Toàn Quốc Khan lanh gia re

Thảo luận trong 'Món ăn, Ẩm Thực HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi toan, 19 Tháng bảy 2010.

 1. toan New Member

  P T CONTRIBUTOR GROUP
  VP : 306/40A – XVNT – F.25 – Q.Bình Thaïnh – HCM
  CN : 135/4 Phan Ñình Phuøng – TT Laùi Thieâu – Bình Döông
  Tel : 08.62.799.699 – 0650.3743.549 - 0972.33.55.77 -
  0907 400 709
  Email : nguyentrongtuanpt@gmail.com
  BAÛNG BAÙO GIAÙ
  Kính göûi : Quyù Ñoái Taùc
  Haän haïnh baùo giaù ñeán quyù khaùch nhö sau : Ñôn vò Tính : VNÑ/SP
  STT
  Teân Haøng Hoùa
  Tyû troïng
  Kích thöôùc
  Ñoùng goùi
  Ñôn Gía
  1
  Khaên giaáy öôùt
  75 gram
  24X24cm
  1000 caùi /thuøng
  500
  2
  Khaên giaáy öôùt
  70 gram
  28x28cm
  1.000 caùi/thuøng
  630
  3
  Khaên giaáy öôùt
  70 gram
  24x28cm
  1.000 caùi/thuøng
  530
  4
  Khaên giaáy öôùt
  70 gram
  24x24cm
  1.000 caùi/thuøng
  480
  5
  Khaên giaáy öôùt
  65 gram
  24x24cm
  1.000 caùi/thuøng
  460
  6
  Khaên giaáy öôùt
  60 gram
  24x24cm
  1.000 caùi/thuøng
  440
  7
  Khaên giaáy öôùt
  50 gram
  24x24cm
  1.000 caùi/thuøng
  400
  8
  Khaên giaáy öôùt
  50gram
  20x24cm
  1.000 caùi/thuøng
  360
  9
  Khaên giaáy öôùt
  50 gram
  20x20cm
  1.000 caùi/thuøng
  330
  10
  Bao Ñuõa
  12.000 SP/thuøng
  120
  11
  Taêm tieät truøng
  1 caây
  30.000 SP/thuøng
  60
  12
  Haït Ñieàu ñoùng goùi
  30 gram
  100 goùi/thuøng
  7000
  Giaù treân chöa bao goàm VAT.Giaù treân ñaõ bao goàm giao haøng taïi TP.HCM
  GIAÙ IN GIA COÂNG TREÂN BAO BÌ ( Daønh cho khaên giaáy öôùt ) :Ñôn vò tính :VNÑ/SP
  Daïng in
  In 1 maøu
  In 2 maøu
  In 3 maøu
  Ghi chuù
  In luïa
  20
  40
  Ít nhaát 1000 SP/laàn
  In truïc
  10
  20
  30
  Ít nhaát 10.000 SP/ ñôn haøng /thaùng

  Ñoái vôùi phöông phaùp in truïc oáng ñoàng.khaùch haøng seõ phaûi ñaët coïc 1.000.000ñ/1 truïc.Ñaët coïc seõ ñöôïc hoaøn laïi khi möùc tieâu thuï cuûa quyù khaùch ñaït 100.000 SP/1 truïc
  1 Caùch baûo quaûn : khoâng caàn öôùp laïnh, haïn söû duïng 06 thaùng keå töø ngaøy saûn xuaát, ñaët saûn phaåm nôi khoâ raùo, thoaùng maùt, traùnh aùnh naéng maët trôøi tröïc tieáp.
  2 Thôøi gian giao haøng ( ñoái vôùi saûn phaåm in teân rieâng ) : 03 ngaøy keå töø khi nhaän ñôn ñaët haøng.
  3 Thanh toaùn : khaùch haøng thanh toaùn ngay khi nhaän haøng.
  Vui loøng lieân heä 306/40A – XVNT – F.25 – Q.Bình Thaïnh - HCM
  ÑT : Mr Duy : 0975.788.776 (Boä phaän kinh doanh) – 0972.33.55.77 (Mr Tuaán).
  Raát mong ñöôïc phuïc vuï quyù khaùch haøng moät caùch toát nhaát.
  TP, ngaøy …………..Thaùng …………Naêm 2010
  Laäp Baûng  NGUYEÃN TROÏNG TUAÁN


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).