Shop Cần Bán Vòng trang sức nam châm siêu cường, biến đổi thành nhiều loại trang sức, găng tay xăm h

Thảo luận trong 'Phụ Kiện Thời Trang HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi adv, 8 Tháng tám 2010.

 1. adv New Member

  [FONT=Tahoma, Arial, Verdana]Trang sức nam châm siêu cường - 295 K
  Click để xem video sản phẩm:
  Nam chaâm sieâu cöôøng moät saûn phaåm daønh cho nhöõng baïn treû naêng ñoäng,û.baïn coù theå taïo ñuû hình daïng vaø kieåu daùng moùn trang söùc theo yù muoán cuûa baïn vaø ñaëc bieät hôn söï keát dính ñeán khoâng ngôø cuûa nhöõng tinh theå seõ laøm baïn luoân phaûi ngaïc nhieân vaø thaät söï noãi troäi tröôùc ñaùm ñoâng ñaáy…


  Click để xem video sản phẩm:

  [IMG]
  Click để xem video sản phẩm:
  [IMG]
  Click để xem video sản phẩm:

  [IMG]
  Click để xem video sản phẩm:

  [IMG]
  Click để xem video sản phẩm:

  [IMG]
  Click để xem video sản phẩm:
  [/FONT]Nếu bạn là Fan của Mario thì không thể bỏ qua việc sở hữu một chiếc mũ của anh chàng sửa ống nước này !

  Một chiếc mũ màu đỏ chót với một chữ M sẽ không thể nào lẫn vào đâu được;
  thật rực rỡ trong nắng hè .  [IMG]

  [IMG] [IMG]


  [IMG]

  [IMG] rất đẹp và độc đáo đó bạn


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).