HCM Litter Sand - cách phân biệt thật giả

Thảo luận trong 'Thú nuôi, cây cảnh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi xgiang, 7 Tháng sáu 2010.

 1. xgiang New Member

  Lucky Star Shop ( Petvn Tâaân Hoøa Ñoâng )
  Vinh döï ñöôïc thay maët Coâng ty Thuù Nuoâi Vieät kyù hôïp ñoàng xuaát khaåu nguyeân lieäu thoâ thaønh phaåm cuûa maët haøng Litter Sand vaø Wood Pellet Mill Sang thò tröôøng Chaâu Aâu duøng ñeå loùt chuoàng vaø khöû muøi cho caùc loaïi Pet nhoû. Vôùi ñôn haøng 50 taán moãi naêm, vaø ñaây laø ñôn haøng thöù 2 trong naêm 2010.
  Chuùng toâi xin cam keát baùn haøng ñuùng chaát löôïng, Sau ñaây xin giôùi thieäu caùc maåu maõ loùt chuoàng maø caùc coâng ty nöôùc ngoaøi hôïp taùc cuøng chuùng toâi


  Litter Sand - hàng xuất đi Châu Âu và sử dụng tại Việt Nam

  [IMG][IMG]

  [IMG][IMG]

  [IMG]

  Wood Pellet - Hàng xuất đi Châu Âu và sử dụng tại Việt Nam


  [IMG][IMG]

  [IMG][IMG]

  [IMG][IMG]


  Và các bạn hãy xem người nước ngoài họ chọn sản phẩm chất lượng hay sản phẩm có màu bắt mắt để dùng cho Pet nhen


  [IMG]
  Vì Sao được gọi là Litter Sand ? Và vì Sao được xuất ra nước ngoài ?Vì nó hút nước mạnh khử mùi tốt, và quan trọng là ta không phải lo lắng khi dọn chuồng cho Pet

  đầu tiên là mình đổ ngập nước vào hạt Litter sand nhé ...

  [IMG][IMG]

  Sau khi hút no nước thì hạt litter Sand vẫn còn nguyên hạt và không bể vụn ra.

  [IMG]
  Giá bán lẻ : 35.000 VND gói 2kg
  20.000 VND gói 1kg
  Litter sand Full color : 45.000 VND gói 2kg
  25.000 VND gói 1kg
  Cóa giá sỹ cho Đại lý ..... call me
  0902665600
  Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi cho Minh
  119/5 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).