Dịch vụ tư vấn kế toán

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi thanhtai, 6 Tháng tám 2010.

 1. thanhtai New Member

  Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn
  CUØNG PHAÙT TRIEÅN [IMG] Email: - cungphattrien@yahoo.com
  - truongphaply@yahoo.com.vn
  Địa chỉ: 337/19 Lê Văn Sỹ -Phường 01-Quận Tân Bình,TpHCM.
  Tell: 0919.077992 – 0938.007992(Mr.Tröôøng )

  Cty Dịch Vụ Tư Vấn Cùng Phát TriểnKính gửi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến Quý khách.
  Với đội ngũ nhân viên nhiều naêm kinhnghiệm,nhiệt tình và yêu thích công việc.
  Chuyeânngaønh giaáy pheùp kinh doanh
  Vôùi suy nghó thôøi gian ñoái vôùi quyù doanhnghieäp laø “Vaøng”vì vaäy :
  Với một chi phí : 350.000 đồng các Doanh nghiệp sẽ được:
  Tư vấn:
  Ø Thànhlập Công ty TNHH có 2 thành viên .
  Ø Thànhlập Công ty TNHH 1 thành viên.
  Ø Thànhlập Công ty cổ phần.
  Ø Thành lập Doanh nghiệp tư nhân.
  v Trong đ ó Côngty chúng tôi sẽ soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo thông tin củaQuý khách yêu cầu.
  v N ộp h sơ thaønhlaäp coâng ty
  v L ấy Giaáypheùp kinh doanh cho Doanh Nghieäp ( trong v òng 05ng ày )
  v L àm daáutroøn cho Doanh Nghieäp ( 02ng ày).
  [IMG] T oång thôøi gian coù giaáy pheùp kinh doanh vaø coù daáu troønlaø 07 ngaøy laøm vieäc.
  V ới m ột chi ph í : 200.000 đ ồng Doanh Nghi ệp s ẽ đ ư ợc Tö Vaán
  Ø Thànhlập chi nhánh, văn phòng đại diện.
  Ø Thayđổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm : Thay đổi ngành nghề kinh doanh, Thayđổi tên doanh nghiệp, Thay đổi thành viên, Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
  v Trongđ ó Công ty chúng tôi sẽ soạn thảo toàn bộ hồsơ thay ñoåi noäi dungñaêng kyù kinh doanh theo thông tin của Quý khách yêucầu.
  v Noäp hoà sô thay ñoåi
  v Lấy Giaáy pheùp kinh doanh cho Doanh Nghieäp
  [IMG] Ngoaøira Coâng ty chuùng toâi coøn tö vaán veà thuû tuïc xin giaáy pheùp caùc ngaønhngheà nhaïy caûm : Internet , khaùch saïn ,karaoke……..( Camkeát chính xaùc veà thôøi gian vaø seõ boài thöôøng hôïp ñoàng neáu khoângthöïc hieän ñöôïc)
  L ưu ý: Caùc giaáy pheùp treân khoâng baogoàm leä phí Cô Quan Nhaø Nöôùc
  Coângty chuùng toâi cam keát : chính xaùc veà thôøi gian ,chính xaùc veà noäi dungñaêng kyù kinh doanh,baûo maät tuyeät ñoái..
  Chuyeân ngaønh keá toaùn :
  Vôùimoät ñoäi nguõ nhaân vieân keá toaùn tröôûng nhieàu naêm kinh nghieäm,chuùngtoâi chuyeân nhaän laøm dòch vuï keá toaùn goàm:
  - Laøm thuû tuïc hoà sô phaùp lyù vôùi cô quan thueá.
  - Mua hoaù ñôntaøi chính ( taïi chi cuïc thueá ) khi DN coù nhu caàu.
  - Ñöùng teân keá toaùn tröôûng cho quyù coâng ty .
  - Thieát laäpheä thoáng keá toaùn , ñaûm baûo dòch vuï keá toaùn ñöôïc tieán haønh theoñuùng cheá ñoä keá toaùn cuûa nöôùc Vieät Nam.
  - Baùo caùothueá haøng thaùng
  - Baùo caùoquyeát toaùn Thueá TNDN quyù ,
  - Baùo caùoquyeát toaùn thueá TNDN naêm
  - Baùo caùotaøi chính.
  - Thay maëtDoanh Nghieäp laøm vieäc vôùi cô quan thueá.
  - Tö vaánthueá GTGT , giaûi quyeát nhöõng vöôùng maéc veà thueá ( khi DN coù nhu caàu).
  - Tö vaánXuaát nhaäp khaåu.
  v Ñaûmbaûo: baûo maät soá lieäu,chính xaùc vaøuy tín.

  Chân thành cảm ơn sự Quan tâm của Quý khách đối với Công tyChúng tôi ! Trân trọng Kính Chào!


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).