DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT

Nguyên chất 100%, Có tác dụng dưỡng da, dưỡng tóc, giảm béo

QUẢNG CÁO


HCM Cần Bán Giới thiệu Bút Chấm Đọc dành cho trẻ

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi anana99, 5 Tháng sáu 2010.

 1. anana99 New Member

  [FONT=宋体]Xin chào các anh ch[/FONT][FONT=宋体] quý b[/FONT][FONT=宋体]n,[/FONT]
  [FONT=宋体]Mình xin gi[/FONT][FONT=宋体]i thi[/FONT][FONT=宋体]u 1 s[/FONT][FONT=宋体]m ph[/FONT][FONT=宋体]m r[/FONT][FONT=宋体]t m[/FONT][FONT=宋体]i và h[/FONT][FONT=宋体]p d[/FONT][FONT=宋体]n dành cho tr[/FONT][FONT=宋体] em t[/FONT][FONT=宋体] 2-12 tu[/FONT][FONT=宋体]i có ch[/FONT][FONT=宋体]c n[/FONT]ă[FONT=宋体]ng vô cùng [/FONT]đ[FONT=宋体]c [/FONT]đ[FONT=宋体]áo [/FONT]đ[FONT=宋体]ó là [FONT=宋体]BÚT CH[/FONT][FONT=宋体]M [/FONT][/FONT]Đ[FONT=宋体]Ọ[/FONT][FONT=宋体]C TOUCH TALK[/FONT][FONT=宋体] có ch[/FONT][FONT=宋体]c n[/FONT]ă[FONT=宋体]ng vô cùng phong phú :[/FONT]
  [FONT=宋体]http://i1038.photobucket.com/albums/a463/danh1234/Poster1.jpg[/FONT]
  [FONT=宋体]- Ch[/FONT][FONT=宋体]m [/FONT]đ[FONT=宋体]c: giúp tr[/FONT][FONT=宋体] có th[/FONT][FONT=宋体] h[/FONT][FONT=宋体]c và nghe n[/FONT][FONT=宋体]i dung trong quy[/FONT][FONT=宋体]n sách b[/FONT][FONT=宋体]ng m[/FONT][FONT=宋体]t thao tác r[/FONT][FONT=宋体]t [/FONT]đơ[FONT=宋体]n gi[/FONT][FONT=宋体]n là ch[/FONT][FONT=宋体]m bút vào ch[/FONT][FONT=宋体] hay hình [/FONT][FONT=宋体]nh trong sách, bút Touch Talk s[/FONT][FONT=宋体] phát ra âm thanh t[/FONT]ươ[FONT=宋体]ng [/FONT][FONT=宋体]ng [/FONT]
  [FONT=宋体]-Phiên d[/FONT][FONT=宋体]ch: bút Touch Talk có kh[/FONT][FONT=宋体] n[/FONT]ă[FONT=宋体]ng chuy[/FONT][FONT=宋体]n [/FONT]đ[FONT=宋体]i ngôn ng[/FONT][FONT=宋体] t[/FONT][FONT=宋体] ti[/FONT]ế[FONT=宋体]ng Anh sang ti[/FONT]ế[FONT=宋体]ng Vieeth và ng[/FONT]ượ[FONT=宋体]c l[/FONT][FONT=宋体]i, ch[/FONT][FONT=宋体]m bút l[/FONT][FONT=宋体]n th[/FONT][FONT=宋体] nh[/FONT][FONT=宋体]t phát ti[/FONT]ế[FONT=宋体]ng anh, ch[/FONT][FONT=宋体]m l[/FONT][FONT=宋体]n th[/FONT][FONT=宋体] 2 phát ti[/FONT]ế[FONT=宋体]ng Vi[/FONT][FONT=宋体]t[/FONT]
  [FONT=宋体]- Thu âm và [/FONT]đ[FONT=宋体]i chi[/FONT]ế[FONT=宋体]u: H[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][FONT=宋体] ng[/FONT]ườ[FONT=宋体]i dùng thu âm l[/FONT][FONT=宋体]i gi[/FONT][FONT=宋体]ng [/FONT]đ[FONT=宋体]c c[/FONT][FONT=宋体]a mình và so sánh v[/FONT][FONT=宋体]i gi[/FONT][FONT=宋体]ng [/FONT]đ[FONT=宋体]c m[/FONT][FONT=宋体]u trong sách. Bút s[/FONT][FONT=宋体] phát l[/FONT][FONT=宋体]i 3 l[/FONT][FONT=宋体]n câu m[/FONT][FONT=宋体]u và câu t[/FONT][FONT=宋体]p [/FONT]đ[FONT=宋体]c [/FONT]đ[FONT=宋体] ng[/FONT]ườ[FONT=宋体]i dùng so sánh và [/FONT]đ[FONT=宋体]i[/FONT][FONT=宋体]u ch[/FONT][FONT=宋体]nh gi[/FONT][FONT=宋体]ng c[/FONT][FONT=宋体]a mình theo ý mu[/FONT][FONT=宋体]n[/FONT]
  [FONT=宋体]- [/FONT]Đ[FONT=宋体]c l[/FONT][FONT=宋体]p l[/FONT][FONT=宋体]i: Ch[/FONT][FONT=宋体]m bút vào bi[/FONT][FONT=宋体]u t[/FONT]ượ[FONT=宋体]ng [/FONT]đ[FONT=宋体]c l[/FONT][FONT=宋体]p l[/FONT][FONT=宋体]i, bút s[/FONT]đ[FONT=宋体]c theo n[/FONT][FONT=宋体]i dung yêu c[/FONT][FONT=宋体]u c[/FONT][FONT=宋体]a ng[/FONT]ườ[FONT=宋体]i s[/FONT][FONT=宋体] d[/FONT][FONT=宋体]ng r[/FONT][FONT=宋体]t ti[/FONT][FONT=宋体]n l[/FONT][FONT=宋体]i và [/FONT]đơ[FONT=宋体]n gi[/FONT][FONT=宋体]n s[/FONT][FONT=宋体] d[/FONT][FONT=宋体]ng[/FONT]
  [FONT=宋体]- Ch[/FONT]ơ[FONT=宋体]i trò ch[/FONT]ơ[FONT=宋体]i: bút Touch Talk [/FONT]đượ[FONT=宋体]c nghiên c[/FONT][FONT=宋体]u r[/FONT][FONT=宋体]t t[/FONT][FONT=宋体] m[/FONT][FONT=宋体] và c[/FONT][FONT=宋体]n th[/FONT][FONT=宋体]n chuyên dùng cho giáo d[/FONT][FONT=宋体]c [/FONT]đ[FONT=宋体]c bi[/FONT][FONT=宋体]t dành cho thi[/FONT]ế[FONT=宋体]u nhi giúp, l[/FONT][FONT=宋体]p môi tr[/FONT]ườ[FONT=宋体]ng tho[/FONT][FONT=宋体]i mái giúp bé có th[/FONT][FONT=宋体] v[/FONT][FONT=宋体]a h[/FONT][FONT=宋体]c v[/FONT][FONT=宋体]a ch[/FONT]ơ[FONT=宋体]i vô cùng hào h[/FONT][FONT=宋体]ng, vui v[/FONT]
  [FONT=宋体] - Nghe MP3: v[/FONT][FONT=宋体]i b[/FONT][FONT=宋体] nh[/FONT][FONT=宋体] 2GB, âm thanh nghe rõ, trong tr[/FONT][FONT=宋体]o v[/FONT][FONT=宋体]i c[/FONT][FONT=宋体]ng g[/FONT][FONT=宋体]n tai nghe thu[/FONT][FONT=宋体]n l[/FONT][FONT=宋体]i và có th[/FONT][FONT=宋体] dùng loa ngoài cho phép bút Touch Talk có [/FONT]đ[FONT=宋体]y [/FONT]đ[FONT=宋体] tính n[/FONT]ă[FONT=宋体]ng l[/FONT]ư[FONT=宋体]u tr[/FONT][FONT=宋体] phát d[/FONT][FONT=宋体] li[/FONT][FONT=宋体]u [/FONT]đ[FONT=宋体]nh d[/FONT][FONT=宋体]ng MP3 [/FONT]
  [FONT=宋体]Tính [/FONT]ư[FONT=宋体]u vi[/FONT][FONT=宋体]t c[/FONT][FONT=宋体]a BÚT Touch Talk [/FONT]đượ[FONT=宋体]c th[/FONT][FONT=宋体] hi[/FONT][FONT=宋体]n là:[/FONT]
  [FONT=宋体]Công c[/FONT][FONT=宋体] h[/FONT][FONT=宋体]c ti[/FONT]ế[FONT=宋体]ng anh hi[/FONT][FONT=宋体]u qu[/FONT][FONT=宋体] nh[/FONT][FONT=宋体]t[/FONT]
  [FONT=宋体]S[/FONT][FONT=宋体] d[/FONT][FONT=宋体]ng [/FONT]đơ[FONT=宋体]n gi[/FONT][FONT=宋体]n và hi[/FONT][FONT=宋体]u qu[/FONT][FONT=宋体] cho m[/FONT][FONT=宋体]i l[/FONT][FONT=宋体]a tu[/FONT][FONT=宋体]i[/FONT]
  [FONT=宋体]Kích thích s[/FONT][FONT=宋体] sáng t[/FONT][FONT=宋体]o cho tr[/FONT][FONT=宋体] th[/FONT]ơ
  [FONT=宋体]An toàn cho s[/FONT][FONT=宋体]c kh[/FONT][FONT=宋体]e tr[/FONT][FONT=宋体] th[/FONT]ơ[FONT=宋体] và thân thi[/FONT][FONT=宋体]n v[/FONT][FONT=宋体]i môi tr[/FONT]ườ[FONT=宋体]ng s[/FONT][FONT=宋体]ng th[/FONT][FONT=宋体] hi[/FONT][FONT=宋体]n qua chu[/FONT][FONT=宋体]n: RoRH, CE, FCC ... phù h[/FONT][FONT=宋体]p v[/FONT][FONT=宋体]i tiêu chu[/FONT][FONT=宋体]n M[/FONT]
  [FONT=宋体]Thay [/FONT]đ[FONT=宋体]i cách h[/FONT][FONT=宋体]c thu[/FONT][FONT=宋体]t truy[/FONT][FONT=宋体]n th[/FONT][FONT=宋体]ng[/FONT]
  [FONT=宋体]N[/FONT][FONT=宋体]i dung [/FONT]đ[FONT=宋体]a d[/FONT][FONT=宋体]ng và c[/FONT][FONT=宋体]p nh[/FONT][FONT=宋体]t liên t[/FONT][FONT=宋体]c[/FONT]
  [FONT=宋体]Âm thanh ch[/FONT][FONT=宋体]t l[/FONT]ượ[FONT=宋体]ng cao, l[/FONT]ư[FONT=宋体]u tr[/FONT][FONT=宋体] d[/FONT][FONT=宋体] li[/FONT][FONT=宋体]u l[/FONT][FONT=宋体]n[/FONT]
  [FONT=宋体]Ki[/FONT][FONT=宋体]u dáng [/FONT]đ[FONT=宋体]p, [/FONT]đ[FONT=宋体]a ch[/FONT][FONT=宋体]c n[/FONT]ă[FONT=宋体]ng phù h[/FONT][FONT=宋体]p v[/FONT][FONT=宋体]i th[/FONT][FONT=宋体] hi[/FONT]ế[FONT=宋体]u ng[/FONT]ườ[FONT=宋体]i Vi[/FONT][FONT=宋体]t và giá c[/FONT][FONT=宋体] l[/FONT][FONT=宋体]i th[/FONT][FONT=宋体]p nh[/FONT][FONT=宋体]t th[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT]ườ[FONT=宋体]ng[/FONT]
  [FONT=宋体]Sau l[/FONT][FONT=宋体]i gi[/FONT][FONT=宋体]i thi[/FONT][FONT=宋体]u mình có l[/FONT][FONT=宋体]i m[/FONT][FONT=宋体]i anh ch[/FONT][FONT=宋体] nào mu[/FONT][FONT=宋体]n tham kh[/FONT][FONT=宋体]o s[/FONT][FONT=宋体]n ph[/FONT][FONT=宋体]m vui lòng liên h[/FONT][FONT=宋体] v[/FONT][FONT=宋体]i mình : [/FONT]
  [FONT=宋体]Mr.Danh :093.2130566[/FONT]
  [FONT=宋体]Giá bán cho b[/FONT][FONT=宋体] sách 10 quy[/FONT][FONT=宋体]n : 1.250.000VND/1 B[/FONT]
  [FONT=宋体]B[/FONT][FONT=宋体]o hành 1 n[/FONT]ă[FONT=宋体]m t[/FONT][FONT=宋体]i: 43C-43 H[/FONT][FONT=宋体] V[/FONT]ă[FONT=宋体]n Huê P9 Phú Nhu[/FONT][FONT=宋体]n HCM[/FONT]
  [FONT=宋体]Chi Nhánh t[/FONT][FONT=宋体]ng công ty VTCt[/FONT][FONT=宋体]i TP H[/FONT][FONT=宋体] Chi Minh[/FONT]
  [FONT=宋体]Thông tin: [/FONT][FONT=宋体]http://2t.vtczone.vn/?s=h[/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).