Linh kiện điện thoại

Thảo luận trong 'Mua bán Sim Số Đẹp' bắt đầu bởi thanhdanh, 6 Tháng tám 2010.

 1. thanhdanh New Member
  Pin Zin theo maùy
  Duøng cho
  Ñôn Giaù

  Ghi chú

  4C, 5C, 5B
  6100, 6260, 7270, N72, 5300…
  50.000
  Bảo hành 12 tháng

  5M, 6M, 6F, 6P, 5F,6F, 6P, 4S, 6MT
  6500, N73, N93…
  60.000
  5CA, 5BT
  5CT, 4CT
  Duøng cho maùy Nokia
  55.000
  5K, 5L, 4L
  Duøng cho maùy Nokia
  65.000
  4U, 6X
  8800…
  70.000
  4B
  6101,7500…
  55.000
  Pin zin Sam Sung, Motor… , Sony, Siemens, LG…
  V3, J700, S3500, S490, K750i, K700, S500i…
  48.000

  3

  CHUÛNG LOAÏI
  DUØNG CHO
  DUNG LÖÔÏNG
  THAØNH TIEÀN (VNÑ)
  BAÛO HAØNH
  [IMG]
  TF: Chính haõng
  6300, 5300, V3i, 6233, 6131, 3250, D820, D900, …
  1 Gb
  58,000
  12 Thaùng


  2 Gb
  79,000
  4 Gb
  145,000
  8 Gb
  270,000

  [IMG]
  DV: Chính haõng
  N72, N70, 6680, 7610, 6260, E60, 3230, 6600, 6230 …
  512
  85,000
  12 Thaùng
  1 Gb
  95,000
  2 Gb
  120,000
  [IMG]
  MINI SD: Chính haõng
  N80, N73, 6280, 6288, 6270, O2XIII, O2ATOM …
  1 Gb
  90,000
  12 Thaùng
  2 Gb
  120,000
  [IMG]
  SD: Chính haõng:
  O2II, O2Iis, O2 mini, O2NEO, O2EXEC, Maùy aûnh…
  1 Gb
  136,000
  12 Thaùng
  2 Gb
  176,000
  4 Gb
  214,000
  [IMG]
  MSD (SONYTdc):
  Chính haõng
  P910i, K750i, W700i, W810i, W800i, Maùy aûnh …
  1 Gb
  149,000
  12 Thaùng
  2 Gb
  169,000
  4 Gb
  199,000

  [IMG]
  M2 (SONY): Chính haõng
  Micro K790i, K800i, M600i, K610i …
  512
  128,000
  12 Thaùng
  1 Gb
  138,000
  2 Gb
  177,000

  [IMG]
  2

  USB
  Chuûng Loaïi
  Chöùc Naêng
  Dung Löôïng
  Thaønh Tieàn (Vnñ)
  Baûo Haønh
  [IMG][IMG][IMG]
  USB -2.0 TRANSCEND V30:
  Voû nhöïa ñen, vieàn xanh, ñoû, vaøng, nheï, choáng traày …Taiwan
  2 Gb
  135,000
  12 thaùng
  4 Gb
  185,000
  8 Gb
  368,000
  USB -2.0 KINGSTON:
  Voû nhöïa, nhieàu maøu... Taiwan.
  2 Gb
  135,000
  12 thaùng
  4 Gb
  185,000
  8 Gb
  368,000
  [IMG]
  Ñaàu ñoïc ña naêng Ñaàu ñoïc ñ
  RB – 539 : Ñaàu ñoïc ña Ñaàu ñoïc ña naêng RB – 539 : Ñoïc taát caû caùc loaïi theû duøn
  2 ñ
  RB – 539 :
  Loai 1
  [IMG] Loai 2

  18.000

  13.000
  5 thaùng
  Ñaàu ñoïc ña naêng 630 : Ñoïc taát caû caùc loaïi theû duøng cho ÑTDÑ kh khoâng caàn chuoâi noái

  28.000
  5 thaùng
  5 Thaùng
  Ñaàu ñoïc ña naêng 580 : Ñoïc taát caû caùc loaïi theû duøng cho ÑTDÑ k khoâng caàn chuoâi noái

  18.000
  SAÏC
  SC
  Saïc ña naêng ( 7 maøu)
  10.000
  6 thaùng

  Saïc zin linh kien Nokia chui lôùn

  12.000
  6 thaùng

  Saïc … Nokia chui nhoû

  12.000
  6 thaùng

  Saïc … SamSung

  14.500
  6 thaùng

  Saïc … Motor

  14.500
  6 thaùng

  Saïc … Sony

  14.500
  6 thaùng

  Bao da caù saáu cac

  25.000


  Thôøigian laøm vieäc : Töø Thöù 2 – Thöù 7 (8h – 17h)

  Giaù coù theå thay ñoåi.Caäp nhaät thöôøng xuyeân ñeå coù giaù toát nhaát.

  Rất vui hợp tác với quýKhách Hàng .


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).