Nước suối tinh khiết

Thảo luận trong 'Món ăn, Ẩm Thực HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi adv, 4 Tháng tám 2010.

 1. adv New Member

  ñaïi lyù nöôùc suoái
  saûn xuaát theo coâng ngheä hoa kyø
  veä sinh- an toaøn- tieát kieäm
  (coù giaáy chöùng nhaän cuûa boä y teá vieän pasteur tphcm)
  vôùi giaù: 9000 ñ/bình
  neáu khaùch haøng duøng ñuùng 8 bình seõ ñöôïc taëng 1 bình nöôùc hoaëc ½ kg ñöôøng
  xin lieân heä: (08:62752589- dñ: 0932774731 (gaëp haäu)


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).