Dế chó đây

Thảo luận trong 'Thú nuôi, cây cảnh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi khoatruong, 27 Tháng năm 2010.

 1. . [IMG] Dế chó đây
  Tin vui cho anh, em chôi chim. Do trôøi naéng noùng neân caøo caøo hieän nay raát hieám vaø giaù cao. Ñeå khaéc phuïc vieäc ñoù chuùng toâi ñaõ coù loaïi thöùc aên khaùc duøng cho nhöõng chuù chim yeâu quí thay theá caøo caøo maø chaát löôïng dinh döôõng coøn toát hôn nhieàu laàn caøo caøo maø ñaûm baûo chim khoâng bò tuoät löûa Ñoù laø deá maø daân gian thöôøng goïi laø deá choù ( ñaõ ñöôïc caùc cao thuû nuoâi hoaï mi ñaù thöû nghieäm thaønh coâng ). Ñaëc ñieåm cuûa loaïi deá choù naøy laø raát khoeû maïnh coù theå nuoâi caû thaùng vaãn khoeû maïnh bình thöôøng. Thòt raát chaéc, khoâng bò nöôùc nhö deá ñaù, chim aên khoâng tuoät löûa maø laïi raát sung.
  Giaù 1 kg laø 140.000 ñoàng giao taän nhaø.
  Anh em naøo coù nhu caàu xin lieân heä anh Tuøng 01652171369
  [IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[IMG]


  [IMG] [IMG]
  [IMG] [IMG]...................


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).