Shop Bán HÀNG ĐẸP ĐÂY

Thảo luận trong 'Mắt Kính HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi quang12, 31 Tháng bảy 2010.

 1. quang12 New Member

  Liên hệ: 0854072050 - 01217662092 - Nick Chat: mioshop88@yahoo.com
  hàng order ko có sẵn
        lưu ý trước khi order:
    Hàng đẹp , chất lượng tốt nên các bạn đừng so sánh giá cả với các shop khác và cũng đừng trả giá tội nghiệp mình nha
      Haøng veà ñaûm baûo gioáng nhö hình nhöng maøu saéc coù theå ñaäm hoaëc nhaït hôn moät chuùt   Vaän chuyeån xa coù theå gaëp truïc traëc haûi quan neân coù theå veà treå so vôùi döï ñònh ( raát hieám khi xaûy ra )
     Haøng veà sau 7 ngaøy , caùc baïn ñaõ order maø ko ñeán laáy thì shop seõ thanh lyù
     Vì mình cuõng raát ngaïi laáy ship neân caùc baïn coù theå thoûa thuaän nôi naøo tieän cho caû 2 beân nha
   


   

   
   

   
    làm ăn uy tín đặt lên hàng đầu , nên các bạn cứ yên tâm mua sắp tại shop
   
       
      Ñòa chæ tröïc tieáp : 79a ñoã ngoïc thaïnh p15 q5
                                     52 traàn quyù p6 q11
       Hoaëc qua ngaân haøng ACB
                                     TK : CHAÂU QUEÁ ÑAØO
                                     STK : 4214 9435 1329 3881
   
   
         Show haøng :

  h17
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG] 160k
   
  h18
  [IMG] 135k
   
  h19
  [IMG] 160k ( màu đen . đỏ , xanh lá , vàng )
   
  h20
  [IMG] 350k ( một cặp nhé )
   
  h21
  [IMG] 350k ( một cặp nhé )
   
   
   
  h1
  [IMG] 150k
   
  h2
  [IMG] 105k
   
  h3
  [IMG] 130k
   
  h4
  [IMG] 140k
   
  h5
  [IMG] 150k
   
  h6
  [IMG] 165k
   
  h7
  [IMG] 160k
   
  h8
  [IMG] 180k
   
  h9
  [IMG] 185k
   
  h10
  [IMG] 175k
   
  h11
  [IMG] 170k
   
  h12
  [IMG] 180k
   
  h13
  [IMG] 175k
   
  h14
  [IMG] 260k
   
  h15
  [IMG] 110k
   
  h16
  [IMG] 185k
   
   
   
       xong oy` [IMG][IMG] thanks!!!!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).