Toàn Quốc Shop Bán Shop mới mở thời trang phụ kiện

Thảo luận trong 'Quần áo nữ, Thời trang nữ HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi themanh, 12 Tháng sáu 2010.

 1. themanh New Member

  Mình chuyên bán sỉ và lẻ hàng thời trang Thái phụ kiện và nhiều món độc hàng xách tay bảo đảm đúng hàng xách tay nha !!!!

  Vì mình mới bán trên 5s lần đầu nên còn nhiều điều chưa bít mong các bạn chỉ dẫn, hình thì mình tự chụp nên hơi xấu nha.[IMG]

  Nếu ai cần ship mà thuận đường mình sẽ free ship, nhưng không thuận đường mình sẽ tính tiền ship từ 10-30K nha mong thông cảm[IMG]

  Để thuận lợi cho các bạn và cả cho mình mong các bạn xem kỹ hàng rồi oder, hàng nào giá nấy xin miễn trả giá. Hàng mua rồi xin vui lòng không đổi hoặc trả lại, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. [IMG]

  Vì mình hay ra ngoài nên vui lòng điện thoại cho mình trước khi đến. 0903 627100 Trâm _ 0903625826 Cường
  ĐC : 475/66 Hai Bà Trưng P8 Q3


  Nhân dịp khai trương shop giảm 30% trong vòng 10 từ ngày 09/06/10 đến ngày 19/06/10 các bạn nhanh tay nhé.

  Giá trên là chưa giảm các bạn tự tính nha

  Daây nòch da 100% baûo ñaûm caùc baïn xaøi roài seõ thaáy  Mã số : ND nu1 _320 K

  [IMG]

  Mã số : ND nu 2 _270 K

  [IMG]

  Tạm thời hết hàng

  Mã số : NS 1 _140 K


  [IMG]


  Mã số : NS2_160K

  [IMG]


  Hoät xoaøn naøy ñöôïc ñoùng hai maët neân baûo ñaûm khoâng rôùt gioáng nhö maáy hoät daùn ñaâu nha caùc baïn
  Mã số : NDX3 _225 K

  [IMG]

  Mã số : NDX2 _150 K

  [IMG]

  Mã số : NDX1 _150 K

  [IMG]

  Mã số : ND nu 3_180K

  [IMG]

  Mã số : ND nu4_180K

  [IMG]

  Mã số : ND nu 5_180K

  [IMG]

  [/size] Mã số : ND nu 6_180K

  [IMG]

  Mã số : ND nu 7_180K

  [IMG]

  Mã số : NM 1_145K

  [IMG]


  Mã số : NM2 _145K


  [IMG]  Mã số : ND nu 8_160K

  [IMG]

  Tạm hết hàng  Mã số : BT9_40K

  [IMG]


  Mã số : BT8_40K

  [IMG]

  Mã số : BT7_30K

  [IMG]

  Mã số : BT6_35K

  [IMG]


  Mã số : BT5_40K

  [IMG]

  Mã số : BT4_40K

  [IMG]

  Mã số : BT3_40K

  [IMG]

  Mã số : BT2_40K


  [IMG]

  Mã số : BT1_40K

  [IMG]


  Maáy maãu ñoàng hoà naøy thì chæ laø thôøi trang thoâi nhöng ñoäc ñoù nha

  Mã số : DHK1_350K


  [IMG]

  Mã số : DH Oscar2_210K


  [IMG]

  Mã số : DH Oscar1_180K


  [IMG]

  Mã số : DHK2_160K


  [IMG]

  Caùi naøy thì caùc baïn coù theå thay ñoåi maët ñoàng hoà theo sôû thích hoaëc theo maøu aùo cuûa moãi ngaøy baïn coù 5 maët ñeå thay ñoåi.

  Mã số : DH Oscar3_450K


  [IMG]


  Haøng naøy thì laø haøng xòn roài khoûi cheâ daây inox khi naøo muoán ñaùnh boùng laïi thì y nhö môùi mua veà maùy cöïc beàn, ñi nöôùc noâi voâ tö nhöng ñöøng ñem em noù vaøo hoà bôi maø ngaâm nha caùc baïn noù seõ bò aùp löïc nöôùc laøm vôõ chæ coù loaïi ñoàng hoà chuyeân duïng ñeå bôi thì môùi ok thoâi .

  Mã số : DH Patephilip 1_1200K


  [IMG]

  Maáy caùi Gucci naøy thì taát caû day inox muoán ñaùnh boùng laø môùi ñi nöôùc ok.

  Mã số : DH Gucci 4_450K


  [IMG]


  Mã số : DH Gucci 3_400K  [IMG]


  Mã số : DH Gucci 2_300K


  [IMG]

  Caùi naøy deã thöông laém noù nhoû nhaén xinh xaén thích hôïp vôùi phaùi nöõ laém ñoù.

  Mã số : DH Gucci 1_350K


  [IMG]

  Ñoà bay caro naøy maët raát deã thöông maø laïi hôi tinh nghòch tí, mình coù 5 maøu caro nha.

  Mã số : DB Caro 1_199K

  Size : Free size
  Maøu : xanh döông, ñen, ñoû, cam, xanh tím
  Chaát lieäu : Kate


  [IMG]


  Mã số : DB Caro 2_219K

  Size : Free size

  Maøu : Quaàn traéng, ñen (aùo caro cam, ñoû, xanh)
  Chaát lieäu : Kate


  [IMG]


  Mã số : D Guess 1_229K

  Size : Free size
  Maøu : xaùm
  Chaát lieäu : Thun


  [IMG]

  Mã số : D linen 2 _329K

  Size : S, M
  Maøu : Ñen, Kem, Xaùm (heát haøng), Xanh döông (heát haøng)
  Chaát lieäu : linen


  [IMG]
  Mã số : D caro 2_170K

  Size : Free size
  Maøu : Caro cam, đỏ, xanh
  Chaát lieäu : Kate


  [IMG]


  Mã số : D Hoa 2_120K

  Size : S,M,L
  Maøu : Vaøng, Hoàng
  Chaát lieäu : Linen

  Đầm chưa có áo khoác nha bạn
  [IMG]

  Áo thun cotton mặt trước trơn không hình sau lưng có hình được kết kim sa lưới mặt thì ok đơn giản thui

  Size : Free size
  Maøu : Ñen, naâu
  Chaát lieäu : thun cotton
  [IMG]

  Mã số : AT1_65K

  [IMG]


  Mã số : AT_65K


  [IMG]


  Mã số : AT3_65K


  [IMG]


  Mã số : AT4_65K  [IMG]


  Mã số : AT5_70K

  Size : Free size
  Maøu : Xanh döông
  Chaát lieäu : thun cotton
  [IMG]
  Mình coøn nhieàu hình chöa up leân ñöôïc mong caùc baïn thoâng caûm xem ñôõ mai minh up tip nha.


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).