HCM Cần Bán cho vay tiêu dùng cá nhân.không thế chấp.giải ngân nhanh,thủ tục đơn giản.

Thảo luận trong 'Oto, rao vặt mua bán oto HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi toan, 25 Tháng năm 2010.

 1. toan New Member

  CHÖÔNG TRÌNH CHO VAY
  TÍN DUÏNG TÍN CHAÁP
  COÂNG TY TAØI CHÍNH HAØNG ÑAÀU VIEÄT NAM  “Giaûi phaùp taøi chính cho nhöõng öôùc mô cuûa baïn…”
  * Chöông trình vay tín chaáp nhaèm phuïc vuï caùc nhu caàu tieâu duøng caù nhaân cuûa baïn
  mua xe, söûa nhaø, du lòch, hoïc haønh, mua saém caùc thieát bò gia ñình, ñaùm cöôùi…

  I. ÑAËC ÑIEÅM SAÛN PHAÅM :
  * Khoâng phí dòch vuï.
  * Khoâng caàn taøi saûn theá chaáp.
  * Khoâng caàn coâng ty baûo laõnh.
  * Soá tieàn vay töø 10 – 190 trieäu ñoàng tuøy theo nhu caàu thu nhaäp cuûa khaùch haøng,
  * Thôøi gian vay linh hoaït, keùo daøi töø 12 - 48 thaùng.
  LAÕI SUAÁT CNH TRANH

  II. ÑIEÀU KIEÄN VAY VOÁN :
  * Coù Hoä Khaåu hoaëc KT3 taïi TP.HCM.( ñaõ ôû ñuùng ñòa chæ treân 1 naêm)
  * Thu nhaäp haøng thaùng töø 3 trieäu ñoàng trôû leân. (Khoâng caàn chöùng minh thu nhaäp khi quùy khaùch coù tham gia baûo hieåm nhaân thoï).

  III. CAÙC CHÖÙNG TÖØ B SUNG CAÀN THIEÁT :
  Ñoái vôùi khaùch haøng höôûng löông:
  1/ Phieáu ñeà nghò vay voán (của công ty)
  2/ 01 Baûn sao CMND
  3/ 01 baûn sao giy t tuøy thaân khaùc.( Baèng laùi xe, theû nhaân vieân….)
  4/ Hoä khaåu thöôøng truù/KT3 ti TPHCM.
  5/ Baûn sao Hôïp ñoàng lao ñoäng.
  6/ Phieáu baùo löông 02 thaùng gaàn nhaát.
  7/ Hoùa ñôn tieàn Đieän hoaëc Nöôùc hoaëc Đieän Thoaïi (gn nht)
  8/ 01 aûnh 3x4.
  Ñoái vôùi khaùch haøng kinh doanh:
  1/ Phieáu ñeà nghò vay voán(của công ty)
  2/ 01 Baûn sao CMND
  3/ 01 baûn sao giy t tuøy thaân khaùc.( Baèng laùi xe, theû nhaân vieân….)
  4/ Hoä khaåu thöôøng truù/KT3 ti TPHCM.
  5/ Giaáy pheùp kinh doanh.
  6/ Hôïp ñoàng Baûo Hieåm Nhaân Thoï.
  7/ Hoùa ñôn tieàn Đieän hoaëc Nöôùc hoaëc Đieän Thoaïi (gn nht)
  8/ 01 aûnh 3x4

  Quyù khaùch haøng vui loøng lieân heä vôùi nhaân vieân ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát:
  Nhaân vieân Tín duïng : Hoàng Thanh Tun
  ĐT : 093 497 32 36
  Mail: thanhtuan_db@yahoo.com
  Ñaëc bieät: Ưu đãi daønh cho Quyù khaùch coù tham gia baûo hieåm nhaân thoï( AIA, Manulife, Prudential, Bo vit, Daichi-life, ACE Life, Liberty ).
  Löu yÙ: Taát caû caùc giaáy tôø cuûa quyù khaùch chuùng toâi chæ nhaän baûn PHOTO.
  Quyù khaùch khoâng phaûi traû baát kyø phí dòch vuï cho toå chöùc hay caù nhaân naøo khi tham gia chöông trình tín duïng caù nhaân taïi coâng ty chuùng toâi.


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).