HCM Cần Bán Duy hằng_cung cấp máy chiếu giá tốt

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi afg999, 27 Tháng năm 2010.

 1. afg999 New Member

  MÁY CHIẾU SONY:
  [IMG][IMG][IMG]
  [IMG]


  1.VPL – ES7:

  ·Ñoä saùng: 2.000 ANSI lumens ·Ñoä phaân giaûi: SVGA (800 x 600)
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 350:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Off and Go, RGB Monitor Output, D.Zoom 4X, Auto INPUT
  ·Troïng löôïng: 2,9kgs(314 x 109 x 269mm)
  Made in China, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 560$ VAT
  2.
  VPL – EX7:


  ·Ñoä saùng: 2.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Off and Go, RGB Monitor Output, D.Zoom 4X, Auto INPUT
  ·Troïng löôïng: 2,9kgs(314 x 109 x 269mm)
  Made in China, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 650$ VAT
  3.VPL – EX70:

  ·Ñoä saùng: 2.600 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 900:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Off and Go, RGB Monitor Output, D.Zoom 4X, Auto INPUT
  ·Troïng löôïng: 2,9kgs(314 x 109 x 269mm)
  Made in China, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 765$ VAT
  4.
  VPL – DX10:

  ·Ñoä saùng: 2.500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Auto Setup , Lens Shutter, Off and Go, D.Zoom 4X, Auto INPUT
  ·Troïng löôïng: 2.1kg (295 x 74 x 204mm)
  Made in Japan, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 1160$ VAT
  5.
  VPL – DX11:

  ·Ñoä saùng: 3.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Auto Setup, Lens Shutter, D.Zoom 4X, Auto INPUT
  ·Troïng löôïng: 2.1kg (295 x 74 x 204mm)
  Made in Japan, Baûo haønh: 02 naêm
  GÍA: 1200$ VAT
  6. VPL – DX15:

  ·Ñoä saùng: 3.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 700:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Auto Setup , Lens Shutter, D.Zoom 4X, Auto INPUT
  ·Trình chieáu qua Mạng LAN RJ45
  Trình chiếu bằng USB (Chiếu file PDF, WMA và Office)
  ·Trình chieáu khoâng daây : IEE802.11b/g
  ·Troïng löôïng: 2.2kg (295 x 74 x 204mm)
  Made in Japan, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 1565$ VAT
  7.
  VPL – MX20:
  ·Ñoä saùng: 2.500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 650:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Off and Go, Auto INPUT, Auto Focus. Auto Keystone
  ·Troïng löôïng: 1.7kg (273 x 45 x 206mm)
  Made in Japan, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 1675$ VAT
  8.
  VPL – MX25:
  ·Ñoä saùng: 2.500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 650:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  Off and Go, Auto INPUT, Auto Focus. Auto Keystone.
  ·Trình chieáu qua Maïng LAN RJ45
  Trình chiếu bằng USB (Chiếu file PDF, WMA và Office)
  ·Trình chieáu khoâng daây : IEE802.11b/g
  ·Troïng löôïng: 2.2kg (295 x 74 x 204mm)
  Made in Japan, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 1875$ VAT
  9.
  VPL – CX120:
  ·Ñoä saùng: 3.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Off and Go, Auto Setup, Auto INPUT, D-Zoom 4X
  ·Troïng löôïng: 4.1kg (372 x 90 x 298mm)
  Made in China, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 1170$ VAT
  10.
  VPL – CX125:

  ·Ñoä saùng: 3.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Trình chieáu qua Maïng LAN RJ45
  ·Off and Go, Auto Setup, Auto INPUT, D-Zoom 4X
  ·Troïng löôïng: 4.1kg (372 x 90 x 298mm)
  Made in China, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 1315$ VAT
  11.
  VPL – CX150:
  ·Ñoä saùng: 3.500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Off and Go, Auto Setup, Auto INPUT, D-Zoom 4X
  ·Troïng löôïng: 4.1kg (372 x 90 x 298mm)
  Made in China, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 1530$ VAT
  12.
  VPL – CX155:
  ·Ñoä saùng: 3.500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Trình chieáu qua Maïng LAN RJ45
  ·Off and Go, Auto Setup, Auto INPUT, D-Zoom 4X
  ·Troïng löôïng: 4.1kg (372 x 90 x 298mm)
  Made in China, Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 1675$ VAT
  13.
  VPL – FX40:
  ·Ñoä saùng: 4.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 600'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Trình chieáu qua Maïng LAN RJ45
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Kích thöôùc: 372mm(W) * 90mm(H) * 298mm(D)
  Troïng löôïng: 9.8kg, ,Made in Japan,Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 2755$ VAT
  14.
  VPL – FE40:
  ·Ñoä saùng: 4.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: SXGA (1400 x 1050), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 600'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Trình chieáu qua Maïng LAN RJ45
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Troïng löôïng: 9.8kg (372 x 90 x 298mm)
  Made in Japan,Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 3680$ VAT
  15.
  VPL – FX52:
  ·Ñoä saùng: 6.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 40'' - 600'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Trình chieáu qua Maïng LAN RJ45
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Kích thöôùc: 372mm(W) * 90mm(H) * 298mm(D)
  Troïng löôïng: 10.5kg, ,Made in Japan,Baûo haønh: 02 naêm
  GIÁ: 5800$ VAT


  MÁY CHIẾU PANASONIC:
  [IMG][IMG][IMG]

  [IMG][IMG]
  1.
  PT – LB51EA:
  ·Ñoä saùng: 2.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 400:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Troïng löôïng: 1.8kg (297 x 57 x 210mm)
  Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 720$ VAT
  2.
  PT – LB75EA:
  ·Ñoä saùng: 2.600 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Kích thöôùc: 368mm(W) * 88mm(H) * 233mm(D)
  Troïng löôïng: 3kgs, Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 910$ VAT
  3.
  PT – LB75VEA:
  ·Ñoä saùng: 2.600 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300''
  ·Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Troïng löôïng: 3kgs (368 x 88 x 233mm)
  ·Made in Japan
  Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 920$ VAT
  4.
  PT – LB78EA:
  ·Ñoä saùng: 3.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300''
  ·Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Troïng löôïng: 3kgs (368 x 88 x 233mm)
  ·Made in Japan
  Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 975$ VAT
  5.
  PT – LB78VEA:
  ·Ñoä saùng: 3.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300''
  ·Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Troïng löôïng: 3kgs (368 x 88 x 233mm)
  ·Made in Japan
  Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 1040$ VAT
  6.
  PT – LB90EA:
  ·Ñoä saùng: 3500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300''
  ·Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Troïng löôïng: 3kgs (368 x 88 x 233mm)
  Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 1375$ VAT
  7.
  PT – LB90NTEA:
  ·Ñoä saùng: 3500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300''
  ·Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Trình chieáu khoâng daây : IEE802.11b/g
  ·Trình chieáu qua Maïng LAN RJ45
  ·Troïng löôïng: 3kgs (368 x 88 x 233mm)
  Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 1590$ VAT
  8.
  PT – LB90U:
  ·Ñoä saùng: 3500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300''
  ·Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Troïng löôïng: 3kgs (368 x 88 x 233mm)
  ·Made in Japan
  Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 1270$ VAT
  9.
  PT – LB90NTU:
  ·Ñoä saùng: 3500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300''
  ·Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giôø
  ·Trình chieáu khoâng daây : IEE802.11b/g
  ·Trình chieáu qua Maïng LAN RJ45
  ·Troïng löôïng: 3kgs (368 x 88 x 233mm)
  Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 1490$ VAT
  10.
  PT – F200NTEA:
  ·Ñoä saùng: 3.500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300''
  ·Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 5000 giô,Laser pointer
  ·Trình chieáu khoâng daây : IEE802.11b/g
  ·Trình chieáu qua Maïng LAN RJ45
  ·Boä loïc töï ñoäng giuùp maùy söû duïng laâu vaø beàn
  Troïng löôïng: 6.2kg, Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 1865$ VAT
  11.
  PT – F300EA:
  ·Ñoä saùng: 4.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300''
  ·Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 5000 giô,Laser pointer
  ·Trình chieáu qua Maïng noäi boä 10/100
  ·Boä loïc töï ñoäng giuùp maùy söû duïng laâu vaø beàn
  Troïng löôïng: 6.2kg, Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 2195$ VAT
  12.
  PT – FW300NTEA:
  ·Ñoä saùng: 3.500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: WXGA (1280 x 800)
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 500:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 5000 giô,Laser pointer
  ·Trình chieáu khoâng daây : IEE802.11b/g
  ·Trình chieáu qua Maïng noäi boä 10/100
  ·Boä loïc töï ñoäng giuùp maùy söû duïng laâu vaø beàn
  Troïng löôïng: 6.2kg, Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 2400$ VAT
  13.
  PT – AE3000E:
  ·Ñoä saùng: 1.600 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: FULL HD (1920 x 1080)
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 60000:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 gi
  ·Trình chieáu qua HDMI
  Troïng löôïng: 7kg, Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 3030$ VAT
  14.
  PT – D4000E:
  ·Ñoä saùng: 4.000 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 300'',Ñoä töông phaûn: 1600:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giô,Laser pointer
  ·Trình chieáu qua noäi boä 10/100
  Troïng löôïng: 13kg, Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 2740$ VAT
  15.
  PT – D6000E:
  ·Ñoä saùng: 6.500 ANSI lumens
  ·Ñoä phaân giaûi: XGA (1024 x 768), neùn SXGA
  ·Phoùng to maøn aûnh: 33'' - 600'',Ñoä töông phaûn: 2000:1
  ·Tuoåi thoï boùng ñeøn: 3000 giô,Laser pointer
  ·Trình chieáu qua Maïng noäi boä 10/100
  Troïng löôïng: 16kg, Made in Japan, Baûo haønh: 01 naêm
  GIÁ: 5350$ VAT

  Anh chị em có nhu cầu liên hệ em nhé:
  [IMG][IMG][IMG]
  CÔNG TY TIN HỌC DUY HẰNG
  87 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN-P.10-Q.3
  TEL: 08 3931 4800 gặp Ms Thủy
  HOTLINE: 0906 333 499
  Y!M: phanthuy1983_fpt
 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).