HCM Aroma !!! Hương vị tình yêu. Hương vị cuộc sống

Thảo luận trong 'Món ăn, Ẩm Thực HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi toan, 29 Tháng bảy 2010.

 1. toan New Member

  AROMA !!!HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU. HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG.
  THÖ NGOÛ


  Kính thöa Quyù Khaùch Haøng!
  Coâng ty TNHH Cheá Bieán Thöïc Phaåm Quoác Teá Aroma American xin göûi ñeán Quyù Khaùch Haøng lôøi chuùc söùc khoûe vaø lôøi chaøo traân troïng.
  Kính thöa Quyù Khaùch! Saûn phaåm caøpheâ Aroma ñaõ coù maët hôn 40 naêm taïi caùc nöôùc treân thò tröôøng quoác teá vaø trong gaàn 5 naêm vöøa qua chuùng toâi ñaõ noã löïc tieáp caän vôùi thò tröôøng Vieät Nam. Khaùch haøng cuûa chuùng toâi laø nhöõng ñôn vò coù tieáng taêm treân thöông tröôøng nhö New Word Hotel, Duxton Hotel, Sun Wah. Sheraton Trading. . .
  Ñaëc bieät söï khaùc bieät cuûa caøpheâ Aroma laø khoâng chæ coù nhöõng doøng saûn phaåm ñaùp öùng cho thò hieáu söû duïng caøpheâ Quoác teá ñieån hình laø caøpheâ mang phong caùch Chaâu Aâu maø ngoaøi ra chuùng toâi ñaõ cho ra ñôøi nhöõng doøng saûn phaåm chuyeân ñaùp öùng cho “Gu” thöôûng thöùc caøpheâ saønh ñieäu cuûa khaùch haøng Vieät Nam.
  Vôùi muïc ñích xaây döïng ñaïi lyù, nhaø phaân phoái nhaèm môû roäng thò tröôøng tieâu thuï trong nöôùc vaø giôùi thieäu thöông hieäu caø pheâ Aroma ñeán ngöôøi tieâu duøng trong caû nöôùc. Coâng ty chuùng toâi xin gôûi ñeán Quyù khaùch haøng caùc thoâng tin veà saûn phaåm, cô cheá . . . Vôùi phöông chaâm ñoâi beân cuøng coù lôïi, chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc söï quan taâm cuûa quyù vò vaø xin ñöôïc baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñoái vôùi söï quan taâm vaø hôïp taùc cuûa quyù khaùch.[IMG]
  Traân troïng Kính chaøo!
  Và đây là một vài hình ảnh của Aroma coffee

  • coffee việt nam đậm đà hương vị của người việt[IMG]
  http://img185.imageshack.us/gal.php?g=dsc00424a.jpg
  các sản phẩm được tính giá từ 50 -> 90.000 vnđ ( chưa bao gồm VAT)
  • coffee pha máy sự tinh tuý của coffee phương tây[IMG]
  http://img163.imageshack.us/gal.php?g=orot.jpg
  Các sản phẩm được tính giá từ 135.000 -> 270.000 vnđ ( chưa bao gồm VAT)
  Rất thích hợp cho các quán coffee bar. Ngoài ra cũng là một món quà cho người thân, ban bè .'' Chúng tôi có thề xay từ dạng hạt ra dạng bột cho các bạn có thể dễ dàng pha phin''
  • một số hình ảnh máy coffee và một số dụng cụ pha chế[IMG]
  http://img442.imageshack.us/gal.php?g=pict0012ew.jpg

  Rất mong được hợp tác cùng tất cả mọi người. Mọi thắc mắc cũng như sự hợp tác xin vui lòng gọi cho Aroma số dt: (08) 2 2340507 - 2 2340509 ( ms duyên, ms hạnh)hoặc số dtdđ: 0909125314. địa chỉ: 284/41/5 Lý Thường Kiệt P.14, Quận 10 TP.HCM '' QUÝ KHÁCH thực sự quan tâm AROMA sẻ gửi tới quý khách mẫu thử''
  Aroma xin chân thành cảm ơn mọi sự ủng hộ từ quý khách hàng. Kính chúc quý khách sức khoẻ thịnh vượng.
  Cuối cùng cảm ơn Kính chúc BQT mạng 5giây sức khoẻ. thành công trong công việc và luôn có nhiều ý tưởng hay để phát triển cộng đồng 5giây tốt đẹp.
  Xin chân trọng Kính chào


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).