HCM SHop Bán 2hand đầm dạ hội nè,rẻ_đẹp

Thảo luận trong 'Mắt Kính HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi kinguyen, 4 Tháng sáu 2010.

 1. kinguyen New Member


  Lieân heä Phöông : 0907274331 (vui loøng aloâ tröïc tieáp ^^ ko traû lôøi SMS)
  Nick chat : lugui_fang@yahoo.com
     Caùch thöùc mua haøng:
  Ñeán nhaø xem haøng tröïc tieáp öng yù ruøi mua
  Hoaëc ñeán nhöõng ñòa ñieåm mình ship haøng döôùi ñaây
  Free ship taïi sieâu thò Haäu Giang Q6
  Ship 10k Thuaän Kieàu Plaza
  Ship 10k Böu ñieän Q5
  Ship 15k Nhaø vaên hoùa Q5
   

  Caùc baïn ôû xa nhö quaän Taân Phuù ,Bình Thaïnh, Bình Taân…trong noäi thaønh mình coù theå chuyeån haøng qua dòch vuï chuyeån phaùt nhanh giao haøng taän nhaø.
  Từ 10k đến 30k/lần tùy gần hay xa nhé.
   
   
  Đầm này cỡ size M nha !!!!
   
   Đầm hơi bị nhăn tại vì mình chưa ủi ^^. Mời các bạn xem hàng nhé !
   
  Đầm dạ hội này áo với đầm rời nha
   
   
  [IMG]
   
   
   
  [IMG]
   
   
   
  Đầm này phía sau có đuôi dài nữa nha các bạn   
   
   
   
   
  [IMG]
   
   
   
  [IMG] 
   
   
  và đầm phía sau có cái bông xinh xinh nữa  [IMG]   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).