Nhận việc làm

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi quang12, 1 Tháng tám 2010.

 1. quang12 New Member

  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  Ñoäc laäp -Töï do –Haïnh phuùc
  ÑÔN XIN VIEÄC
  ………˜ ¯ ™………
  Kính göûi : - Ban Giaùm Ñoác Coâng ty ...........
  - Caùc Anh (chò) trong ban Nhaân söï .
  • Toâi teân laø : MAI THÒ LEÄ
  • Sinh ngaøy : 20 / 08 / 1989
  • Nôi sinh : H.Haøm Taân, T.Bình Thuaän
  • CMND soá : 261116524 Caáp ngaøy: 06 /09 / 2004 Taïi: Bình Thuaän
  • Choå ôû hieän nay: 332/29/4 Nguyeãn Thaùi Sôn, P.5, Q.Goø Vaáp, Tp.HCM
  • Trình ñoä vaên hoùa : 12/12
  • Ngoaïi ngöõ : Anh Vaên Caên Baûn
  • Tin hoïc : Tin Hoïc Vaên Phoøng
  • Ngheà nghieäp chuyeân moân : Keá Toaùn Vieân
  • Toát nghieäp: Trung Caáp Keá Toaùn
  • Kinh nghieäm: 01 Naêm Keá Toaùn Toång Hôïp ( Xuaát hoùa ñôn baùn haøng, theo doõi haøng toàn kho, theo doõi coâng nôï, ghi soå saùch, chöùng töø keá toaùn, keâ khai vaø noäp baùo caùo thueá thaùng, quyù, moät soá coâng vieäc lieân quan lao ñoäng, baûo hieåm vaø tieàn löông nhaân vieân … Moät soá coâng vieäc vaên phoøng: soaïn thaûo vaên baûn, hôïp ñoàng, löu giöõ hoà sô, chöùng töø….).
  Mong muốn tìm được một công việc phù hợp: Kế toán, thu ngân, đến tận nơi nhận sổ sách, chứng từ về nhà làm..
  Kính mong cô quan xí nghieäp chaáp nhaän.
  Trân trọng cảm ơn !
  TP. Hoà Chí Minh, Ngày 31 tháng 07 năm 2010
  Kính ñôn

  Mai Thò Leä 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).