HCM Tuyển Tuyển cộng tác viên --bán xe Tải Ben thương hiệu CửuLong tại Đồng nai.

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi lunglinh123, 26 Tháng bảy 2010.

 1. [IMG]
  XUAÂN THUÛY LOÄC PHAÙT
  Nhà Phân Phối Chính Thức Tại ĐỒNG NAI
  Chuyên mua bán Xe Tải - Xe Ben
  1 Cầu và 2 Cầu Nhãn Hiệu


  CỬULONG MOTOR

  Tải trọng từ 800kg đến 8 tấn

  [IMG]
  [IMG] Haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp anh em 5s gheù thaêm ...
  giaûm giaù ñaëc bieät cho anh em 5s (coù hoa hoàng cho ngöôøi giôùi thieäu )
  ñaëc bieät coù hoã trôï vay traû goùp leân ñeán 60% trong 3 naêm
  dòch vuï haäu maõi chu ñaùo


  [IMG]
  ÑC : C224 QL1, khu phoá 3, P.Long Bình
  TP.Bieân Hoøa - Ñoàng Nai
  (ñoái dieän haõng FORD Ñoàng Nai )

  [IMG] 0933.22.18.14 Mr Hieáu [IMG]
  [IMG]

  [IMG] Chuù yù :
  Hieän nay Cty ñang caàn tuyeån 1 soá coäng taùc vieân ôû ñòa baøn tænh Ñoàng Nai ôû caùc huyeän Taân Phuù,Ñònh Quaùn,Long Khaùnh,.....caùc ae 5S ôû Ñoàng nai coù nhu caàu lieân laïc xin lieân laïc 0933221814 gaëp Hieáu.seõ trao ñoåi nhieàu hôn..


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).