tour DL Giang Điền giá cực rẻ!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Công ty Du lịch HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi tranuyen, 7 Tháng sáu 2010.

 1. tranuyen New Member

  Baûo taøng – THAÙC GIANG ÑIEÀN

  [FONT=&quot]06h00:[/FONT][FONT=&quot] Xe và HDV đón học sinh tại trường – Ổn định, phổ biến nội qui tham quan. [/FONT]
  [FONT=&quot]07h00:[/FONT][FONT=&quot] Khởi hành – Học sinh tự túc ăn sáng tại nhà. [/FONT]
  [FONT=&quot]07h30:[/FONT][FONT=&quot] Tham quan và học tập tại Bảo Tàng (chọn 1 trong các bảo tàng sau: bảo tàng Lịch sử Việt Nam, bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh, bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh, bảo tàng Bác Hồ (Bến Nhà Rồng), bảo tàng Địa Chất, …).[/FONT]
  8h30 Di chuyeån qua khu du lòch thaùc Giang Ñieàn tham quan trang traïi kyø cuïc, vöôøn lan, caàu treo,…nhaän leàu traïi nghæ ngôi.
  11h30 AÊn tröa taïi nhaø haøng, nghi ngôi sau ñoù taém ôû thaùc Giang Ñieàn ( coù cöùu hoä vieân vaø höôùng daãn vieân tröïc cöùu hoä)
  15h Di chuyeån ra xe – khôûi haønh veà thaønh phoá.
  17h30 Veà ñeán ñieåm ñoùn keát thuùc chuyeán tham quan.

  GIÁ TOUR: 166.000 đ

  GIAÙ VEÙ BAO GOÀM:
  _Xe ñôøi môùi coù maùy laïnh, ñöa ñoùn khaùch ñi theo chöông trình tour
  _ Höôùng daãn vieân thuyeát minh vaø phuïc vuï cho ñoaøn suoát tuyeán.
  _ Veù tham quan vaøo cöûa caùc thaéng caûnh.
  _ Nöôùc uoáng treân ñöôøng ( 1 chai/ ngaøy).
  _ Quaø taëng, xoå soá vui coù thöôûng.
  _ Baûo hieåm du lòch troïn tour, theo tieâu chuaån baûo hieåm Vieät Nam

 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).