HCM Cần Bán can mua mot so mon MAINBOANRD,CASE,HFS ...!

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanhdanh, 14 Tháng sáu 2010.

 1. thanhdanh New Member

  Mình ñang caàn mua vaøi moùn linh kieän vi tính goàm :''mainboard, case,hfs'' nhö hình döôùi mong anh em nhieät tình giuùp ñôõ duøm em, (duø ôû xa mình vaãn chaïy tôùi laáy), caùm ôn anh em tröôùc nha:
  Hot line : 0909878187 gaëp Vieät.

  Hfs :

  [IMG]

  Case :
  [IMG]


  [IMG]MAINBOARD Socket 8 [IMG]
  [IMG]

  '' Xin mod ñöøng ñoùng baøi cuûa em, em ñang caàn mua gaáp , caùm ôn mod nhieàu''
  Ñòa chæ lieân laïc :
  17/1 khu phoá 6 phöôøng tam hieäp bieân hoøa - ñoàng nai.


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).