Lỗi chính tả trong văn bản tiếng Việt gấp 8 lần chuẩn

Thảo luận trong 'Tin Tức 24h' bắt đầu bởi beyeuanh, 29 Tháng bảy 2010.

 1. beyeuanh New Member

  L[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] trong văn b[FONT=&quot]ả[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t g[FONT=&quot]ấ[/FONT]p 8 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n
  (Dân trí) - T[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] trung bình c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a văn b[FONT=&quot]ả[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là 7,79%, cao g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 8 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n 1%. Đáng nói, t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c và Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u cũng x[FONT=&quot]ấ[/FONT]p x[FONT=&quot]ỉ[/FONT] m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c trung bình xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i.
  Xem thêm: diem thi cao dang 2010 || diem thi cd 2010 || diem thi cao dang nam 2010 || the thao || bang xep hang bong da
  Báo cáo Tình hình chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] văn b[FONT=&quot]ả[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t do Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] Thông tin - ĐH Qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c gia Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i và Công ty VieGrid công b[FONT=&quot]ố[/FONT] hôm qua (28/7) cho th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] trong văn b[FONT=&quot]ả[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đã [FONT=&quot]ở[/FONT] m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c báo đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng, v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t quá cao so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n.

  C[FONT=&quot]ụ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT], trong tháng 6 v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a qua, nhóm nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u đã th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng kê trên 67.000 m[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a 177 đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ị[/FONT] trong 7 khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c, l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng kê v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i đi[FONT=&quot]ể[/FONT]n hình. T[FONT=&quot]ậ[/FONT]p l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i dùng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đánh giá trong đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]t này đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT]: b[FONT=&quot]ổ[/FONT] xung, s[FONT=&quot]ử[/FONT] lý, x[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng, sáng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, c[FONT=&quot]ọ[/FONT] sát, soi mói, thăm quan…

  K[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT], các t[FONT=&quot]ừ[/FONT] có t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i cao nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là “soi mói” v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 74,33%, “sáng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]n” 41,66%, “c[FONT=&quot]ọ[/FONT] sát” 28,38%, “thăm quan” 20,61%... Đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ị[/FONT] có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là C[FONT=&quot]ụ[/FONT]c V[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh an toàn th[FONT=&quot]ự[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m 38,46%, ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n là Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Năng l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng nguyên t[FONT=&quot]ử[/FONT] 31,49%. Đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ị[/FONT] có ít l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT] ngành ngân hàng.

  Khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c báo chí và truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n thông có t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] cao nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c báo đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng 10%. Trong đó, c[FONT=&quot]ả[/FONT] hai khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c này đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u có các đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n có t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c 30%. Khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c chính quy[FONT=&quot]ề[/FONT]n đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, và các c[FONT=&quot]ơ[/FONT] quan thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c B[FONT=&quot]ộ[/FONT] cũng có t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] khá cao. Đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, có đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ị[/FONT] có t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 40% nh[FONT=&quot]ư[/FONT] C[FONT=&quot]ụ[/FONT]c V[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh an toàn th[FONT=&quot]ự[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m. T[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c và Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u cũng x[FONT=&quot]ấ[/FONT]p x[FONT=&quot]ỉ[/FONT] m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c trung bình c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i.

  Trong khi đó, nhóm khá nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là doanh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p và các B[FONT=&quot]ộ[/FONT] có t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i 7,47- 19,98% v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] xa m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n 1%.
  [IMG]
  Sai l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ([FONT=&quot]Ả[/FONT]nh có tính minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a)

  TS Nguy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Ái Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, Phó Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thông tin, ĐH Qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c gia Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i cho bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t, tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi đánh giá ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] văn b[FONT=&quot]ả[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, nhóm nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u đã ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n hành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tra t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i 2 nhóm Chuyên gia ngôn ng[FONT=&quot]ữ[/FONT] và Chuyên gia CNTT: Nhóm chuyên gia ngôn ng[FONT=&quot]ữ[/FONT] yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] trong văn b[FONT=&quot]ả[/FONT]n Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i 1%. Nhóm chuyên gia CNTT ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] này trong kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 2,5-5%.

  Các chuyên gia đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cho r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng, t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] 10% là ng[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng báo đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] và 30% là ng[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng mà m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] đã tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t có th[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n. Theo đ[FONT=&quot]ề[/FONT] ngh[FONT=&quot]ị[/FONT] này, t[FONT=&quot]ừ[/FONT] “soi mói” đã tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành t[FONT=&quot]ừ[/FONT] đúng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n 74%, “sáng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]n” có th[FONT=&quot]ể[/FONT] xem nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i “xán l[FONT=&quot]ạ[/FONT]n” do đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 42%. Các l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i “c[FONT=&quot]ọ[/FONT] sát”, “thăm quan” đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c báo đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT].

  “K[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT] trên ph[FONT=&quot]ả[/FONT]n ánh tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng báo đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t. Nhóm nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n hành ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p các đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]t đánh giá ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i quy mô r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]m m[FONT=&quot]ở[/FONT] đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng cho m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch c[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ề[/FONT] quét l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chính t[FONT=&quot]ả[/FONT]”- TS Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nói.

  Theo GS, TS ngôn ng[FONT=&quot]ữ[/FONT] h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Trí Dõi, trong vòng 20 năm qua các B[FONT=&quot]ộ[/FONT], Ngành đã liên ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p ban hành nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng quy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh khác nhau v[FONT=&quot]ề[/FONT] văn b[FONT=&quot]ả[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t. d[FONT=&quot]ụ[/FONT], 1/7/1983, H[FONT=&quot]ộ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng “Chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n hóa chính t[FONT=&quot]ả[/FONT]” và “H[FONT=&quot]ộ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n hóa thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ữ[/FONT]” đã ký chung m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t Quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh có n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i dung v[FONT=&quot]ề[/FONT] “Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng quy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh v[FONT=&quot]ề[/FONT] chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t”. Đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 5/3/1984 l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có thêm Quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh 240/QĐ c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a B[FONT=&quot]ộ[/FONT] Giáo d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c Quy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh v[FONT=&quot]ề[/FONT] chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t và thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ữ[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t. Đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n năm 2002, B[FONT=&quot]ộ[/FONT] này l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có “Quy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT] chính t[FONT=&quot]ả[/FONT] trong sách giáo khoa m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i” và 2003 có thêm “Quy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT] vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t hoa tên riêng trong sách giáo khoa”…Đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 6/2006 B[FONT=&quot]ộ[/FONT] N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i v[FONT=&quot]ụ[/FONT] cũng đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a ra m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t “D[FONT=&quot]ự[/FONT] th[FONT=&quot]ả[/FONT]o” v[FONT=&quot]ề[/FONT] “Quy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh v[FONT=&quot]ề[/FONT] vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t hoa và phiên chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ngoài trong văn b[FONT=&quot]ả[/FONT]n” ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]m dùng trong đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a h[FONT=&quot]ạ[/FONT]t hành chính...

  GS Dõi cho r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng, không th[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] mãi tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các B[FONT=&quot]ộ[/FONT], Ngành trong quy chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n văn b[FONT=&quot]ả[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y. Đã đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n lúc ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i xây d[FONT=&quot]ự[/FONT]ng Lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t Ngôn ng[FONT=&quot]ữ[/FONT] có tính th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t và khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c dùng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng chung trên toàn qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c.

  P. Thanh


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).