HCM Shop Bán bra XINH cho chị em đây

Thảo luận trong 'Quần áo nữ, Thời trang nữ HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi themanh, 14 Tháng sáu 2010.

 1. themanh New Member

  CHAØO MÖØNG CAÙC BAÏN ÑEÁN VÔÙI SHOP thanhtamfr
  Ñaây laø trang chuyeân veà trang phuïc loùt cuûa nöõ laï,ñeïp maø giaù caû laïi reû nöõa
  Mình baùn haøng taïi nhaø töø 8:00 AM ñeán 10:00 PM, vui long call hoaëc nhaén tin tröôùc khi ñeán nha vì mình cuõng hay ñi vaéng.
  Raát khuyeán khích caùc chò em ñeán löïa vaø thöû thoaûi maùi ñeå coù theå löïa ñöôïc saûn phaåm öng yù nhaát ( chip khoâng thöû nha vì laø ñoà loùt maø)
  Haøng cuûa mình laø haøng Quaûng Chaâu_Trung Quoác neân size aùo seõ coù 3 size:32-34-36, coøn quaàn laø freesize nha.
  Ngoaøi ra neáu caùc baïn thích maãu naøo maø mình khoâng coù hoaëc heát haøng caùc baïn coù theå ñaët nha
  Vì baùn ôû nhaø neân mình baùn ñuùng gía khoâng noùi thaùch mong caùc chò em ñöøng traû giaù,cuõng ñöøng so saùnh vôùi caùc nôi khaùc vì moãi nôi coù qui ñònh rieâng.Khi caùc baïn mua nhieàu mình seõ bôùt cho caùc baïn chuùt ñænh ñeå uoáng “ traø söõa” hihiih..
  Trang 1: bra set nguyeân boä môùi 100%
  Trang 2: bra
  Trang 3: chip
  Trang 4: haøng ñoàng giaù ( neáu coù )
  Caùch mua haøng
  Ñoái vôùi caùc baïn ôû Tp HCM:
  · Ñeán nhaø mình mua haøng or mình seõ freeship ( treân 150k ) moät soá nôi nhö:
  - Chôï Phuù Laâm
  - Coopmart Phuù Laâm
  - Nhaø thieáu nhi quaän 6
  - Nhaø saùch Nguyeãn Vaên Cöø ( Caây Goõ)
  - Ñaàm Sen ( coång Laïc Long Quaân )
  - Nhaø vaên hoùa quaän 11
  - Nhaø thôø lôùn beân Teân Löûa
  - Coopmart Bình Taân
  · Caùc nôi tính ship ( treân 150k ):
  - Thuaän kieàu plaza 10k
  - Parkson Huøng Vöông 15k
  - Coopmart Lyù Thöôøng Kieät 15k
  - An ñoâng plaza 20k
  - Nowzone 20k
  · HAØNG MÌNH ÑEM ÑEÁN CAÙC BAÏN PHAÛI MUA CHÖÙ KHOÂNG LÖÏA ( neáu coù thoûa thuaän tröôùc ) or khoâng mua caùc baïn cuõng phaûi thanh toùan tieàn ship cho mình.
  · Ngoøai ra caùc baïn ôû nhöõng quaän khaùc ( Bình Thaïnh, Phuù Nhuaän, Q2…) neáu muoán mua haøng coù theå ñeán nhaø mình hoaëc mình ship haøng qua buö ñieän cho caùc baïn, caùc baïn phaûi chuyeån heát 100% tieàn haøng vaøo TK cho mình sau ñoù nt cho mình bieát TEÂN, ÑÒA CHÆ, SOÁ ÑT, MAÕ HAØNG, MAØU, SOÁ LÖÔÏNG, mình seõ lieân laic laïi vôùi caùc baïn, tieàn ship caùc baïn traû nheù.
  · Thôøi gian haøng ñeán tuøy theo chuyeån phaùt nhanh hay thöôøng nha ( thoûa thuaän ) khoaûng 24h-36h
  Ñoái vôùi caùc baïn ôû tænh, thaønh phoá khaùc:
  · Chuyeån 100%tieàn haøng vaøo TK cuûa mình, sau ñoù nt cho mình bieát TEÂN, ÑÒA CHÆ, SOÁ ÑT, MAÕ HAØNG, MAØU, SOÁ LÖÔÏNG, mình seõ lieân laic laïi vôùi caùc baïn, tieàn ship caùc baïn traû nheù.
  · Thôøi gian haøng ñeán tuøy theo chuyeån phaùt nhanh hay thöôøng nha ( thoûa thuaän ) khoaûng 24h-48h
  Caùc baïn mua treân 1 trieäu mình seõ freeship cho caùc baïn baát cöù ôû ñaâu treân Vieät Nam.
  ÑÒA CHÆ: 62 Baø Hom F13 Q6 TP HCM ( c/c Kieán Thaønh, phoøng 701B )
  ÑT : 0169 9989 729 gaëp Taâm
  NGAÂN HAØNG AÙ CHAÂU ( ACB) chi nhaùnh Phuù Laâm
  PHOÙ NGOÏC TAÂM
  Soá TK: 804 328 49
  RAÁT HOAN NGHEÂNH VAØ CAÙM ÔN CAÙC BAÏN ÑAÕ GHEÙ SHOP.

  A 01, mút mỏng, sz 32-34-36,60k
  [IMG]
  [IMG]
  A 02, mút mỏng, sz 32-34-36,45k
  [IMG]
  [IMG]
  A 03, mut vừa, sz 32-34-36, 60k
  [IMG]
  [IMG]
  A 04, mut mỏng, sz 36,45k ( còn hồng đậm, vàng )
  [IMG]
  [IMG]
  A05, mut vừa, 50k ( còn màu vàng sz 34 )
  [IMG]
  [IMG]
  A06, mut vừa,sz 32-34, 50k
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  A07, mut vừa, sz 34-36,55k
  [IMG]
  [IMG]
  A08, mut vừa, sz 36,55k
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  A09, mut kha day, sz 32-34-36, 45k
  [IMG]
  A 10, mut mỏng, sz S-M, 55k
  [IMG]
  [IMG]
  A 11, mut vừa, con mau đỏ sz 32, 55k
  [IMG]
  [IMG]
  A 12, mut kha day, sz 32-34-36,55k
  [IMG]
  A 13, mut mong, sz 23-36,55k
  [IMG]
  [IMG]
  A 14, mut mỏng, 45k
  [IMG]
  A 15, mut mỏng,45k
  [IMG]
  A 16, mut day, sz 34-36,45k
  [IMG]
  [IMG]
  A 17, mut day, sz 32-36,50k
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  A 18, mut vua, sz 32,50k
  [IMG]
  [IMG]
  A 19, mut vừa, sz32,50k
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  A 20, mut day, sz 34-36,55k
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  A 21, mut vừa, sz 32-34-36, 50k ( het den , còn màu trắng và nâu )
  [IMG]
  [IMG]
  A 22, mut kha day, 45k
  [IMG]
  A 23, mut kha day, sz 34-36,50k ( có 2 màu xanh, đen )
  [IMG]
  A 24, mut kha day, sz 32-34-36, 60k
  [IMG]
  [IMG]
  A 25, mut mỏng, sz 32-34-36-38,55k
  [IMG][IMG]
  để xem thêm sản phâm khác cua shop, các bạn bấm vào đường link phía dưới nha:
  www.enbac.com/thanhtamfr
  xin cám ơn


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).