Toàn Quốc Cần Bán Xe Tai HuynhDai

Thảo luận trong 'Oto, rao vặt mua bán oto HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanhtai, 8 Tháng bảy 2010.

 1. thanhtai New Member

  HUYNH DE oto CORP.,
  CN1 : 10B Phan Vaên Trò – P 7– Goø Vaáp –HCM
  CN2 : 801 QL13- Hieäp Bình Phöôùc- Thuû Ñöùc  BAÛNG CHAØO GIAÙ XE OÂTOÂ
  Coâng ty chuùng toâi xin göûi lôøi chaøo ñeán toaøn theå quyù khaùch haøng, xin chuùc quyù khaùch haøng doài daøo söùc khoeû, laøm aên gaëp nhieàu may maén vaø thaønh ñaït hôn. Caûm ôn quyù khaùch haøng ñaõ tin töôûng vaø hôïp taùc vôùi chuùng toâi trong thôøi gian qua.
  HUYNH ÑEÄ laø nhaø phaân phoái, laø ñaïi lyù uyû quyeàn cuûa caùc haûng xe noåi tieáng ôû Vieät Nam nhö: HINO, ISUZU, MITSUBISHI, TOYOTA, HUYNDAI, KIA, VINAXUKI ,DONGFENG … Laø ñaïi lyù phaân phoái haøng ñaàu khu vöïc phía nam vaø taây nguyeân. Chuyeân baùn traû goùp qua ngaân haøng hoaëc thueâ mua taøi chính, vay 70% hoaëc 80% vôùi laõi suaát öu ñaõi nhaát, thôøi gian vay töø (2 – 5 naêm ). Haõy ñeán vôùi chuùng toâi ñeå coù moät chieác xe nhö yù
  1/ Xe taûi taûi troïng töø 550Kg ñeán 15 taán
  BAÛNG THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CAÙC DOØNG XE TAÛI ÑANG ÑÖÏÔC ÖU CHUOÄNG HIEÄN NAY
  HINO EURO II
  15TAÁN
  superlong
  -Euro II. Sieâu daøi, xe chaïy chieäu löïc ñöôøng daøi, tieâu chuaån Euro 2, tuabin taêng aùp vaø laøm maùt khi naïp,Heä thoáng phanh thuyû löïc 2 doøng trôï löïc chaân khoâng
  - Toång taûi troïng: 24.000.Kg, Taûi troïng cho pheùp 14.700 Kg. côõ loáp 11 - 25
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 9.200 x 2.500 x 3.500 mm coù HS 2 naêm
  Ñôn giaù
  67.000 USD
  Traû tröoùc
  22.500 USD
  HINO EURO II
  15 TAÁN FL
  -Euro II, xe chaïy chieäu löïc ñöôøng daøi, tieâu chuaån Euro 2, tuabin taêng aùp vaø laøm maùt khi naïp,Heä thoáng phanh thuyû löïc 2 doøng trôï löïc chaân khoâng
  - Toång taûi troïng: 24.000.Kg, Taûi troïng cho pheùp 15.700 Kg, côõ loáp 10 - 20
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 8.100 x 2.500 x 3.500 mm coù HS 2 naêm
  Ñôn giaù
  66.000 USD
  Traû tröoùc
  21.500 USD
  HINO EURO II
  9.4 TAÁN FG
  -Euro II, xe chaïy chieäu löïc ñöôøng daøi, tieâu chuaån Euro 2, tuabin taêng aùp vaø laøm maùt khi naïp,Heä thoáng phanh thuyû löïc 2 doøng trôï löïc chaân khoâng
  - Toång taûi troïng: 16.600.Kg, Taûi troïng cho pheùp 9.400 Kg, côõ loáp 9 - 25
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 7.800 x 2.450 x 3.500 mm coù HS 2 naêm
  Ñôn giaù
  49.000 USD
  Traû tröoùc
  16.500 USD
  HINO EURO II
  6.2 TAÁN FC
  Euro II, xe chaïy chieäu löïc ñöôøng daøi, tieâu chuaån Euro 2, tuabin taêng aùp vaø laøm maùt khi naïp,Heä thoáng phanh thuyû löïc 2 doøng trôï löïc chaân khoâng
  - Toång taûi troïng: 13.000.Kg, Taûi troïng cho pheùp 6.200 Kg, côõ loáp 8 - 25
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 6.800 x 2.350 x 3.500 mm coù HS 2 naêm
  Ñôn giaù
  38.000 USD
  Traû tröoùc
  12.500 USD

  HINO Sari 300
  4.5 TAÁN ( New )

  - Model W04D TN tieâu chuaån Euro 2, Ñoäng cô diezen 4 kyø 4 mayù thaúng haøng
  Dung tích xi lanh 4009 CC. Phun nhieân lieäu tröïc tieáp, tuabin taêng aùp vaø laøm maùt khi naïp, Heä thoáng phanh thuyû löïc 2 doøng trôï löïc chaân khoâng
  - Toång taæ troïng 7.500 Kg. Töï troïng 2.450 Kg Côõ loáp 7.50-16-14PR
  - Kích thöùô thuøng ( DxRxC ) 5040 x 1995 x 2240 (mm ). ( HS 2 naêm )
  Ñôn giaù
  27.880 USD
  Traû tröôùc
  9.000 USD

  HINO Sari 300
  1.9 TAÁN ( New )

  -Model W04D TN tieâu chuaån Euro 2, Ñoäng cô diezen 4 kyø 4 mayù thaúng haøng
  Dung tích xi lanh 4009 CC. Phun nhieân lieäu tröïc tieáp, tuabin taêng aùp vaø laøm maùt khi naïp, Heä thoáng phanh thuyû löïc 2 doøng trôï löïc chaân khoâng
  - Toång taæ troïng 5.500 Kg. Töï troïng 2.270 Kg . Côõ loáp 7.00-16-12PR
  - Kích thöùô thuøng ( DxRxC ) 4370 x 1860 x 2135 mm. ( HS 2 naêm )
  Ñôn giaù
  25.230 USD
  Traû tröôùc
  8.000 USD
  ISUZU 5.5 TAÁN
  EURO II NQR
  - Model 4HG1, dung tích xi lanh 4.334 cc, tieâu chuaån EURO II,coù tuabo taêng aùp tieát kieäm nhieân lieäu. Xe coù mayù laïnh, Kính baám, CD - Room
  - Toång taæ troïng: 8.850Kg. taæ troïng cho pheùp: 5.500 Kg
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 5.900 x 2.340 x 2.500 mm ( HS 2 naêm )
  Ñôn giaù
  27.500 USD
  Traû tröôùc
  8.600 USD
  ISUZU 3.9TAÁN
  EURO II NPR
  - Model 4HF1, dung tích xi lanh 2.999cc, tieâu chuaån EURO II, coù tuabo taêng aùp tieát kieäm nhieân lieäu. Xe coù mayù laïnh, Kính baám, CD - Room
  - Toång taæ troïng: 7.000. taæ troïng cho pheùp: 3.900 Kg
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 5.200 x 2.170 x 2.220 mm ( HS 2 naêm )
  Ñôn giaù
  25.500 USD
  Traû tröôùc
  8.100 USD
  ISUZU 1.9TAÁN
  EURO II NKR
  - Model 4HF1, dung tích xi lanh 2.999cc, tieâu chuaån EURO II, coù tuabo taêng aùp tieát kieäm nhieân lieäu. Xe coù mayù laïnh, Kính baám, CD - Room
  - Toång taæ troïng: 4.650. taæ troïng cho pheùp: 1.900 Kg
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 4.350 x 2.030 x 2.220 mm ( HS 2 naêm )
  Ñôn giaù
  23.600 USD
  Traû tröôùc
  7.800 USD
  ISUZU 1.4 TAÁN
  EURO II NHR
  - Model 4JB1, dung tích xi lanh 2.999 cc, tieâu chuaån EURO II, coù tuabo taêng aùp tieát kieäm nhieân lieäu. Xe coù mayù laïnh, Kính baám, CD - Room
  - Toång taæ troïng: 3.400. taæ troïng cho pheùp: 1.400 Kg
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 3.650 x 1.790 x 2.140 mm ( HS 2 naêm )
  Ñôn giaù
  19.600 USD
  Traû tröôùc
  6.800 USD
  MITSU CANTER
  4.5TAÁN EURO II


  MITSU CANTER
  3.5TAÁN EURO II


  MITSU CANTER
  1.9TAÁN EURO II


  HUYNHDAI
  3.5 TAÁN
  NHAÄP KHAÅU SX TRONGNÖÙÔC
  -Xe môí 100% saûn xuaát 2008, Model HD65, dung tích xi lanh 3.580
  - Toång taæ troïng 6.500 Kg, taæ troïng cho pheùp 2.500 Kg, Côõ loáp 8-25 – 16
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 5.120 x 2.030 x 2.990 mm ( HS 1 naêm )
  Ñôn giaù
  379.000.000 ñ

  HUYNHDAI
  3.5 TAÁN
  NHAÄPKHAÅU SX TRONG NÖÙÔC
  - Xe môí 100% saûn xuaát 2008, Model HD72, dung tích xi lanh 3.980
  - Toång taæ troïng 7.200 Kg, taæ troïng cho pheùp 3.500 Kg, Côõ loáp 8-25 – 16
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 5.120 x 2.030 x 2.990 mm ( HS 1 naêm )
  Ñôn giaù
  411.000.000 ñ

  HUYNHDAI
  1.25 TAÁN
  SX TRONGNÖÙÔC
  - Xe môí 100% saûn xuaát 2008, dung tích xi lanh 2.850
  - Toång taæ troïng 2.800 Kg, taæ troïng cho pheùp 1.250 Kg,
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 3.350 x 1.750 x 1.750 mm ( HS 1 naêm )
  Ñôn giaù
  234.000.000 ñ
  KIA 1.4 TAÁN
  K.3000,
  - Xe môí 100% saûn xuaát 2008, dung tích xi lanh 2.850
  - Toång taæ troïng 3.250 Kg, taæ troïng cho pheùp 1.400 Kg,
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 3.650 x 1.850 x 1.850 mm ( HS 1 naêm )
  Ñôn giaù
  235.000.000 ñ
  KIA 1.25 TAÁN
  K.2700,
  - Xe môí 100% saûn xuaát 2008, dung tích xi lanh 2.850
  - Toång taæ troïng 3.250 Kg, taæ troïng cho pheùp 1.400 Kg,
  - Kích thöùôc thuøng ( DxRxC ) 3.250 x 1.750 x 1.750 mm ( HS 1 naêm )
  Ñôn giaù
  205.000.000 ñ

  - Ngoaì ra Cty chuùng toâi laø toång ñaïi lyù khu vöïc phía nam ñoái vôí doøng xe VINAXUKI, vôùi giaù baùn raát öu ñaõi, vaø ñang coù chöông trình khuyeán maõi thueá tröôùc baï 100%,
  - Moïi chi tieát xin lieân heä: Anh Thiện - ÑT: 0974.666.448

  RAÁT MONG NHAÄN ÑÖÔÏC SÖÏ QUAN TAÂM VAØ ÑÔN ÑAËT HAØNG CUÛA QUÙY KHAÙCH HAØNG.
  Traân troïng Kính chaøo!
  -


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).