HCM Bán rẻ Cắt cắt xén xén, click nào :X

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi thanhtai, 10 Tháng năm 2010.

 1. thanhtai New Member

  Bạn đã ,đang và dự định mở 1 văn phòng phẩm?[IMG]
  Bạn có 1 cửa hàng photocopy?[IMG]
  Bạn có nhu cầu cắt những tờ giấy thẳng và theo ý muốn của mình?.[IMG]
  Hiện nay nhà mình đang sản xuất và phân phối BÀN CẮT GIẤY, 1 sản phẩm rất hữu ích và tiện dụng cho các cửa hàng photocopy hoặc các cửa hàng văn phòng phẩm.

  1 soá baïn coù theå khoâng bieát BÀN CẮT GIẤYlaø gì. Mình xin pheùp dc giaûi thích 1 chuùt veà tính naêng cuõng nhö chaát lieäu cuûa baøn BÀN CẮT GIẤY naøy. Khi baïn ñi photo CMND, ngöôøi ta muoán caét bôùt caùc phaàn thöøa cuûa tôø giaáy photo naøy. Khi baïn ñi photo CMND, ngöôøi ta muoán caét bôùt caùc phaàn thöøa cuûa tôø giaáy photo seõ duøng BÀN CẮT GIẤY chöù khoâng phaûi keùo. [IMG]
  Öu ñieåm cuûa caùc loaïi baøn naøy laø:[IMG]
  -Nhanh vì 1 luùc baïn coù theå caét dc 1 soá löôïng lôùn giaáy chöù ko phaûi caét töøng tôø khi duøng keùo;
  -Chính xaùc vì coù vaïch thöôùc keû saün treân baøn ñeå caùc baïn deã canh;
  -Tieän duïng vì ngoaøi vieäc caét giaáy baïn coøn coù theå duøng ñeå caét bao ni-loâng, bao giaáy,plastic…
  Caùc loaïi baøn caét giaáy thöôøng ñöôïc laøm vôùi 2 chaát lieäu chuû yeáu: Goã vaø Mica. Moãi loaïi coù öu khuyeát rieâng. Ñoái vôùi baøn laøm baèng mica thì baøn seõ traéng boùng vaø ñeïp hôn, thích hôïp ñeå ôû vaên phoøng, nôi coâng sôû. Baøn goã thì khoâng traéng boùng baèng baøn mica nhöng ñoä beàn vaø ñoä beùn vaãn y chang neân caùc baïn coù theå yeân taâm, thích hôïp ñeå ôû caùc nhaø xöôûng. Ñieåm khaùc nhau ôû ñaây laø giaù thaønh cuûa 2 loaïi baøn. Taát nhieân baøn mica seõ maéc hôn baøn giaáy 1 chuùt,tùy theo sở thích của mỗi người.[IMG]
  Thông thường khi dao của bàn cắt giấy bị mòn, ko còn bén do sử dụng lâu, thông thường thì bạn phải vứt nguyên cái bàn và phải mua bàn mới, điều này thì rất tốn tiền phải không nào? Khi bạn mua bàn cắt ở nhà mình, thì khi dao bị mòn, bạn có thể đem lại nhà mình.Nhà mình sẽ mài dao lại cho bạn với giá rất rẻ nhé, không cần phải bỏ 1 số tiền để mua bàn mới.tiện không nào?[IMG]
  Còn nữa nhé,khi bạn mua hàng ở nhà mình với số lượng lớn thì mình sẽ giảm giá cho bạn, với 1 cái giá rất ưu đãi.
  Bây h mình show choa các bạn coi thử nhé[IMG]
  bàn cắt giấy nhà mình có rất nhiều size cho bạn lựa chọn.phù hợp vào loại giấy to hay nhỏ.
  đây là bàn cắt 3tấc-A5
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 816x616.[IMG]
  nhìn đằng trước xuống nè
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 816x616.[IMG]
  cán dao
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 816x616.[IMG]
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 816x616.[IMG]
  Bàn gỗ 5tấc-A3
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 816x616.[IMG]
  đây là bàn mica nhé, 5tấc-A3.có màu đen nữa.mình sẽ up hình lên sau
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 816x616.[IMG]
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 816x616.[IMG]
  Logo nhà mình
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x539.[IMG]
  nhìn tổng thể bàn A5,A4,A3 nhà mình nà
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 716x541.[IMG]
  sau đây là bảng báo giá:[IMG]

  GỖ
  A3-5 tấc-103.000đ
  A4-4 tấc-93.000đ
  A5-3 tấc-83.000đ
  6tấc-118.000đ


  MICA
  A3-5 tấc-111.000đ
  A4-4 tấc-101.000đ
  A5-3 tấc-91.000đ

  Các bạn có thể lại nhà mình xem hàng nhé, có thể tham quan luôn cơ sở sản xuất nhà mình.
  các bạn có thể tham khảo giáở nhiều nơi nhưng đảm bảo với các bạn không chỗ nào bán rẻ hơn mình vì nhà mình sản xuất bàn này mà.
  đia chỉ : 306B hồng bàng f15w5
  Nhà mình ở chung cư nên trước khi đến xem hàng bạn điện thoại hay nhắn tin cho mình trước nhé[IMG]
  0934588485 hoặc0923106254

  Mong các bạn ủng hộ!!!


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).