HCM Cần Bán Chương trình mua xe trả góp

Thảo luận trong 'Oto, rao vặt mua bán oto HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi khoatruong, 27 Tháng năm 2010.

 1. [FONT=vndesdemona, fantasy]nơi tin cậy và niềm vui[/FONT]

  • bạn döï ñònh mua 1 chiếc xe maùy yeâu thích maø chöa chuaån bò ñuû veà taøi chính?
  • baïn ñang lo laéng laøm sao ñeå tìm mua 1 chieác xe chính haõng?
  • baïn muoán mua 1 chieác xe laïi khoâng bò cheânh leäch veà giaù nhöng khoâng phaûi maát nhieàu thôøi gian ñeå ñi tham khaûo töøng nôi?
  [FONT=vni-gallera, sans-serif]haõy tham gia ngay chöông trình mua xe maùy traû goùp taïi prudential cuûa chuùng toâi vôùi taát caû caùc loaïi xe: Honda, yamaha, piaggio,........................[/FONT]
  [FONT=vni-gallera, sans-serif]ñieàu kieän tham gia thuû tuïc ñôn giaûn:[/FONT]
  [FONT=vni-gallera, sans-serif]ñoä tuoåi töø 21 ñeán 54 baûn sao cmnd[/FONT]
  [FONT=vni-gallera, sans-serif]khaùch haøng phaûi coù hoä khaåu tp hcm hoä khaåu [/FONT]
  [FONT=vni-gallera, sans-serif]thu nhaäp coá ñònh haøng thaùng töø 2trieäu ñoàng trôû leân1 taám aûnh 3*4 [/FONT]
  [FONT=vni-gallera, sans-serif]ñòa chæ nôi ôû hieän taïi phaûi coù ñieän thoaïi baøn[/FONT]


  chuùng toâi seõ phuïc vuï khaép caùc quaän treân tp hcm, quyù khaùch luoân yeân taâm vì:
  gía luoân luoân reû nhaát
  laõi suaát thaáp nhaát
  dòch vuï baûo haønh toát nhaát


  quyù khaùch haøng haõy luoân yeân taâm vì ñaõ lieân heä ñuùng nôi tin caäy.
  chuùng toâi luoân luoân phuïc vuï, luoân luoân hoã trôï ñeå khaúng ñònh ñöôïc mình thaät söï laø nôi mua saém ñaùng tin caäy cuûa khaùch haøng.


  khaùch haøng coù nhu caàu lieân heä tröïc tieáp:
  minh nguyeät; ñt: 0902464206
  email: Minh_nguyeät_26@yahoo.com
  ñeå ñöôïc haøi loøng hôn sau khi mua saém saûn phaåm


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).