HCM Cần Bán Giới thiệu Bút Chấm Đọc dành cho trẻ

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi anana99, 5 Tháng sáu 2010.

 1. anana99 New Member

  [FONT=宋体]Xin chào các anh ch[/FONT][FONT=宋体] quý b[/FONT][FONT=宋体]n,[/FONT]
  [FONT=宋体]Mình xin gi[/FONT][FONT=宋体]i thi[/FONT][FONT=宋体]u 1 s[/FONT][FONT=宋体]m ph[/FONT][FONT=宋体]m r[/FONT][FONT=宋体]t m[/FONT][FONT=宋体]i và h[/FONT][FONT=宋体]p d[/FONT][FONT=宋体]n dành cho tr[/FONT][FONT=宋体] em t[/FONT][FONT=宋体] 2-12 tu[/FONT][FONT=宋体]i có ch[/FONT][FONT=宋体]c n[/FONT]ă[FONT=宋体]ng vô cùng [/FONT]đ[FONT=宋体]c [/FONT]đ[FONT=宋体]áo [/FONT]đ[FONT=宋体]ó là [FONT=宋体]BÚT CH[/FONT][FONT=宋体]M [/FONT][/FONT]Đ[FONT=宋体]Ọ[/FONT][FONT=宋体]C TOUCH TALK[/FONT][FONT=宋体] có ch[/FONT][FONT=宋体]c n[/FONT]ă[FONT=宋体]ng vô cùng phong phú :[/FONT]
  [FONT=宋体]http://i1038.photobucket.com/albums/a463/danh1234/Poster1.jpg[/FONT]
  [FONT=宋体]- Ch[/FONT][FONT=宋体]m [/FONT]đ[FONT=宋体]c: giúp tr[/FONT][FONT=宋体] có th[/FONT][FONT=宋体] h[/FONT][FONT=宋体]c và nghe n[/FONT][FONT=宋体]i dung trong quy[/FONT][FONT=宋体]n sách b[/FONT][FONT=宋体]ng m[/FONT][FONT=宋体]t thao tác r[/FONT][FONT=宋体]t [/FONT]đơ[FONT=宋体]n gi[/FONT][FONT=宋体]n là ch[/FONT][FONT=宋体]m bút vào ch[/FONT][FONT=宋体] hay hình [/FONT][FONT=宋体]nh trong sách, bút Touch Talk s[/FONT][FONT=宋体] phát ra âm thanh t[/FONT]ươ[FONT=宋体]ng [/FONT][FONT=宋体]ng [/FONT]
  [FONT=宋体]-Phiên d[/FONT][FONT=宋体]ch: bút Touch Talk có kh[/FONT][FONT=宋体] n[/FONT]ă[FONT=宋体]ng chuy[/FONT][FONT=宋体]n [/FONT]đ[FONT=宋体]i ngôn ng[/FONT][FONT=宋体] t[/FONT][FONT=宋体] ti[/FONT]ế[FONT=宋体]ng Anh sang ti[/FONT]ế[FONT=宋体]ng Vieeth và ng[/FONT]ượ[FONT=宋体]c l[/FONT][FONT=宋体]i, ch[/FONT][FONT=宋体]m bút l[/FONT][FONT=宋体]n th[/FONT][FONT=宋体] nh[/FONT][FONT=宋体]t phát ti[/FONT]ế[FONT=宋体]ng anh, ch[/FONT][FONT=宋体]m l[/FONT][FONT=宋体]n th[/FONT][FONT=宋体] 2 phát ti[/FONT]ế[FONT=宋体]ng Vi[/FONT][FONT=宋体]t[/FONT]
  [FONT=宋体]- Thu âm và [/FONT]đ[FONT=宋体]i chi[/FONT]ế[FONT=宋体]u: H[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT][FONT=宋体] ng[/FONT]ườ[FONT=宋体]i dùng thu âm l[/FONT][FONT=宋体]i gi[/FONT][FONT=宋体]ng [/FONT]đ[FONT=宋体]c c[/FONT][FONT=宋体]a mình và so sánh v[/FONT][FONT=宋体]i gi[/FONT][FONT=宋体]ng [/FONT]đ[FONT=宋体]c m[/FONT][FONT=宋体]u trong sách. Bút s[/FONT][FONT=宋体] phát l[/FONT][FONT=宋体]i 3 l[/FONT][FONT=宋体]n câu m[/FONT][FONT=宋体]u và câu t[/FONT][FONT=宋体]p [/FONT]đ[FONT=宋体]c [/FONT]đ[FONT=宋体] ng[/FONT]ườ[FONT=宋体]i dùng so sánh và [/FONT]đ[FONT=宋体]i[/FONT][FONT=宋体]u ch[/FONT][FONT=宋体]nh gi[/FONT][FONT=宋体]ng c[/FONT][FONT=宋体]a mình theo ý mu[/FONT][FONT=宋体]n[/FONT]
  [FONT=宋体]- [/FONT]Đ[FONT=宋体]c l[/FONT][FONT=宋体]p l[/FONT][FONT=宋体]i: Ch[/FONT][FONT=宋体]m bút vào bi[/FONT][FONT=宋体]u t[/FONT]ượ[FONT=宋体]ng [/FONT]đ[FONT=宋体]c l[/FONT][FONT=宋体]p l[/FONT][FONT=宋体]i, bút s[/FONT]đ[FONT=宋体]c theo n[/FONT][FONT=宋体]i dung yêu c[/FONT][FONT=宋体]u c[/FONT][FONT=宋体]a ng[/FONT]ườ[FONT=宋体]i s[/FONT][FONT=宋体] d[/FONT][FONT=宋体]ng r[/FONT][FONT=宋体]t ti[/FONT][FONT=宋体]n l[/FONT][FONT=宋体]i và [/FONT]đơ[FONT=宋体]n gi[/FONT][FONT=宋体]n s[/FONT][FONT=宋体] d[/FONT][FONT=宋体]ng[/FONT]
  [FONT=宋体]- Ch[/FONT]ơ[FONT=宋体]i trò ch[/FONT]ơ[FONT=宋体]i: bút Touch Talk [/FONT]đượ[FONT=宋体]c nghiên c[/FONT][FONT=宋体]u r[/FONT][FONT=宋体]t t[/FONT][FONT=宋体] m[/FONT][FONT=宋体] và c[/FONT][FONT=宋体]n th[/FONT][FONT=宋体]n chuyên dùng cho giáo d[/FONT][FONT=宋体]c [/FONT]đ[FONT=宋体]c bi[/FONT][FONT=宋体]t dành cho thi[/FONT]ế[FONT=宋体]u nhi giúp, l[/FONT][FONT=宋体]p môi tr[/FONT]ườ[FONT=宋体]ng tho[/FONT][FONT=宋体]i mái giúp bé có th[/FONT][FONT=宋体] v[/FONT][FONT=宋体]a h[/FONT][FONT=宋体]c v[/FONT][FONT=宋体]a ch[/FONT]ơ[FONT=宋体]i vô cùng hào h[/FONT][FONT=宋体]ng, vui v[/FONT]
  [FONT=宋体] - Nghe MP3: v[/FONT][FONT=宋体]i b[/FONT][FONT=宋体] nh[/FONT][FONT=宋体] 2GB, âm thanh nghe rõ, trong tr[/FONT][FONT=宋体]o v[/FONT][FONT=宋体]i c[/FONT][FONT=宋体]ng g[/FONT][FONT=宋体]n tai nghe thu[/FONT][FONT=宋体]n l[/FONT][FONT=宋体]i và có th[/FONT][FONT=宋体] dùng loa ngoài cho phép bút Touch Talk có [/FONT]đ[FONT=宋体]y [/FONT]đ[FONT=宋体] tính n[/FONT]ă[FONT=宋体]ng l[/FONT]ư[FONT=宋体]u tr[/FONT][FONT=宋体] phát d[/FONT][FONT=宋体] li[/FONT][FONT=宋体]u [/FONT]đ[FONT=宋体]nh d[/FONT][FONT=宋体]ng MP3 [/FONT]
  [FONT=宋体]Tính [/FONT]ư[FONT=宋体]u vi[/FONT][FONT=宋体]t c[/FONT][FONT=宋体]a BÚT Touch Talk [/FONT]đượ[FONT=宋体]c th[/FONT][FONT=宋体] hi[/FONT][FONT=宋体]n là:[/FONT]
  [FONT=宋体]Công c[/FONT][FONT=宋体] h[/FONT][FONT=宋体]c ti[/FONT]ế[FONT=宋体]ng anh hi[/FONT][FONT=宋体]u qu[/FONT][FONT=宋体] nh[/FONT][FONT=宋体]t[/FONT]
  [FONT=宋体]S[/FONT][FONT=宋体] d[/FONT][FONT=宋体]ng [/FONT]đơ[FONT=宋体]n gi[/FONT][FONT=宋体]n và hi[/FONT][FONT=宋体]u qu[/FONT][FONT=宋体] cho m[/FONT][FONT=宋体]i l[/FONT][FONT=宋体]a tu[/FONT][FONT=宋体]i[/FONT]
  [FONT=宋体]Kích thích s[/FONT][FONT=宋体] sáng t[/FONT][FONT=宋体]o cho tr[/FONT][FONT=宋体] th[/FONT]ơ
  [FONT=宋体]An toàn cho s[/FONT][FONT=宋体]c kh[/FONT][FONT=宋体]e tr[/FONT][FONT=宋体] th[/FONT]ơ[FONT=宋体] và thân thi[/FONT][FONT=宋体]n v[/FONT][FONT=宋体]i môi tr[/FONT]ườ[FONT=宋体]ng s[/FONT][FONT=宋体]ng th[/FONT][FONT=宋体] hi[/FONT][FONT=宋体]n qua chu[/FONT][FONT=宋体]n: RoRH, CE, FCC ... phù h[/FONT][FONT=宋体]p v[/FONT][FONT=宋体]i tiêu chu[/FONT][FONT=宋体]n M[/FONT]
  [FONT=宋体]Thay [/FONT]đ[FONT=宋体]i cách h[/FONT][FONT=宋体]c thu[/FONT][FONT=宋体]t truy[/FONT][FONT=宋体]n th[/FONT][FONT=宋体]ng[/FONT]
  [FONT=宋体]N[/FONT][FONT=宋体]i dung [/FONT]đ[FONT=宋体]a d[/FONT][FONT=宋体]ng và c[/FONT][FONT=宋体]p nh[/FONT][FONT=宋体]t liên t[/FONT][FONT=宋体]c[/FONT]
  [FONT=宋体]Âm thanh ch[/FONT][FONT=宋体]t l[/FONT]ượ[FONT=宋体]ng cao, l[/FONT]ư[FONT=宋体]u tr[/FONT][FONT=宋体] d[/FONT][FONT=宋体] li[/FONT][FONT=宋体]u l[/FONT][FONT=宋体]n[/FONT]
  [FONT=宋体]Ki[/FONT][FONT=宋体]u dáng [/FONT]đ[FONT=宋体]p, [/FONT]đ[FONT=宋体]a ch[/FONT][FONT=宋体]c n[/FONT]ă[FONT=宋体]ng phù h[/FONT][FONT=宋体]p v[/FONT][FONT=宋体]i th[/FONT][FONT=宋体] hi[/FONT]ế[FONT=宋体]u ng[/FONT]ườ[FONT=宋体]i Vi[/FONT][FONT=宋体]t và giá c[/FONT][FONT=宋体] l[/FONT][FONT=宋体]i th[/FONT][FONT=宋体]p nh[/FONT][FONT=宋体]t th[/FONT][FONT=宋体] tr[/FONT]ườ[FONT=宋体]ng[/FONT]
  [FONT=宋体]Sau l[/FONT][FONT=宋体]i gi[/FONT][FONT=宋体]i thi[/FONT][FONT=宋体]u mình có l[/FONT][FONT=宋体]i m[/FONT][FONT=宋体]i anh ch[/FONT][FONT=宋体] nào mu[/FONT][FONT=宋体]n tham kh[/FONT][FONT=宋体]o s[/FONT][FONT=宋体]n ph[/FONT][FONT=宋体]m vui lòng liên h[/FONT][FONT=宋体] v[/FONT][FONT=宋体]i mình : [/FONT]
  [FONT=宋体]Mr.Danh :093.2130566[/FONT]
  [FONT=宋体]Giá bán cho b[/FONT][FONT=宋体] sách 10 quy[/FONT][FONT=宋体]n : 1.250.000VND/1 B[/FONT]
  [FONT=宋体]B[/FONT][FONT=宋体]o hành 1 n[/FONT]ă[FONT=宋体]m t[/FONT][FONT=宋体]i: 43C-43 H[/FONT][FONT=宋体] V[/FONT]ă[FONT=宋体]n Huê P9 Phú Nhu[/FONT][FONT=宋体]n HCM[/FONT]
  [FONT=宋体]Chi Nhánh t[/FONT][FONT=宋体]ng công ty VTCt[/FONT][FONT=宋体]i TP H[/FONT][FONT=宋体] Chi Minh[/FONT]
  [FONT=宋体]Thông tin: [/FONT][FONT=宋体]http://2t.vtczone.vn/?s=h[/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).