Shop Bán TÚI HÈ CHẤT LƯỢNG ĐÊ!!!!

Thảo luận trong 'Balo, Túi xách, ví, bóp nữ HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanhtai, 28 Tháng bảy 2010.

 1. thanhtai New Member

  Liên hệ: 0854072050 - 01217662092 - Nick Chat: mioshop88@yahoo.com
   
  hàng order ko có sẵn
        lưu ý trước khi order:
    Hàng đẹp , chất lượng tốt nên các bạn đừng so sánh giá cả với các shop khác và cũng đừng trả giá tội nghiệp mình nha

      Haøng veà ñaûm baûo gioáng nhö hình nhöng maøu saéc coù theå ñaäm hoaëc nhaït hôn moät chuùt
     Vaän chuyeån xa coù theå gaëp truïc traëc haûi quan neân coù theå veà treå so vôùi döï ñònh ( raát hieám khi xaûy ra )
     Haøng veà sau 7 ngaøy , caùc baïn ñaõ order maø ko ñeán laáy thì shop seõ thanh lyù
     Vì mình cuõng raát ngaïi laáy ship neân caùc baïn coù theå thoûa thuaän nôi naøo tieän cho caû 2 beân nha
   

   
   
    làm ăn uy tín đặt lên hàng đầu , nên các bạn cứ yên tâm mua sắp tại shop


      Ñòa chæ tröïc tieáp : 79a ñoã ngoïc thaïnh p15 q5
                                     52 traàn quyù p6 q11
       Hoaëc qua ngaân haøng ACB
                                     TK : CHAÂU QUEÁ ÑAØO
                                     STK : 4214 9435 1329 3881
   
   

   
   

   
   
         Show haøng :
   
   
  MD01
  [IMG] 160K
   
  MD02
  [IMG] 130K
   
  MD03
  [IMG] 160K
   
  MD04
  [IMG] 160K
   
  MD05
  [IMG] 170K
   
  MD06
  [IMG] 160K
   
  MD07
  [IMG] 175K
   
  MD08
  [IMG] 180K
   
  MD09
  [IMG] 185K
   
  MD10
  [IMG] 190K
   
  MD11
  [IMG] 185K
   
  MD12
  [IMG] 175K
   
  MD13
  [IMG] 180K
   
  MD14
  [IMG] 170K
   
  MD15
  [IMG] 185K
   
  MD16
  [IMG] 185K
   
  MD17
  [IMG] 195K
   
  MD18
  [IMG] 190K
   
  MD19
  [IMG] 195K
   
  MD20
  [IMG] 210K
   
  MD21
  [IMG] 220K
   
  MD22
  [IMG] 215K
   
  MD23
  [IMG] 230K
   
   
        PHUØ XONG HEÁT ROÀI !!! CAÙC BAÏN TÖØ TÖØ LÖÏA NHA
                  CAÛM ÔN GHÈU SHOP , TAÄN TÌNH PHUÏC VUÏ
  [IMG] baïn naøo up duøm mình mình up laïi nha
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).