HCM Cần Bán Hot HOT... Sản phẩm mới , sơn chống cháy toàn tập đây !!!!

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi quang12, 26 Tháng bảy 2010.

 1. quang12 New Member

  SÔN CHOÁNG CHAÙY CHO TAÁT CAÛ COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG

  Cty chúng tôi chuyên cung caáp sôn choáng chaùy cho: Cho cao oác vaên phoøng,nhaø xöôûng,nhaø maùy ,xí nghieäp,Bieät thöï ,nhaø ,tröôøng hoïc.

  Caùc vaät lieäu nhö:GAÏCH TÖÔØNG,VAÙCH TÖÔØNG,SAÉT THEÙP,COÄT KEØO, CÖÛA GOÃ,VAÛI ,MAØN CÖÛA,MAÂY TRE,LAÙ…THAÛM

  Khi gp la s khoâng chaùy,khoâng taïo ra khoùi
  Thôøi gian chòu löûa:3-4 H

  Phương pháp thi công thật đơn giản: Sôn tröïc tieáp treân beà maët caùc vaät lieäu sẽ an toàn vaø mãi mãi không bao giờ cháy.

  Các bạn muốn vật liệu của bạn vừa an toàn,không cháy

  Xin liên lạc trực tiếp để được tư vấn
  Ms Trang
  Mobile:091314.0808


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).