HCM Cần Bán Camera quan sát ngày đêm và thông qua internet

Thảo luận trong 'Thiết bị văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi xgiang, 25 Tháng năm 2010.

 1. xgiang New Member

  CAMERA QUAN SÁT NGÀY,ĐÊM VÀ THÔNG QUAN MẠNG INTERNET
  Trong tình hình kinh tế thị trường dần hồi phục và đi lên không ích doanh nghiệp đã tìm đến và lắp hệ thống camera quan sát, để có thể tiện việc kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ với 399 U$D bạn có thể sở hữu bộ camera quan sát ngày đêm và có thể xem qua internet
  _ Công ty chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống camera quan sát ngày đêm trên khắp địa bàn TP.hcm
  _ Bước đầu chúng tôi sẽ đến để khảo sát, sau khi khảo sát sẽ đưa cho bạn bản báo giá với nhiều phương án cho bạn lựa chọn
  _ Mọng quý khách hàng ũng hộ công ty chúng tôi
  _ Sau đây là một số mặt hàng của công ty [IMG]
  [IMG]Camera AVTECH
  KPC132z
  Dome Camera maøu
  -1/3” Sony CCD, 420 TV Lines
  - Ñoä nhaïy saùng : 0.4 Lux/F2.0,, coù saûn oáng Kính f= 3.6mm, goùc quan sat 920
  - Nguoàn : DC 12V ± 10% 500mA

  [IMG]
  VT-3700
  Camera Hoàng Ngoaïi quan saùt ngaøy ñeâm- 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Ñoä nhaïy saùng: 0 Lux/F2.0 (0 Lux with IR) .
  - Led hoàng ngoaïi: 36 pcs /20-30m IR ON .
  - Nguoàn : DC 12V ± 10% 1000mA. . Khoâng chaân ñeá , adaptor.

  [IMG]
  VT-9110
  Indoor Normal Speed Dome
  -Pan :360 , tilt: 90, toác ñoä xoay theo phöông ngang toái ña 5.5˚/s, phöông doïc laø 3.5˚/s.
  - ¼” Super HAD CCD, 480 TV Lines,Tieâu cöï oáng Kính :F1.6 ~ F32.
  - OÁng Kính Zoom 22 laàn (f3.9 -84.8mm).
  [IMG]
  VT-3800
  Camera Hoàng Ngoaïi quan saùt ngaøy ñeâm
  - 1/3” Sony CCD, 500 TV Lines.
  - Ñoä nhaïy saùng: 0.5 Lux/F1.2 (0 Lux with IR) .
  - Led hoàng ngoaïi: 48 pcs / 30~40m IR ON .
  - Nguoàn : DC 12V ± 10% 1000mA. Khoâng chaân ñeá , adaptor

  [IMG]
  Vandal Proof IR Dome Camera Model : VT- 3213
  -1/3” Sony CCD, 540 TV Lines .
  - Ñoä nhaïy saùng: 0.1Lux/F2.0 (0 Lux withIR) ï caân baèng aùnh saùng traéng, BLC
  - Led hoàng ngoaïi: 48 pcs / 20~30m IR ON .
  - Nguoàn : DC 12V ± 10% 1000mA. ( Khoâng adaptor )

  [IMG]
  Vandal Proof IR Dome Camera . Model : VT- 3212
  -1/3” Sony CCD, 480 TV Lines .
  - Ñoä nhaïy saùng: 0.1Lux/F2.0 (0 Lux withIR) ï caân baèng aùnh saùng traéng, BLC
  - Led hoàng ngoaïi: 48 pcs / 20~30m IR ON .
  - Nguoàn : DC 12V ± 10% 1000mA. ( Khoâng adaptor )

  [IMG]
  Camera Hoàng Ngoaïi quan saùt ngaøy ñeâm . Model : VT- 3700H
  - 1/3” Sony CCD, 540 TV Lines.
  - Ñoä nhaïy saùng: 0.5 Lux/F1.2 (0 Lux with IR) .
  - Led hoàng ngoaïi: 36 pcs / 20~30m IR ON .
  - Nguoàn : DC 12V ± 10% 1000mA. (Khoâng chaân ñeá , adaptor.)

  [IMG]
  Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm . Model : VT-3350
  - Zoom 27X
  - Độ nhạy sáng: 0.6 Lux/F2.0 .
  - Led hồng ngoại: 8 pcs Φ22 / 80~100 m IR ON .
  - Tiêu cự ống Kính: Zoom ống Kính 27 lần (F3.9~85.9 mm) .
  - Nguồn : AC-220V . (Khoâng chaân ñeá , adaptor.)

  Bộ ghi hình

  [IMG]
  AVTECH
  AVC760 AS 4 Kênh MPEG-4
  - 4 keânh Video input . 1 Audio input/output . Heä PAL / NTSC , ( auto detection) Chuaån H264 / MPEG-4 . Ghi hình Realtime : 120fps(NTSC) , 100fps(PAL).Nhieàu cheá ñoä ghi hình : normal , event , motion dection . Hieån thò realtime: nhieàu hình , laät hình . 1 khay chöùa oå cöùng HDD , chuaån : SATA support HDD treân 1.000Gb . Keát noái maïng LAN, Internet . Backup hình aûnh : coång USB . PTZ control . Video output : BNC . Thôøi gian ghi hình tôùi 3 thaùng tuøy choïn kieåu ghi hình vaø dung löôïng oå cöùng. Khoâng oå cöùng.

  [IMG]
  AVTECH
  AVC761AS 4 kênh- MPEG4(Remote)
  - 4 keânh Video input . 1 Audio input/output . Heä PAL / NTSC , ( auto detection) Chuaån H264 / MPEG-4 . Ghi hình Realtime : 120fps(NTSC) , 100fps(PAL).Nhieàu cheá ñoä ghi hình : normal , event , motion dection . Hieån thò realtime: nhieàu hình , laät hình . 1 khay chöùa oå cöùng HDD , chuaån : SATA support HDD treân 1.000Gb . Keát noái maïng LAN, Internet . Backup hình aûnh : coång USB. Remote ñieàu khieån . PTZ control . Video output : BNC . Thôøi gian ghi hình tôùi 3 thaùng tuøy choïn kieåu ghi hình vaø dung löôïng oå cöùng. Khoâng oå cöùng.

  [IMG]
  Boä chia vaø ghi hình Kyõ thuaät soá H264 : Model : VT-4100
  - H.264 Video Compression, Embedded linux For Maximum reliability . Intelligent 3G/GPRS Surveillance on Operating Systems .
  -4 keânh Video input . 1 Audio input/output . Heä PAL / NTSC , ( auto detection) Chuaån H264 / MPEG-4 . Ghi hình Realtime : 120fps(NTSC) , 100fps(PAL).Nhieàu cheá ñoä ghi hình : normal , event , motion dection . Hieån thò realtime: nhieàu hình , laät hình . 2 khay chöùa oå cöùng HDD , chuaån : SATA khoâng giôùi haïn dung löôïng oå cöùng . Keát noái maïng LAN, Internet . Backup hình aûnh : coång USB2.0. Remote ñieàu khieån . Video output : BNC .Thôøi gian ghi hình tôùi 3 thaùng tuøy choïn kieåu ghi hình vaø dung löôïng oå cöùng. . Khoâng oå cöùng.
  -Korea

  [IMG]
  Boä chia vaø ghi hình Kyõ thuaät soá H264 : Model : VT-930
  8 Video input , 8 video output . 4 Audio input , 1 Audio output . Heä PAL / NTSC , ( auto detection) Chuaån H264 . Ghi hình Realtime : 480 fps(NTSC) , 400fps(PAL).Nhieàu cheá ñoä ghi hình : normal , event , motion dection . Hieån thò realtime: nhieàu hình , laät hình . 1 khay chöùa oå cöùng HDD , chuaån : SATA support HDD treân 1.000Gb cho moåi HDD ( Khoâng giôùi haïn dung löôïng oå cöùng) . Keát noái maïng LAN, Internet . Backup hình aûnh : coång USB . Remote ñieàu khieån .
  Video output : 2 BNC . Thôøi gian ghi hình tôùi 3 thaùng tuøy choïn kieåu ghi hình vaø dung löôïng oå cöùng. . Khoâng oå cöùng. -Korea


  [IMG]
  Boä chia vaø ghi hình Kyõ thuaät soá MPEG4 .Model : AVC-761ASV
  -4 keânh Video input . 1 Audio input/output . Heä PAL / NTSC , ( auto detection) Chuaån H264 / MPEG-4 . Ghi hình Realtime : 120fps(NTSC) , 100fps(PAL).Nhieàu cheá ñoä ghi hình : normal , event , motion dection . Hieån thò realtime: nhieàu hình , laät hình . 1 khay chöùa oå cöùng HDD , chuaån : SATA support HDD treân 1.000Gb . Keát noái maïng LAN, Internet . Backup hình aûnh : coång USB. Remote ñieàu khieån . PTZ control . Video output : BNC / VGA
  Thôøi gian ghi hình tôùi 3 thaùng tuøy choïn kieåu ghi hình vaø dung löôïng oå cöùng. Khoâng oå cöùng.
  AvTech - Taiwan

  [IMG]
  12 VDC
  Ñoåi ñieän töø 220 VAC sang 12 VDC/1A
  [IMG]
  24 VDC
  Ñoåi ñieän töø 220 VAC sang 24 VAC/2A
  Chuù yù :
  - Thieát bò ñöôïc baûo haønh 12 thaùng theo tieâu chuaån nhaø saûn xuaát .
  - Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT 10% vaø coù theå thay ñoåi khoâng baùo tröôùc.
  - Thanh toaùn baèng : USD hoaëc VND theo tæ giaù cuûa thò tröôøng taïi thôøi ñieåm thanh toaùn.
  - Xin vui loøng lieân heä Coâng ty NGOÏC VAÏN ñeå coù giaù toát nhaát.
  MỌi chi tiết xin liên hệ : Nguyễn Quốc Bảo - 090 2428 192 [IMG]

  CÔNG TY NGOC VẠN CÒN CHUYÊN CUNG CẤP CÁC thiết bị văn phòng NHƯ MÁY IN, MÁY FAX, MAY PHOTOCOPY, BƠM MỰC, HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI, BÁO ĐỘNG,....


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).