HCM Tuyển Tuyển sv làm bán thời gian

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi anana99, 19 Tháng bảy 2010.

 1. anana99 New Member

  P T Contributor Group
  THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG


  (Laøm vieäc baùn thôøi gian)

  öBaïn laø sinh vieân, baïn ñang caàn coù theâm coâng vieäc trong nhöõng luùc raõnh roõi. Nhaèm muïc ñích coù theâm thu nhaäp h trôï trong vieäc hoïc cuõng nhö giaûm bôùt chi phí học taäp cho gia ñình baïn.
  ö Hien chung toi caàn tuyeån phuïc vuï làm việc baùn thôøi gian theo tiệc.
  Điều kiện :
  Nam tuoåi töø 18 ñeán 25
  Coù söùc khoûe toát, coù tính sieân naêng trong coâng vieäc
  Moïi chi tieát xin lieân heä : Vaên Phoøng P T
  Add : 306/40A XVNT – F.25 – Q.BThaïnh.
  Ñieän thoaïi : 0975 788 776 ( A. Duy )
  0907 400 709 ( A. Thoï )


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).