Tìm nhà phân phối hàng thực phẩm sạch tự nhiên

Thảo luận trong 'Món ăn, Ẩm Thực HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi vatgia, 1 Tháng tám 2010.

 1. vatgia Active Member

  [FONT=.VnTime]Chµo c¸c b¹n trshy;íc hÕt cho t«i göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c b¹n v× ®· dµnh thêi gian quan t©m ®ªn th«ng tin cña c«ng ty chóng t«i.[/FONT]
  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  [FONT=.VnTime] C«ng ty cæ phÇn thùc phÈm Sannam (Sannamfood). Chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm thùc phÈm rau qu¶ s¹ch tù nhiªn nhshy;: Møt hoa qua sÊy, Xoµi sÊy, §u ®ñ sÊy, chuèi sÊy,MËn,M¬ sÊy….[/FONT]
  [FONT=.VnTime] C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty cã nguån nguyªn liÖu s¹ch tù nhiªn vµ ®shy;îc s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i theo ®óng tiªu chuÈn,s¶n phÈm hoµn toµn kh«ng sö dông ho¸ chÊt hay phÈm mÇu mµ s¶n phÈm vÉn gi÷ ®shy;îc hshy;¬ng vÞ mÇu s¾c tù nhiªn vµ nguån vitamin quÝ gi¸. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®shy;îc ph©n phèi réng r·I trªn thÞ trshy;êng trong nshy;íc, c¸c siªu thÞ t¹i Hµ Néi,TP Hå ChÝ Minh vµ còng xuÊt khÈu ®Õn nhiÒu nshy;íc nhshy;: Ch©u ¢u, NhËt B¶n,§µi Loan,Singapro…Hiªn nay c«ng ty ®ang më réng thªm thÞ trshy;êng t×m ®èi t¸c, ®¹i lý b¸n bu«n, nhµ ph©n phèi s¶n phÈm, C«ng ty xuÊt khÈu ®èi tshy;îng nµo cã nhu cÇu quan t©m xin h·y liªn hÖ.[/FONT]
  [FONT=.VnTime] C«ng ty cæ phÇn thùc phÈm sannam.[/FONT]
  [FONT=.VnTime] Trô së chÝnh t¹i Hµ N«i[/FONT]
  [FONT=.VnTime] Tßa nhµ Sannam,P DÞch väng hËu, Q. CÇu GiÊy.HN[/FONT]
  [FONT=.VnTime] Tel: 0437648294. Fax: 0437646653[/FONT]
  [FONT=.VnTime] Website: http://www.sannamfood.com.[/FONT]
  [FONT=.VnTime] HoÆc liªn hÖ:Mr. TrÇn Ngäc S¬n. Phßng kinh doanh[/FONT]
  [FONT=.VnTime] Mobile: 0974255586. [/FONT]
  [FONT=.VnTime] EMAIL: ngocsonsnf@gmail.com[/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).