Hạch toán Kế Toán 2010

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi behong, 1 Tháng tám 2010.

 1. behong Active Member

  Liên hệ: Ms.Thúy Phương MB: 0985 889 208 Tel: 08.628 34915
  website:sachthuongmai.com
  HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

  Hướng dẫn thực hành Hạch Toán-Kế Toán lập và trình bày báo cáo tài chính
  Doanh Nghiệp
  Noäi dung cuoán saùch bao goàm 2 phaàn:
  - Phaàn I: Höôùng daãn thöïc haønh haïch toaùn keá toaùn
  - Phaàn II: Höôùng daãn thöïc haønh laäp baùo caùo taøi chính doanh nghieäp
  Caùc chöông muïc trong cuoán saùch ñaõ ñeà caäp vaø ñi saâu vaøo phöông phaùp thöïc haønh ghi cheùp keá toaùn, phöông phaùp laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính doanh nghieäp; ñaëc bieät trong phaàn thöïc haønh keá toaùn, cuoán saùch ñaõ ñöa ra nhieàu baøi taäp thöïc haønh keá toaùn phuïc vuï cho vieäc thöïc haønh ghi cheùp keá toaùn cuõng nhö vieäc vaän duïng cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp vaøo thöïc teá hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
  Cuoán saùch laø taøi lieäu caàn thieát cho caùn boä keá toaùn doanh nghieäp, ñoàng thôøi laø taøi lieäu tham khaûo boå ích ñoái vôùi hoïc sinh, sinh vieân vaø giaûng vieân caùc tröôøng trung hoïc, cao ñaúng, ñaïi hoïc chuyeân ngaønh taøi chính keá toaùn. Nhaø xuaát baûn raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán pheâ bình vaø ñoùng goùp cuûa ñoâng ñaûo quyù baïn ñoïc trong caû nöôùc ñeå laàn sau xuaát baûn toát hôn.
  * phát hành toàn quốc với giá 299.000 đ/cuốn (có hóa đơn, giao tận nơi)
  II. SÁCH THAM KHẢO THÊM (Áp dụng: 01.01.2010)
  Biểu Thuế XNK Tổng hợp song ngữ Anh – Việt 2010
  * Sách dày 1000 trang, in đẹp, chính xác, cập nhật đầy đủ, phát hành toàn quốc với giá 325.000 đ/cuốn.
  Chi tiết vui lòng liên hệ: Thúy Phương (Ms.) Mobile : 0985.889.208
  TRUNG TÂM THÔNG TIN VIỆT
  A14-3 Mỹ Kim| Đường 19 | Quận Thủ Đức | Tp.HCM
  Tel (84-8) 628 34915 | Fax(84-8) 6283.4892

  email: trungtamsachviet@gmail.com

  website http//sachthuongmai.com


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).