HCM Cần Bán p4 pro , gía rẻ như ve chai

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanh99, 19 Tháng năm 2010.

 1. thanh99 New Member

  Mình vöøa ñöôïc oâng baùc cho daøn maùy p4 chaïy cöïc kyø oån ñònh , thik hôïp cho baïn naøo nghe nhaïc , xem phim vaø chôi…picachu,hihihih . nhìn raát môùi vaø chaïy raát ok ,. nhöng mình coù laptop ruøi neân ñaønh ñeå laïi Ae vôøi giaù cöïc reû , reû nhö ……ve chai nha AE , vì mình ñang raát keït tieàn.hii


  Caáu hình e noù nhö sau :
  • Main 478 , ASUS onboard full ( coøn môùi , oån ñònh 450k )
  • VGA onboad 64mb laän ñoù
  • Cpu 2.0 nha AE ( 160 k )
  • Ram 512 mb nha AE , ( 256 x 2 ) ( trong ñoù coù moät thanh ram hieäu gygabit , oâng baùc mình mua 180k )
  • Nguoàn ARROW 420 w chaïy cöïc kyø traâu boø vaø nhìn cuõng môùi laém, co theâm quaït 12 cm nha AE .(oång mua 160k )
  • HDD SEAGATE nha Ae , 40 GB laän nha , loaïi naøy thì ko caàn baøn nöõa , cöïc GOOD nha ( 280k )
  • Case nhìn môùi vaø ok laém nha ( 120 k )
  • Ñaëc bieät CD ROM mua ôû PHONG VUÕ , ko bik mua luùc naøo nhöng raát ít xaøi , coøn cöïc môùi , ñoïc ñóa thì ko cheâ vaøo ñaâu ñöôïc , ko keùn dóa .( 240k)
  • Card lan rôøi ( 40k )
  • Ñaø caøi saün window XP, office .
  hình :
  [IMG]

  [IMG]


  Mình ñaõ test 2 ngaøy nay , taát caû ñeàu chaïy raát toát vaø oån ñònh.
  Giaù e noù ra ñi chæ vôùi 950k maø thoâi nha , ñaõ raát reû ruøi ñoù AE , ko theå fix theâm nöõa.
  Moïi chi tieát lieân heä : 373/27/23 tónh loä 50.
  SDT : 012.77.17.45.65. minh. ( vui loøng nhaén tin nha AE vì maùy mình hö maát loa ruøi neân ko nghe hay goïi ñöôïc , mình seõ lieân laïc laïi sau )
  AE coù loøng xin UP duøm mình nha , mình ñang raát keït tieàn , xin raát caûm ôn AE ñaõ coù loøng.
  [IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).