Cho thuê nhà mặt tiền đường Trường Chinh quận Tân Bình gần ngã tư 7 Hiền

Thảo luận trong 'thuê nhà, cho thuê nhà, nhà nguyên căn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi bachai, 29 Tháng năm 2010.

 1. bachai New Member

  Caàn cho thueâ 2MT ngay Ngaõ 4 BAÅY HIEÀN chính chuû, (phía sau coù li rieâng bieät vôùi MT).Raát tieän môû VP ÑAÏI DIEÄN.
  Cnh nhaø thuc M CHAÂU, ECO, NH P. ÑOÂNG, VCB, TECCCOMBANK……….
  Bao goàm:1T,4L,7 PN, 6 Tolet nhaø XD môùi cuoái 2008Xem nhaø vaøo buoåi toái. Mieãn trung gian, öu tieân cho ngöôøi lieân heä tröôùc, caùch thức thueâ:
  1/MT tröôùc (3,6mx16m) giaù 900USD/thaùng.
  2/ Cho thueâ NGUYEÂN CAÊN giaù 2.500USD/thaùng. (coù theå ñeå laïi nhieàu noäi thaát xòn quan troïng—tuøy theo thoûa thuaän….)
  Neáu coù nhu caàu xin l/h MR Hưng
  HP: 0121.25.44.084 HP:0908.422.644


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).