Kiếm tiền thành công cùng AWSurveys

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi phamLeNhung, 2 Tháng tám 2010.

 1. [FONT=新細明體]Ki[/FONT]ế[FONT=新細明體]m ti[/FONT][FONT=新細明體]n thành công cùng AWSurveys[/FONT][FONT=新細明體] [/FONT]
  [FONT=新細明體] [/FONT]
  [FONT=新細明體]THÀNH CÔNG CÙNG AWSurveys
  Có nhi[/FONT]ề[FONT=新細明體]u b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n không bi[/FONT]ế[FONT=新細明體]t ngh[/FONT]ĩ[FONT=新細明體] là trên m[/FONT]ạ[FONT=新細明體]ng toàn l[/FONT]ừ[FONT=新細明體]a [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ả[FONT=新細明體]o,vâng mình nói th[/FONT]ậ[FONT=新細明體]t 90% trang web trên m[/FONT]ạ[FONT=新細明體]ng [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ề[FONT=新細明體]u là scam và có r[/FONT]ấ[FONT=新細明體]t nhi[/FONT]ề[FONT=新細明體]u ki[/FONT]ể[FONT=新細明體]u kinh doanh [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ể[FONT=新細明體] ki[/FONT]ế[FONT=新細明體]m ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n nh[/FONT]ư[FONT=新細明體]ng n[/FONT]ế[FONT=新細明體]u b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n là ng[/FONT]ườ[FONT=新細明體]i mong có s[/FONT]ố[FONT=新細明體] ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n l[/FONT]ớ[FONT=新細明體]n ngay trong m[/FONT]ộ[FONT=新細明體]t lúc thì b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n nên t[/FONT]ừ[FONT=新細明體] b[/FONT]ỏ[FONT=新細明體] ngay [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]i t[/FONT]ừ[FONT=新細明體] lúc này. Nó yêu c[/FONT]ầ[FONT=新細明體]u không khó nh[/FONT]ư[FONT=新細明體]ng ph[/FONT]ả[FONT=新細明體]i kiên trì có th[/FONT]ể[FONT=新細明體] yên tâm tuy[/FONT]ệ[FONT=新細明體]t [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ố[FONT=新細明體]i v[/FONT]ớ[FONT=新細明體]i AWSurveys, trang Surveys hàng [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ầ[FONT=新細明體]u trong các trang Surveys:

  [/FONT]http://www.AWSurveys.com/HomeMain.cfm?RefID=PhamLeNhung[FONT=新細明體]
  B[/FONT]ướ[FONT=新細明體]c 1 : b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n hãy [/FONT][FONT=&quot]đă[/FONT][FONT=新細明體]ng kí tài kho[/FONT]ả[FONT=新細明體]n online Paypal t[/FONT]ạ[FONT=新細明體]i: https://www.paypal.com [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=新細明體]ây là ngân hàng thanh toán tr[/FONT]ự[FONT=新細明體]c tuy[/FONT]ế[FONT=新細明體]n l[/FONT]ớ[FONT=新細明體]n nh[/FONT]ấ[FONT=新細明體]t th[/FONT]ế[FONT=新細明體] gi[/FONT]ớ[FONT=新細明體]i trên 100 tri[/FONT]ệ[FONT=新細明體]u ng[/FONT]ườ[FONT=新細明體]i s[/FONT]ử[FONT=新細明體] d[/FONT]ụ[FONT=新細明體]ng. Rút ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n v[/FONT]ề[FONT=新細明體] Vi[/FONT]ệ[FONT=新細明體]t nam qua th[/FONT]ẻ[FONT=新細明體] Visa,Master Card .../
  - Sau [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]ó nh[/FONT]ấ[FONT=新細明體]n vào : Sign Up ([/FONT][FONT=&quot]đă[/FONT][FONT=新細明體]ng kí)
  - Select the country or region where you live: ch[/FONT]ọ[FONT=新細明體]n qu[/FONT]ố[FONT=新細明體]c gia VietNam
  - Ti[/FONT]ế[FONT=新細明體]p theo tùy ch[/FONT]ọ[FONT=新細明體]n : Personal Account, Premier Account, Business Account.chon premier account
  Sau [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]ó nh[/FONT]ấ[FONT=新細明體]n vào Continue( nh[/FONT]ấ[FONT=新細明體]n vào start now) . [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT]ể[FONT=新細明體] ti[/FONT]ế[FONT=新細明體]p t[/FONT]ụ[FONT=新細明體]c
  - First Name : Tên b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n
  - Last Name: H[/FONT]ọ[FONT=新細明體] c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n
  - Address Line 1: [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT]ị[FONT=新細明體]a ch[/FONT]ỉ[FONT=新細明體] th[/FONT]ứ[FONT=新細明體] 1 c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n
  - Address Line 2(optional): [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT]ị[FONT=新細明體]a ch[/FONT]ỉ[FONT=新細明體] th[/FONT]ứ[FONT=新細明體] 2 c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n (n[/FONT]ế[FONT=新細明體]u có)
  - City: Thành ph[/FONT]ố[FONT=新細明體]
  - State / Province / Region:Bang/T[/FONT]ỉ[FONT=新細明體]nh/mi[/FONT]ề[FONT=新細明體]n
  - Postal Code: Mã b[/FONT]ư[FONT=新細明體]u chính Hanoi (10000),Thành ph[/FONT]ố[FONT=新細明體] HCM (70000) nen ghi 00084 ma viet nam
  - Primary Currency: Ch[/FONT]ọ[FONT=新細明體]n ngo[/FONT]ạ[FONT=新細明體]i t[/FONT]ệ[FONT=新細明體] qui [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ổ[FONT=新細明體]i (USD ED....)
  - Home Telephone: S[/FONT]ố[FONT=新細明體] [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]i[/FONT]ệ[FONT=新細明體]n tho[/FONT]ạ[FONT=新細明體]i nhà b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n (084+mã vùng+s[/FONT]ố[FONT=新細明體] c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n) VD:084.04.1234567 * ko can 084
  - Work Telephone: Mobile Telephone: không c[/FONT]ầ[FONT=新細明體]n quan tâm
  - Email Address: [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT]ị[FONT=新細明體]a ch[/FONT]ỉ[FONT=新細明體] E-mail c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n
  - Re-enter Email Address: [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=新細明體]i[/FONT]ề[FONT=新細明體]n l[/FONT]ạ[FONT=新細明體]i [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ị[FONT=新細明體]a ch[/FONT]ỉ[FONT=新細明體] E-mail
  - Password: M[/FONT]ậ[FONT=新細明體]t kh[/FONT]ẩ[FONT=新細明體]u
  - Retype Password: [/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=新細明體]i[/FONT]ề[FONT=新細明體]n l[/FONT]ạ[FONT=新細明體]i m[/FONT]ậ[FONT=新細明體]t kh[/FONT]ẩ[FONT=新細明體]u
  - Security Question 1: Câu h[/FONT]ỏ[FONT=新細明體]i th[/FONT]ứ[FONT=新細明體] 1 :khi quên m[/FONT]ậ[FONT=新細明體]t kh[/FONT]ẩ[FONT=新細明體]u,
  Answer 1:tr[/FONT]ả[FONT=新細明體] l[/FONT]ờ[FONT=新細明體]i 1
  - Security Question 2: Câu h[/FONT]ỏ[FONT=新細明體]i th[/FONT]ứ[FONT=新細明體] 2, tr[/FONT]ả[FONT=新細明體] l[/FONT]ờ[FONT=新細明體]i 2 (b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n có th[/FONT]ể[FONT=新細明體] [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]i[/FONT]ề[FONT=新細明體]n lung tung ch[/FONT]ỗ[FONT=新細明體] này).
  Sau [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]ó ch[/FONT]ọ[FONT=新細明體]n Yes
  - Enter the code as shown below: Nh[/FONT]ậ[FONT=新細明體]p vào mã [/FONT]ở[FONT=新細明體] d[/FONT]ướ[FONT=新細明體]i
  - Nh[/FONT]ấ[FONT=新細明體]n vào Sign Up

  - Sau [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]ó nó s[/FONT]ẽ[FONT=新細明體] h[/FONT]ỏ[FONT=新細明體]i v[/FONT]ề[FONT=新細明體] th[/FONT]ẻ[FONT=新細明體] rut ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n qu[/FONT]ố[FONT=新細明體]c t[/FONT]ế[FONT=新細明體] c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n(Visa ,Mastercard...) không có [/FONT]ấ[FONT=新細明體]n vào Cancel (sau này có th[/FONT]ẻ[FONT=新細明體] nh[/FONT]ậ[FONT=新細明體]p sau không sao). N[/FONT]ế[FONT=新細明體]u có [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]i[/FONT]ề[FONT=新細明體]n các thông tin c[/FONT]ầ[FONT=新細明體]n thi[/FONT]ế[FONT=新細明體]t r[/FONT]ồ[FONT=新細明體]i [/FONT]ấ[FONT=新細明體]n vào Add card
  - [/FONT]Ấ[FONT=新細明體]n vào (Continue) [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ể[FONT=新細明體] hoàn t[/FONT]ấ[FONT=新細明體]t (b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n có th[/FONT]ể[FONT=新細明體] m[/FONT]ở[FONT=新細明體] hòm mail [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ể[FONT=新細明體] xác nh[/FONT]ậ[FONT=新細明體]n l[/FONT]ạ[FONT=新細明體]i)
  + M[/FONT]ở[FONT=新細明體] email mà b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]ã [/FONT][FONT=&quot]đă[/FONT][FONT=新細明體]ng ký [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ể[FONT=新細明體] kích ho[/FONT]ạ[FONT=新細明體]t TK Paypal.(nh[/FONT]ớ[FONT=新細明體] là email c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n [/FONT][FONT=&quot]đă[/FONT][FONT=新細明體]ng kí nhé,và nh[/FONT]ớ[FONT=新細明體] cái email b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n [/FONT][FONT=&quot]đă[/FONT][FONT=新細明體]ng kí là tài kho[/FONT]ả[FONT=新細明體]n c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n t[/FONT]ạ[FONT=新細明體]i paypal,cái nay [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ể[FONT=新細明體] khi b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n ki[/FONT]ế[FONT=新細明體]m ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n thì các trang web nó g[/FONT]ử[FONT=新細明體]i ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n theo [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ị[FONT=新細明體]a ch[/FONT]ỉ[FONT=新細明體] này v[/FONT]ậ[FONT=新細明體]y c[/FONT]ầ[FONT=新細明體]n nh[/FONT]ớ[FONT=新細明體] cho [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]úng k[/FONT]ẻ[FONT=新細明體]o l[/FONT]ạ[FONT=新細明體]i bi[/FONT]ể[FONT=新細明體]u sao kô [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ượ[FONT=新細明體]c)
  Gõ password vào [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ể[FONT=新細明體] xác nh[/FONT]ậ[FONT=新細明體]n tài kho[/FONT]ả[FONT=新細明體]n

  Cách [/FONT][FONT=&quot]đă[/FONT][FONT=新細明體]ng ký AWSurveys:
  [/FONT][FONT=&quot]Đă[/FONT][FONT=新細明體]ng ký m[/FONT]ộ[FONT=新細明體]t acc ki[/FONT]ế[FONT=新細明體]m ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n online AWSurveys (free 100%)\
  [/FONT]http://www.AWSurveys.com/HomeMain.cfm?RefID=PhamLeNhung
  [FONT=新細明體]
  NH[/FONT]Ấ[FONT=新細明體]P VÀO CREATE A FREE ACCOUNT

  .UserName: Tên Nick

  .Password: m[/FONT]ậ[FONT=新細明體]t kh[/FONT]ẩ[FONT=新細明體]u

  .First Name: Ho

  .Last Name: tên

  .Gender: Gi[/FONT]ớ[FONT=新細明體]i Tính

  .Age: Tu[/FONT]ổ[FONT=新細明體]i

  .Email Address:

  .sau khi hoàn thành nh[/FONT]ấ[FONT=新細明體]p vào nh[/FONT]ữ[FONT=新細明體]ng link này  Welcome Survey -- A $6.00 Website Evaluation is Available.

  A $4.00 Website Evaluation is Available.

  A $4.00 Website Evaluation is Available.

  A $4.00 Website Evaluation is Available.

  A $4.00 Website Evaluation is Available.

  A $4.00 Website Evaluation is Available.

  An April Bonus Website Evaluation is Available.

  .B[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n Nh[/FONT]ậ[FONT=新細明體]p Good vào 2 dòng phía d[/FONT]ườ[FONT=新細明體]i r[/FONT]ồ[FONT=新細明體]i enter

  Click Here for Website 1 Short Evaluation - Please evaluate and give your general impressions of the above website.

  Click Here for Website 2 Short Evaluation - Please evaluate and give your general impressions of the above website.

  .Và m[/FONT]ấ[FONT=新細明體]y dòng kia c[/FONT]ũ[FONT=新細明體]ng th[/FONT]ế[FONT=新細明體] h[/FONT]ế[FONT=新細明體]t 7 dòng b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n s[/FONT]ẽ[FONT=新細明體] có 27$

  .và g[/FONT]ử[FONT=新細明體]i cho m[/FONT]ọ[FONT=新細明體]i ng[/FONT]ườ[FONT=新細明體]i cùng làm th[/FONT]ế[FONT=新細明體] b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n s[/FONT]ẽ[FONT=新細明體] có ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n http: //ww.awsurveys.com/HomeMain.cfm?RefID= nick c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n Tên

  Xin gi[/FONT]ớ[FONT=新細明體]i thi[/FONT]ệ[FONT=新細明體]u m[/FONT]ộ[FONT=新細明體]t chút v[/FONT]ề[FONT=新細明體] trang AWSurveys.com, [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]ây là trang web n[/FONT]ằ[FONT=新細明體]m trong top 1 nh[/FONT]ữ[FONT=新細明體]ng trang ki[/FONT]ế[FONT=新細明體]m ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n tr[/FONT]ự[FONT=新細明體]c tuy[/FONT]ế[FONT=新細明體]n l[/FONT]ớ[FONT=新細明體]n nh[/FONT]ấ[FONT=新細明體]t hi[/FONT]ệ[FONT=新細明體]n nay, [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ượ[FONT=新細明體]c [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]ánh giá 9/10 (tham kh[/FONT]ả[FONT=新細明體]o t[/FONT]ạ[FONT=新細明體]i http://www.topsurveys.com/ )
  Công vi[/FONT]ệ[FONT=新細明體]c c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n s[/FONT]ẽ[FONT=新細明體] vào vai là 1 ng[/FONT]ườ[FONT=新細明體]i gi[/FONT]ớ[FONT=新細明體]i thi[/FONT]ệ[FONT=新細明體]u Webside và b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n ph[/FONT]ả[FONT=新細明體]i cho l[/FONT]ờ[FONT=新細明體]i bình v[/FONT]ề[FONT=新細明體] Webside [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=新細明體]ó [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ể[FONT=新細明體] ki[/FONT]ế[FONT=新細明體]m 4$ cho m[/FONT]ỗ[FONT=新細明體]i 2 l[/FONT]ờ[FONT=新細明體]i bình, khi [/FONT][FONT=&quot]đă[/FONT][FONT=新細明體]ng ký b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ượ[FONT=新細明體]c th[/FONT]ưở[FONT=新細明體]ng 6$ cho 2 trang web [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ầ[FONT=新細明體]u tiên . Nh[/FONT]ư[FONT=新細明體]ng m[/FONT]ỗ[FONT=新細明體]i tháng b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n ch[/FONT]ỉ[FONT=新細明體] có th[/FONT]ể[FONT=新細明體] gi[/FONT]ớ[FONT=新細明體]i thi[/FONT]ệ[FONT=新細明體]u [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ượ[FONT=新細明體]c và vi[/FONT]ế[FONT=新細明體]t [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ượ[FONT=新細明體]c kho[/FONT]ả[FONT=新細明體]ng 5-6l[/FONT]ờ[FONT=新細明體]i bình.... vì v[/FONT]ậ[FONT=新細明體]y s[/FONT]ố[FONT=新細明體] ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n ki[/FONT]ế[FONT=新細明體]m [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ượ[FONT=新細明體]c 1 tháng là h[/FONT]ơ[FONT=新細明體]n 24$/1 tháng.
  Do v[/FONT]ậ[FONT=新細明體]y b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n ph[/FONT]ả[FONT=新細明體]i ki[/FONT]ế[FONT=新細明體]m thêm extra money b[/FONT]ằ[FONT=新細明體]ng cách makerting cho trang web ( nói [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ơ[FONT=新細明體]n gi[/FONT]ả[FONT=新細明體]n là gi[/FONT]ớ[FONT=新細明體]i thi[/FONT]ệ[FONT=新細明體]u cho b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n mình cùng [/FONT][FONT=&quot]đă[/FONT][FONT=新細明體]ng ký ) và b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ượ[FONT=新細明體]c h[/FONT]ưở[FONT=新細明體]ng 1,25$/m[/FONT]ộ[FONT=新細明體]t ng[/FONT]ườ[FONT=新細明體]i b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n gi[/FONT]ớ[FONT=新細明體]i thi[/FONT]ệ[FONT=新細明體]u [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT]ượ[FONT=新細明體]c (1,25$/1 ng[/FONT]ườ[FONT=新細明體]i , 1 s[/FONT]ố[FONT=新細明體] ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n không nh[/FONT]ỏ[FONT=新細明體] ph[/FONT]ả[FONT=新細明體]i không )
  3.Cu[/FONT]ố[FONT=新細明體]i cùng là nh[/FONT]ậ[FONT=新細明體]n ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n và chuy[/FONT]ể[FONT=新細明體]n sang Paypal
  Click vào Redeem Money và làm theo h[/FONT]ướ[FONT=新細明體]ng d[/FONT]ẫ[FONT=新細明體]n c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a nó la xong .T[/FONT]ố[FONT=新細明體]i thi[/FONT]ể[FONT=新細明體]u cho m[/FONT]ỗ[FONT=新細明體]i l[/FONT]ầ[FONT=新細明體]n nh[/FONT]ậ[FONT=新細明體]n ti[/FONT]ề[FONT=新細明體]n là 75$
  B[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n có th[/FONT]ể[FONT=新細明體] chi tr[/FONT]ả[FONT=新細明體] t[/FONT]ạ[FONT=新細明體]i b[/FONT]ấ[FONT=新細明體]t c[/FONT]ứ[FONT=新細明體] trang web nào h[/FONT]ỗ[FONT=新細明體] tr[/FONT]ợ[FONT=新細明體] PayPal, t[/FONT]ấ[FONT=新細明體]t c[/FONT]ả[FONT=新細明體] công vi[/FONT]ệ[FONT=新細明體]c trên ch[/FONT]ỉ[FONT=新細明體] l[/FONT]ấ[FONT=新細明體]y m[/FONT]ấ[FONT=新細明體]t c[/FONT]ủ[FONT=新細明體]a b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n 1-2h.
  Chúc các b[/FONT]ạ[FONT=新細明體]n thành công![IMG][IMG][IMG][IMG][/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).