HCM Tràn Sữa PAPILLON Mới Khai Trương

Thảo luận trong 'Món ăn, Ẩm Thực HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi adv, 24 Tháng bảy 2010.

 1. adv New Member

  Quaùn traø söõa Papillon cuûa chuùng toâi töng böøng khai tröông. Khi ñeán ñaây caùc baïn seõ coù nhöõng phuùt giaây thö giaõn tuyeät vôøi vaø thöôûng thöùc nhöõng ly traø söõa thôm ngon boã döôõng nhaát vôùi giaù thaáp nhaát. Beân caïnh ñoù laø nhöõng thöùc uoán khaùc nhö kem sinh toá v.v.v.v caùc baïn tha hoà maø löïa choïn. Vôùi caùch phuïc vuï cuûa chuùng toâi vaø tieâu chí xem khaùch haøng laø ngöôøi trong gia ñình, khi ñeán ñaây caùc baïn seõ caûm thaáy thoaûi maùi nhö laø nhaø caùc baïn. Trong thôøi gian quaùn khai tröông seõ coù nhöõng chöông trình khuyeán maõi ñaëc bieät giaønh cho quí khaùch. Hi voïng khi ñeán quaùn cuûa chuùng toâi caùc baïn seõ caûm thaáy haøi long veà ñeàu ñoù. Haân haïnh chaøo ñoùn quí khaùch[IMG]

  Nhân dịp kha trương khi đến với quán các bạn sẽ được giảm giá 20% và mua một được một.[IMG]

  Một Số Hình Ảnh Tại Của PAVILLON [IMG]

  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  PAPILLON TỌA LẠT TẠI SỐ 125 HỒ BÁ KIỆN F15 Q10
  [IMG]
  điện thoại : 08.6264 6171
  [IMG]
  EMAIL : papillon125hbk@yahoo.com
  [IMG]
  WEB : http://www.papillon.zxq.net/


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).