HCM Cần Tuyển Viec Lam SVVVVVVV

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi nhatviet, 14 Tháng năm 2010.

 1. nhatviet New Member

  [IMG]

  TUYEÅN NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ
  (Laøm vieäc baùn thôøi gian)
  Chuùng toâi laø moät nhoùm chuyeân cung caáp nhaän söï phuïc vuï tieäc cho caùc nhaø haøng khaùch saïn trong thanh phoá.
  Hieän chuùng toâi ñang caàn tuyeån 100 nhaân vieân phuïc vuï

  Ñieàu kieän :
  - Nam tuoåi töø 18 – 25
  - Laø sinh vieân (öu tieân sinh vieân naêm nhaát ñeán naêm hai)
  - Söùc khoûe toát
  Moïi chi tieát vui loøng lieân heä :
  306/40A XVNT _ F25 _ Q. Bình Thaïnh _ Tp.HCM
  Ñieän thoaïi: 0975 788 776 ( A Duy )
  0907 400 709 ( A Thoï )


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).