Toàn Quốc Cần Bán Nước tẩy rửa đa năng

Thảo luận trong 'Nội thất văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi themanh, 4 Tháng sáu 2010.

 1. themanh New Member

  Coâng ty TNHH MTV SX Chí Thaønh
  Chuyeân saûn xuaát :NÖÔÙC TAÅY RÖÛA VAÏN NAÊNG
  Saûn phaåm haøng ñaàu ôû Ñaøi Loan nay ñaõ coù maët taïi Vieät Nam
  ™î˜

  Vôùi coâng ngheä tieân tieán, toøan boä kyõ thuaät saûn xuaát vaø nguoàn nguyeân lieäu thieân nhieân ñöôïc nhaäp khaåu 100% töø Ñaøi Loan, saûn phaåm Nöôùc Taåy Röûa Vaïn Naêng ñaõ ñöôïc tieâu thuï 18 naêm treân thò tröôøng Ñaøi Loan vaø nhieàu nôi treân theá giôùi.
  Coâng duïng: duøng deå lau chuøi taát caû caùc veát baån, veát daàu môõ, chaát oá vaøng raát nhanh choùng vaøtieän lôïi.
  Phaïm vi söû duïng: taát caû caùc vaät duïng trong nhaø nhö :


  Computer Cöûa Boàn caàu Gaïch Men Gheá inox Gheá Sofa Göông


  Giaày deùp Lö Ñoàng Maùy Moùc Noài chaûo Noùn baûo hieåm Tuû laïnh Điện Thọai


  Quaàn aùo Beáp Gas Trang Söùc Giöôøng nguû Tuû goã Xe maùy OÂtoâ

  Caùch söû duïng raát deã daøng: chæ caàn vaën ñaàu xòt vaøxòt leân choã baån,sau ñoù duøng vaûi lau hoaëc mieáng cöôùc xanh chuøi seõ saïch nhö môùi, ngoøai ra coøn coù taùc duïng ñaùnh boùng vaø dieät khuaån.
  Ñaëc bieät:Nhöõng chaát lieäu nhö quaàn aùo,boä drap,khaên, aùo goái, caùch loïai vaûi vv… bò dính nhöõng vaát baån nhö veát maùu,nöôùc töông, daàu nhôùt, daàu môõ, chaát cafeâ, cari, nöôùc ngoït… chæ caàn xòt nöôùc taåy röûa vaïn naêng leân choã baån, sau ñoù ñeå khoâ 1 tieáng roài ñem giaët vôùi boät giaët seõ saïch nhö môùi. Ñaëc bieät laø khoâng laøm bay maøu, khoâng laøm muïc naùt vaûi sôïi.
  -Nhöõng veát seùt,veát daàu nhôùt,veát dô laâu ngaøy baùm treân beà maët caùc loaïi maùy moùc,ñoäng cô, maùy coâng nghieäp, maùy phaùt ñieän… Sau khi söû duïng nöôùc taåy röûa vaïn naêng ñaûo baûo saïch nhö môùi maø khoâng laøm hö haïi beà maët sôn.
  Chuù yù: ñoà goã,cöûa nhoâm hoaëc nhöõng vaät duïng coù chaát sôn, khoâng ñöôïc phun tröïc tieáp maø phaûi phun vaøo vaûi khoâ roài lau chuøi. Quaàn aùo thuoäc loaïi len tô khoâng ñöôïc söû duïng.
  Ngaøy SX vaø HSD ñöôïc in treân maët sau cuûa saûn phaåm.
  Bao bì ñoùng goùi: 500ml,1 lít vaø 30 lít, hoaëc soá löôïng lôùn
  DC:131 C ñöôøng 23 Bình Phuù P11 Q6 TPHCM
  DT: 01203081727(gaëp Huøng)giao haøng taän nôi trong noäi thaønh.


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).