Toàn Quốc Cần Bán Thiết bị nhà bếp hiệu Canzy và Sevilla

Thảo luận trong 'Nội thất văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi kinguyen, 18 Tháng sáu 2010.

 1. kinguyen New Member

  THIEÁT BÒ NHAØ BEÁP
  ITALY

  BAÛNG BAÙO GIAÙ
  (Thôøi gian aùp dng Thaùng 04 năm 2010)

  Kính gửi: Quý khách hàng!
  -Thương hiệu Canzy được tổ chức I.C.Q ( Italy ) Chứng nhận là thương hiệu nhà bếp yêu thích số 1 tại Châu Âu.
  -Tại Việt Nam thương hiệu Canzy được cấp chứng nhận ISO 9001
  -Tất cả các sản phẩm Canzy được bảo hành 2 năm.


  I.BEÁP GAS CANZY- ITALY:
  STT
  SAÛN PHAÅM
  MODEL
  MOÂ TAÛ
  GIAÙ BAÙN LEÛ
  1
  Beáp aâm Kính 2 beáp
  CZ - 26 MI
  Maët Kính vuoâng
  daøy10mm maâm troøn
  2.900.000
  2
  Beáp aâm Kính 2 beáp
  CZ - 27 MI
  Maët Kính vuoâng
  daøy10mm maâm troøn
  3.100.000
  3
  Beáp aâm Kính 3 beáp
  CZ - 37 MI
  Maët Kính vuoâng
  daøy10mm maâm troøn
  3.700.000
  4
  Beáp aâm Kính 2 beáp
  CZ - 17 MI
  Maët Kính vuoâng
  daøy10mm maâm troøn
  3.100.000
  5
  Beáp aâm Kính 2 beáp
  CZ – 27SI
  Maët Kính vuoâng
  daøy10mm maâm troøn
  3.200.000
  8
  Beáp aâm Kính 2 beáp
  CZ – 207
  Maët Kính vuoâng daøy10mm maâm troøn
  3.500.000
  9
  Beáp aâm Kính 3 beáp
  CZ – 307
  Maët Kính vuoâng daøy10mm maâm troøn
  4.200.000


  II. BẾP GAS SEVILLA-SPAIN (TÂY BAN NHA):
  1
  Beáp aâm Kính 2 beáp
  ML-272 S
  Maët Kính vuoâng daøy10mm maâm troøn
  3.500.000
  2
  Beáp aâm Kính 3 beáp
  ML-373 S
  Maët Kính vuoâng daøy10mm maâm troøn
  4.050.000
  3
  Beáp aâm Kính 3 beáp
  ML- 262 S
  Maët Kính vuoâng daøy10mm maâm troøn
  3.200.000  IV.MAÙY KHÖÛ MUØI CANZY- ITALY:
  STT
  SAÛN PHAÅM
  MODEL
  MOÂ TAÛ
  GIAÙ LEÛ
  1
  Maùy khöû muøi Canzy
  CZ-20-60Inox
  Inox
  2moâtô-6 taác
  2.950.000
  2
  Maùy khöû muøi Canzy
  CZ-20-70Inox
  Inox 2moâtô - 7 taác
  3.200.000
  3
  Maùy khöû muøi Canzy
  CZ-20 60black
  Men ñen
  2moâtô-6 taác
  2.800.000
  4
  Maùy khöû muøi Canzy
  CZ-20 70black
  Men ñen
  2moâtô-7 taác
  3.000.000
  5
  Maùy khöû muøi Canzy
  C2-D1-6MT
  Inox
  2moâtô-6 taác
  3.050.000
  6
  Maùy khöû muøi Canzy
  C2-D1-7MT
  Men ñen 2moâtô-7 taác
  3.300.000
  7
  Maùy khöû muøi Canzy
  SYP- 6002
  Men traéng keùo ra keùo vaøo - 6 taác
  3.250.000
  8
  Maùy khöû muøi Canzy
  C2-10 AT
  AÂm keä phuû Men traéng - 6 taác
  3.400.000

  V.MAÙY HUÙT DAÏNG OÁNG Kính CANZY- ITALY:
  STT
  SAÛN PHAÅM
  MODEL
  MOÂ TAÛ
  GIAÙ LEÛ
  1
  Maùy huùt daïng oáng khoùi
  CZ-70A-G3MT
  Turbin ñoâi Kính
  7 taác
  6.000.000
  2
  Maùy huùt daïng oáng khoùi
  CZ-90A-G3MT
  Turbin ñoâ Kính
  9 taác
  6.500.000
  3
  Maùy huùt daïng oáng khoùi
  CZ-70A-G5MT
  Turbin ñoâi Kính
  7 taác
  7.000.000
  4
  Maùy huùt daïng oáng khoùi
  CZ-90A-G5MT
  Turbin ñoâi Kính
  9 taác
  7.500.000
  5
  Maùy huùt daïng oáng khoùi
  CZ-90E-G1MI
  Turbin ñoâi Kính
  9 taác
  8.200.000
  6
  Maùy huùt daïng oáng khoùi
  CZ-70A-S2
  Turbin ñoâi inox
  7 taác
  5.500.000
  7
  Maùy huùt daïng oáng khoùi
  ISO-90E
  Turbin ñoâi Kính 9 taác treo độc lập
  12.000.000
  8
  Maùy huùt daïng oáng khoùi
  CZ-3388 -70A
  Turbin ñoâi inox
  7 taác
  7.000.000
  9
  Maùy huùt daïng oáng khoùi
  CZ-3388 -90A
  Turbin ñoâi inox 9 taác
  7.500.000  III.MAÙY KHÖÛ MUØI SEVILLA - MOTO TAÂY BAN NHA:
  STT
  SAÛN PHAÅM
  MODEL
  MOÂ TAÛ
  GIAÙ LEÛ
  1
  Maùy khöû muøi
  Co-60 Black
  Inox 2moâtô-6 taác
  2.500.000
  2
  Maùy khöû muøi
  Co-60 inox
  Black 2moâtô-6 taác
  2.600.000
  3
  Maùy khöû muøi
  Co-70 Black
  Inox 2moâtô-7 taác
  2.700.000
  4
  Maùy khöû muøi
  Co-70 inox
  Black 2moâtô-7 taác
  2.800.000

  V.BEÁP TUÛ ÑÖÙNG CANZY- ITALY:
  STT
  SAÛN PHAÅM
  MODEL
  GIAÙ BAÙN LEÛ
  1
  Beáp Tuû, 4 beáp 1 loø nöôùng coù 2 ngaên
  CZ – 6401- AIMI
  12.800.000  VI.LOØ VI SOÙNG CANZY – ITALY:
  STT
  SAÛN PHAÅM
  MODEL
  GIAÙ BAÙN LEÛ
  1
  Loø nướng 6 chöùc naêng nöôùng
  CZ – 66T2- A1I
  7.800.000
  VII. MAÙY SAÁY CHEÙN CANZY – ITALY:
  STT
  SAÛN PHAÅM
  MODEL
  GIAÙ BAÙN LEÛ
  1
  Maùy saáy cheùn aâm keä
  CZ -840 SF
  3.250.000

  VIII.MAÙY LAØM NOÙNG LAÏNH NÖÔÙC UOÁNG- HAØN QUOÁC –MALAYSIA:
  STT
  SAÛN PHAÅM
  MODEL
  MOÂ TAÛ
  GIAÙ LEÛ
  1
  Maùy laøm nöôùc noùng laïnh HYUNDAI
  W2-300U
  Maøu traéng xaùm
  Khaúng ñònh ñaúng caáp
  3.600.000
  2
  Maùy laøm nöôùc noùng laïnh
  HYUNDAI
  W2-310U
  Maøu traéng xaùm ñeïp Khaúng ñònh ñaúng caáp
  3.400.000
  3
  Maùy laøm nöôùc noùng laïnh
  HYUNDAI
  WAR-6300A
  Maøu saéc ña daïng coù khoang ñeå ly
  2.650.000
  4
  Maùy laøm nöôùc noùng laïnh
  HYUNDAI
  WAR-6300C
  Maøu saéc ña daïng coù khoang laïnh laøm maùt
  2.950.000

  GHI CHUÙ:
  § Haøng môùi 100%, nguyeân ñai, nguyeân kieän
  * Baûng giaù ñöôïc aùp duïng töø ngaøy 01/ 04/2010 ñeán khi coù baûng giaù môùi.
  Chaân thaønh caûm ôn söï quan taâm cuûa quyù khaùch vaø mong ñöôïc phuïc vuï.
  Lieân heä: Chò Leâ – Di ñoäng: 0909048929 hoặc A.Thành: 0908352929


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).