Tuyển XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thảo luận trong 'Tuyển dụng việc làm công việc linh tinh' bắt đầu bởi 5giay.com, 13 Tháng bảy 2010.

 1. 5giay.com New Member

  Liên hệ: 08 62834915 - 0985889208 -
  HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM HAØNH CHÍNH TRONG LÓNH VÖÏC
  GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2010
  (Theo nghị định số:34/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 02/04/2010)

   

  Saùch bao goàm caùc phaàn chính sau ñaây:
  Phaàn I. Phaùp leänh Xöû lyù vi phaïm haønh chính ñöôïc söûa ñoåi, boå sung naêm 2007 vaø 2008
  Phaàn II. Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc tö phaùp
  Phaàn III. Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong hoaït ñoäng xaây döïng; kinh doanh baát ñoäng saûn; khai thaùc, saûn xuaát, kinh doanh vaät lieäu xaây döïng; quaûn lyù coâng trình haï taàng kyõ thuaät; quaûn lyù phaùt trieån nhaø vaø coâng sôû
  Phaàn IV. Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc thueá
  Phaàn V. Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc haûi quan
  Phaàn VI. Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc baûo hieåm, chöùng khoaùn
  Phaàn VII.Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc bình ñaúng giôùi; quyeàn taùc giaû, quyeàn lieân quan; an ninh vaø traät töï, an toaøn xaõ hoäi
  Phaàn VIII. Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc böu chính vieãn thoâng, thoâng tin ñieän töû, dòch vuï internet
  Phaàn IX. xöû phaït vi phaïm haønh chính trong hoaït ñoäng chuyeån giao khoa hoïc, coâng ngheä; coâng ngheä thoâng tin
  Phaàn X. Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc thöông maïi; saûn xuaát, kinh doanh
  Phaàn XI. Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc tieâu chuaån, ño löôøng vaø chaát löôïng saûn phaåm, haøng hoùa; sôû höõu trí tueä
  Phaàn XII.Xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc giao thoâng ñöôøng boä


  Sách đẹp,khổ 20 x 28 cm,dày 736 trang,Giá :295.000 đ.Có hóa đơn,giao tận nơi
   
  II. SÁCH THAM KHẢO THÊM (Áp dụng: 01.01.2010)
  Biểu Thuế XNK Tổng hợp song ngữ Anh – Việt 2010
  *Sách dày 1000 trang, in đẹp, chính xác, cập nhật đầy đủ, phát hành toàn quốc với giá 325.000 đ/cuốn.
   
  Chi tiết vui lòng liên hệ:
  Thúy Phương (Ms.) Mobile : 0985.889.208
  TRUNG TÂM THÔNG TIN VIỆT
  P03,Lầu 14,C/c Mỹ Kim| Đường 19 | Quận Thủ Đức | Tp.HCM
  Tel (84-8) 628 34915 | Fax(84-8) 6283.4892 

  email: trungtamsachviet@gmail.com

  website  http//sachthuongmai.com 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).