HCM Tuyển phan phoi doc quyen dia audio Mítubishi

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi nguoisat, 13 Tháng bảy 2010.

 1. nguoisat New Member

  [IMG] [IMG]
  PHUOC HAI CO.,LTD
  CÔNG TY TNHH TM PHƯỚC HẢI
  81A Bùi Thị Xuân, Quận 1, HCMC, Việt Nam

  Tel: (848) 39254987, (848)3 9254988 Fax: (848) 39254556
  Email:phuochai@hcm.vnn.vn
  Email: thanhvy84@gmail.com
  CHÖÔNG TRÌNH KHUYEÁN MAÕI !
  Kính gôûi:Quyù khaùch haøng
  Gian haøng trieån laõm : Quaày A 7 _ A 8_ A 9
  ( Töø ngaøy 15/7/2010 ñeán heát quaø taëng.)

  C uøng Mitsubishi thöôûng thöùc gaø raùn ngon tuyeät
  [IMG]
  Quùy khaùch mua saûn phaåm Mitsubishi Verbatim
  Toång soá tieàn : 500.000 vnñ
  ( Naêm traêm ngaøn ñoàng chaün )
  Taëng ngay 01 phieáu aên gaø Lotteria
  ( trò giaù 22.000vnñ/phaàn)
  Löu yù : Khoâng quy ñoåi ra tieàn maët.
  Chæ tính toång hoùa ñôn cho 01 (moät) laàn mua.
  Chöông trình chæ aùp duïng cho khaùch haøng tieâu duøng.

  Nôi nhaän quaø :81A Buøi Thò Xuaân _ Quaän 1_ TP.HCM
  Moïi chi tieát vui loøng lieân heä:
  Ms Vy:39254988 _ 0909.661.440


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).