Toàn Quốc Cafe TẠI TRUNG TÂM QUẬN 1 CHỉ 5000Đ/ly CÓ THỂ KHÔNG...???

Thảo luận trong 'Món ăn, Ẩm Thực HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanh99, 5 Tháng tám 2010.

 1. thanh99 New Member

  CAFE TAÏI TRUNG TAÂM SAØI GOØN CHÆ 5000ñ/1Ly COÙ THEÅ KHOÂNG ???[IMG]

  Haõy lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå ñöôïc thöôûng thöùc möùc giaù“KHUÛNG” naøy:

  Trung taâm Saøi Goøn nôi moïi thöù ñeàu ñaét ñoû khieán baïn phaûi caân nhaéc khi löïa choïn nôi thöôûng thöùc 1 ly cafe.Ñeán vôùi chuùng toâi ñeå khoâng coøn noãi baên khoaên ñoù nöõa.[IMG]


  Thaät ñôn giaûn :[IMG]

  Haõy choïn cho mình 1 choã ngoài thaät öng yù (trong vaên phoøng,trong coâng vieân,vóa heø…taïi trung taâm quaän 1)

  Nhaác ñieän thoaïi leân goïi hoaëc nhaén tin cho chuùng toâi

  Theá laø Xong.Chæ caàn ñoïc 1 trang saùch hay 1 nghe 1 baûn nhaïc yeâu thích laø coù theå thöôûng thöùc 1ly cafe öng yù vaø tieän lôi.

  Coøn chôø gì nöõa naøo……

  Cam keát cuûa chuùng toâi:[IMG]

  Giaù toát nhaát

  Chaát löôïng ñöôïc ñaûm baûo toát nhaát

  Veä sinh tuyeät ñoái

  Xin quyù khaùch lieân heä(Gọi hoặc nhắn tin): 0934074696 - 01675599115
  Moïi thaéc maéc vaø goùp yù xin lieân heä:truonghaile1987@gmail.com[IMG][IMG][IMG]

  (Xin löa quyù khaùch löa yù:
  do coøn trong giai ñoaïn thöû nghieäm neân chuùng toâi chæ phuïc vuï töø 6h-17h haøng ngaøy.

  Giao taän nôi (ko tính phí) vôùi soá löôïng: 2ly trôû leân.
  Khu vöïc giao(ko tinh phí):Trung Taâm Q.1/Q.4
  Thôùi gian giao haøng töø 10-15 phuùt sau cuoäc goïi cuûa quyù khaùch.
  Raát mong quyù khaùch thoâng caûm cho söï baát tieän naøy)


  KHAI TRƯƠNG NGÀY 10-8-2010

  (XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM.MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH EM TRONG DIỄN ĐÀN.)[IMG]
  [IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).