Gà Kiểng Xám Malai (Size mini 350g)

Thảo luận trong 'Thú nuôi, cây cảnh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi cakien, 26 Tháng năm 2010.

 1. cakien Active Member

  [FONT=.VnClarendon]Do topic cò font ch÷ bÞ læi nh×n kh«ng ®shy;ưîc nªn m×nh ®¨ng l¹i.[/FONT]
  [FONT=.VnClarendon]Gµ trèng x¸m kiÓng gièng cña Malai (kh«ng ph¶i gµ lai Th¸i ®©u nhe c¸c b¹n)gµ l«ng mµu nµy rÊt Ýt thÊy.Gµ ch©n lïn,c¸nh xÖ ®ông ®Êt,®u«i vÓnh ®øng qua khái ®Çu vµ rÊt siªng ®¹p m¸i.Nay m×nh nhshy;îng l¹i cho ai cã nhu cÇu ®Ó lÊy gièng mµu gµ hoÆc nu«i lµm kiÓng.B¹n nµo lì vµo xem khi ra nhí Up phô m×nh 1 tay ®Ó em nã ®Õn ®shy;ưîc tay ngshy;êi cã nhu cÇu.Thank![/FONT]
  [FONT=.VnClarendon]Vµi tÊm h×nh vÒ em nã:[/FONT]
  [FONT=.VnClarendon][IMG][/FONT]
  [FONT=.VnClarendon][IMG][/FONT]
  [FONT=.VnClarendon]§/c: 154/1 Lª Lîi - P.3 [/FONT][FONT=.VnTime]–[/FONT][FONT=.VnClarendon] Q.Gß VÊp[/FONT]
  [FONT=.VnClarendon]§T[/FONT][FONT=.VnClarendon]: 01225920523[/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).