HCM Cần Bán vách ngăn di động -trang trí nội thất SSA!

Thảo luận trong 'Nội thất văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi cakien, 17 Tháng năm 2010.

 1. cakien Active Member

  Coâng ty trang trí noäi thaát Saùng Sôn AÙnh (SSA) chuùng toâi laø coâng ty chuyeân saûn xuaát-cung caáp vaùch ngaên di ñoäng vaø thi coâng caùc coâng trình veà noäi thaát, ñaëc bieät laø vaùch ngaên di ñoäng, vaùch ngaên vaên phoøng, vaûi daùn töôøng…

  Vôùi kinh nghieäm laâu naêm trong lónh vöïc trang trí noäi thaát, SSA ñaõ thöïc hieän nhieàu döï aùn ñaït tieâu chuaån chaát löôïng cao. SSA lieân tuïc phaùt trieån beàn vöõng ñeå ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc.

  Saûn phaåm cuûa SSA ñöôïc keát hôïp haøi hoøa giöõa thieát keá maãu maõ ñôn giaûn, hieän ñaïi vaø ñöôïc saûn xuaát theo daây truyeàn coâng ngheä cao, nguyeân lieäu vaø phuï kieän ngoaïi nhaäp taïo neân moät saûn phaåm hoaøn haûo veà thaåm myõ, coù ñoä beàn cao vaø ñaëc bieät laø giaù caû hôïp lyù.

  Chuùng toâi coù ñoäi nguõ tö vaán chuyeân nghieäp vaø caùc thôï thuû coâng laønh ngheà, coù kinh nghieäm laâu naêm trong ngheà. Vôùi muïc tieâu laø ñaùp öùng theo moïi nhu caàu cuûakhaùch haøng, phuïc vuï taän tình, ñaûm baûo toát moïi coâng trình: Ñeïp, beàn, chaát löôïng cao, tieát kieäm taøi chính, ñaùp öùng kòp thôøi vaø nhanh nhaát.

  SSA chuùng toâi chuyeân thi coâng, cung caáp trang thieát bò cho vaên phoøng, khu coâng nghieäp, showroom, shop, shieâu thò, nhaø ôû, tröôøng hoïc…Ñöôïc khaùch haøng ñaùnh giaù cao veà tính chuyeân nghieäp, chaát löôïng, thaåm myõ…..

  Phöông chaâm cuûa chuùng toâi laø: “Dịch vụ tốt, chất lượng cao, giá cả phù hợp”.

  SSAchuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc söï uûng hoä vaø hôïp taùc.
  Ñ/C: 687/18 KINH DƯƠNG VƯƠNG – P.AN LẠC – Q.BÌNH TÂN- TP.HCM
  ĐT :0933 23 0808 Fax : (84-8) 3752 6990 – MST : 0305130187
  Tài khoaûn số:42113000290179 tại NH OCB–PGD Nguyễn Thị Minh Khai – TP.HCM
  Email : ssa@vachngandidong.com


  [IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).