Tuyển NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Thảo luận trong 'Tuyển dụng việc làm công việc linh tinh' bắt đầu bởi cakien, 6 Tháng bảy 2010.

 1. cakien Active Member

  Liên hệ: 08 62834915 - 0985889208 -
  NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 2010
  HỆ THỐNG QUY CHUẨN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN ÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỒNG CHÁY NỒ
   
   
   
  Ngaøy 15-03-2010, Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng, Boä Taøi chính vaø Boä Keá hoaïch Ñaàu tö ñaõ ban haønh Thoâng tö lieân tòch soá 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHÑT höôùng daãn quaûn lyù, söû duïng kinh phí ngaân saùch nhaø nöôùc thöïc hieän chöông trình muïc tieâu quoác gia öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu giai ñoaïn 2009-2015
  Thoâng tö soá 18/2009/TT-BLÑTBXH ngaøy 5-6-2009 cuûa Boä Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi ban haønh tieâu chuaån nghieäp vuï caùc ngaïch vieân chöùc kieåm ñònh kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng
  Quyeát ñònh soá 4115/QÑ-BTP ngaøy 31-12-2009 cuûa Boä Tö phaùp ban haønh quy cheá coâng taùc phoøng chaùy vaø chöõa chaùy
  Thoâng tö soá 05/2009/TT-BNV ngaøy 11-5-2009 cuûa Boä Noäi vuï ban haønh chöùc danh vaø maõ soá caùc ngaïch vieân chöùc kieåm ñònh kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng
  Thoâng tö soá 23/2009/TT-BCT ngaøy 11-8-2009 cuûa Boä Coâng Thöông quy ñònh chi tieát moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 39/2009/NÑ-CP ngaøy 23-4-2009 cuûa Chính phuû veà vaät lieäu noå coâng nghieäp
  Noäi dung saùch bao goàm phaàn chính sau:
  Phaàn I:Quy ñònh chung
  Phaàn II:  Quy ñònh môùi veà phoøng chaùy chöõa chaùy vaø phoøng choáng chaùy noå
  Phaàn III: Quy ñònh môùi veà coâng taùc baûo hoä an toaøn veä sinh lao ñoäng
  Phaàn IV: Cheá ñoä trôï caáp tai naïn lao ñoäng beänh ngheà nghieäp, lao ñoäng coù yeáu toá nguy hieåm ñoäc haïi
  Phaàn V:  Heä thoáng quy chuaån, tieâu chuaån kyõ thuaät quoác gia veà an toaøn lao ñoäng vaø phoøng chaùy chöõa chaùy
     Sách dày 650 trang, in đẹp, giá phát hành toàn quốc:298.000 đ/ Cuốn. (Có hóa đơn) - Giao tận nơi.


   
  II. SÁCH THAM KHẢO THÊM (Áp dụng: 01.01.2010)
  Biểu Thuế XNK Tổng hợp song ngữ Anh – Việt 2010
  *Sách dày 1000 trang, in đẹp, chính xác, cập nhật đầy đủ, phát hành toàn quốc với giá 325.000 đ/cuốn.
   
  Chi tiết vui lòng liên hệ:
  TRUNG TÂM THÔNG TIN VIỆT
  P03,Lầu 14,C/c Mỹ Kim| Đường 19 | Quận Thủ Đức | Tp.HCM

  MS THÚY PHƯƠNG  MB 0985 889 208
  Tel (84-8) 628 34915 | Fax(84-8) 6283.4892 

  email: trungtamsachviet@gmail.com

  website  http//sachthuongmai.com


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).