Shop Bán hàng xinh hết chổ tả

Thảo luận trong 'Mắt Kính HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi anana99, 31 Tháng bảy 2010.

 1. anana99 New Member

  Liên hệ: 0854072050 - 01217662092 - Nick Chat: mioshop88@yahoo.com
   order ko có sẵn
        lưu ý trước khi order:
    Hàng đẹp , chất lượng tốt nên các bạn đừng so sánh giá cả với các shop khác và cũng đừng trả giá tội nghiệp mình nha
   

   

   

   
    làm ăn uy tín đặt lên hàng đầu , nên các bạn cứ yên tâm mua sắp tại shop
   
       
      Ñòa chæ tröïc tieáp : 79a ñoã ngoïc thaïnh p15 q5
                                     52 traàn quyù p6 q11
       Hoaëc qua ngaân haøng ACB
                                     TK : CHAÂU QUEÁ ÑAØO
                                     STK : 4214 9435 1329 3881
   
   
  show hàng
   
  mc01
  [IMG] 240k ( 3 màu )
   
  mc02
  [IMG] 280k
   
  mc03
  [IMG] 330k
   
  mc04
  [IMG] 360k
   
  mc05
  [IMG] 370k
   
  mc06
  [IMG] 370k.
   
  mc07
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG] 420k
   
  mc08
  [IMG] 450k
   
  mc09
  [IMG] 450k
  [IMG]
  xong oy` thanks !!!![IMG]
   
      Haøng veà ñaûm baûo gioáng nhö hình nhöng maøu saéc coù theå ñaäm hoaëc nhaït hôn moät chuùt
   
     Vaän chuyeån xa coù theå gaëp truïc traëc haûi quan neân coù theå veà treå so vôùi döï ñònh ( raát hieám khi xaûy ra )
     Haøng veà sau 7 ngaøy , caùc baïn ñaõ order maø ko ñeán laáy thì shop seõ thanh lyù
     Vì mình cuõng raát ngaïi laáy ship neân caùc baïn coù theå thoûa thuaän nôi naøo tieän cho caû 2 beân nha
   


   


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).