HCM Cần Bán SUZUKI - HAOJUE.Xe máy nhập khẩu-đẹp như người mẫu.

Thảo luận trong 'Oto, rao vặt mua bán oto HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi deche, 25 Tháng năm 2010.

 1. deche New Member

  COÂNG TY TNHH SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI ROÀNG CHAÂU
  Ñòa chæ: Soá 1A, Tröôøng Sôn, P.4, Q.Taân Bình, Tp.HCM, Vieät Nam
  Ñieän thoaïi: (08) 39487018 Fax: (08) 38448930
  Tp. HCM, ngaøy 24 thaùng 03 naêm 2010  THÖ MÔØI HÔÏP TAÙC

  Kính göûi : GIAÙM ÑOÁC
  CÖÛA HAØNG TIEÂU THUÏ XE GAÉN MAÙY
  Coâng ty TNHH Saûn Xuaát – Thöông Maïi Roàng Chaâu hieän laø toång ñaïi lyù duy nhaát Xe gaén maùy Suzuki Haojue taïi Vieät Nam. Ñaây laø saûn phaåm cuûa Taäp ñoaøn coâng ty TNHH Đi Tröôøng Giang,coâng ty coå phaàn lieân doanh lôùn nhaát cuûa Suzuki Nhaät Baûn taïi Trung Quoác. Saûn phaåm ñaït danh hieäu coù löôïng tieâu thuï nhieàu nhaát toaøn quoác lieân tuïc trong 07 naêm lieàn vaø ñang ñöôïc öa chuoäng nhaát taïi Trung Quoác. Suzuki Haojue ñaõ coù treân 05 naêm thaâm nhaäp thò tröôøng Vieät Nam, ñöôïc ñaùnh giaù toát vôùi soá löôïng xe tieâu thuï ñaït hôn 30,000 xe.
  Taïi “Hoäi chôï Mua saém Xuaân Canh Daàn 2010” ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 20/01 ñeán ngaøy 25/01/2010 taïi Nhaø thi ñaáu TDTT Quoác gia Phuù Thoï (Soá 01 Löõ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM), chuùng toâi ñaõ tham gia vôùi tö caùch laø Nhaø Taøi Trôï Vaøng goàm 03 khu vöïc tröng baøy vaø chaïy thöû xe. Chöông trình giôùi thieäu xe hoaønh traùng aán töôïng cuûa Suzuki Haojueñaõ thu huùt ñoâng ñaûo söï chuù yù cuûa khaùch tham quan vaø ñaõ ñeå laïi aán töôïng raát toát ñeïp cho ngöôøi tieâu duøng.
  Ñeå phaùt trieån maïng löôùi tieâu thuï taïi thò tröôøng Vieät Nam,ñaëc bieät khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh, chuùng toâi caàn tìm ñaïi lyù hôïp taùc tieâu thuï xe treân phaïm vi caû nöôùc.
  Một số hìn ảnh minh họa :
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]


  Xe tay ga hàng đầu của Nhật Bản chưa có xe nào so sánh được.

  SUZUKI ADDRESS Z125
  Áp dụng công nghệ kỹ thuật xe phân khối lớn của NHẬT BẢN: Điều kiện DNA toàn bộ được thể hiện tại Address Z125 động cơ vô xăng kiểu phun Điện tử thiết kế tại Nhật Bản.Tạo ra tốc độ nhanh trong tích tắc ,bo cua dễ dàng,tự tin điều khiển.
  Mã lực 11.4 xuất kích nhanh,dũng mãnh không gì sánh bằng.Lượng tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Nhật Bản,mã lực mạnh và siêu tiết kiệm xăng so với dòng xe tay ga 125cc thông thường chỉ có mã lực koảng 9.0 ~ 10.0
  Lượng tiêu hao xăng chỉ có 63km/L,có thể chỉ bằng 1/3 lượng xăng của xe tay ga mà bạn đang sử dụng.
  Một số tính năng đặc sắc:
  - Mặt nạ được thiết kế hiện đại,thuôn gọn và đèn phía trước kiểu mắt hình thoi.Đây là phiên bản thiết kế hoàn toàn mới ,nâng cao kiểu dáng xe máy theo phong cách xe đua,làm nổi bậc phong cách hào nhoáng ,trẻ trung cho người lái.
  - Đồng hồ: việc thiết kế theo phong cách xe đua này dựa vào các yêu cầu an toàn và theo cách của xe thể thao,mặt Đồng hồ thiết kế đơn giản giúp cho người lái xe dễ dàng nhận biết ,đảm bảo an toàn.
  - Bàn đạp gác chân phía sau:Được thiết kế với chất liệu hợp kim nhôm,với chất liêu hợp kim nhôm kiên cố,gọn nhẹ,đảm bảo an toàn tiện lợi cho người ngồi phía sau.
  - Đèn trước: Đèn lớn dạng kim cương 35W được nâng cấp độ sáng với thiết kế nhằm lợi dụng góc độ chiếu sáng dạng kim cương làm cho độ sáng đạt cực đại,an toàn cho người lái xe trong đêm.
  - Tay dắt xe (cảng xe) phía sau:Được làm bằng chất liệu nhôm gọn nhẹ làm tăng thêm vẻ đẹp thon gọn của hình dáng xe đồng thời giúp di chuyển thân xe một cách nhẹ nhàng.
  - Đèn sau (đuôi) xe:Màu đỏ đô dạng kim cương,các tia đèn chiếu sáng được tính toán một cách tỉ mĩ,khổ đèn to nâng cao việc tập trung ánh sáng một cách tối đa và nâng cao khoảng cách an toàn cho xe phía sau.
  * Các tính năng đặc sắc khác :
  Kính chiếu hậu lớn,tầm quan sát rộng.
  Ống thải khói xe kiểu cánh bay.
  HỆ THỐNG KÍCH HOẠT Điện tử Fi TIẾT KIỆM XĂNG BẬC NHẤT:
  - Hệ thống phun xăng kích hoạt kiểu trí năng vượt trội hơn hẳn so với các loại xe cùng cấp bậc,với trang bị xilanh xứ SCEM chuyên dụng của SUZUKI ,tạo ra hệ thống phun kích hoạt Fi với sức mạnh đáng kinh ngạc.Thiết kế phun xăng DCP tiên tiến,hệ thống phun kích hoạt Fi căn cứ vào tình trạng lực ép khí ,nhiệt độ,ly hợp của van xăng và tốc độ xoay kích hoạt khi vận hành,từ đó sẽ phân bố tại 6 bộ cảm ứng trên thân xe(vị trí trục khủy,vị trí van hơi,hút khí nén,ngắt nhiên liệu,nhiệt độ kích hoạt,nhiệt độ hút khí)để truền tín hiệu vận hành thông qua lập trình và điểu khiển của máy tính ,từ đó sẻ cung cấp một lượng nhiên liệu cần thiết,lưu thông và tiết kiệm hơn.
  Xe chạy 63km chỉ với 01 lít xăng (lượng xăng tiêu hao căn cứ theo tốc độ) là loại xe bậc nhất về tính tiêt kiệm xăng và bảo vệ môi trường.
  Sản phẩm có tất cả 04 màu : Đen - Trắng - Xám xanh - Cam
  Quảng cáo sản phẩm xe :

  http://www.youtube.com/watch?v=hMB4spNJKHMfeature=related
  http://www.suzukimotor.com.tw/popup/2008_az/index.html
  Một số hình ảnh :
  http://www47.tok2.com/home/keichan/address/img001.htm
  [IMG]
  [IMG]

  Haõy lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå trao ñoåi cuï theå veà hình thöùc hôïp taùc.
  Phoøng Kinh Doanh: 0909 166 909 – (08) 39 487018 ( Hoaøng )

  Chuùng toâi raát mong coù cô hoäi ñöôïc hôïp taùc vôùi Quyù coâng ty ñeå cuøng phaùt trieån.

  Xin noùi theâm laø neáu quyù caù nhaân naøo coù nhu caàu thì xin lieân heä vôùi toâi ñeå ñöôïc giaù toát nhaát,baûo ñaûm giaù seû toát nhaát treân toaøn VieätNam.

  Traân troïng!

  C.Ty TNHH SX-TM ROÀNG CHAÂU

  Kính chaøo


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).