Cháo gà ác cho em bé

Thảo luận trong 'Phụ Kiện Thời Trang HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi cakien, 6 Tháng tám 2010.

 1. cakien Active Member

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG QUỲNH ANH
  Sức khoẻ - Sự hoàn hảo của hạnh phúc
  SỐ 003 Đường BÀU CÁT 7 – F14 – Q Tân Bình – TPHCM
  ĐT: 08.62570651 - 01222.753.926 – Fax:08.62963294 - Website: http://www.thucduong.com.vn

  1/ Gà ác nguyên con tiềm đương quy, hoàng kỳ, kỷ tử và phụ liệu 32,000/con
   

  2/ Gà ác tiềm sâm và phụ liệu 50.000/con

  3/ Gà ác nguyên con sơn dược, táo, sinh địa, ngọc trúc, kỷ tử và phụ liệu - Giá chỉ 38.000đ  Ghi chú: Gà ác tiềm thuốc bắc, công ty chỉ thực hiện nấu chín và cung cấp tuỳ theo thể trạng, sức khoẻ … khác nhau của mỗi người mà kết hợp với các vị thảo dược khác nhau, không nấu và bán đại trà như hiện có trên thị trường!
  Đặt hàng trực tiếp qua điện thoại: 01222.753.926 từ 7g sáng đến 7g tối mỗi ngày, kể cả T7, CN và ngày lễ.

  * Có thể cung cấp thực đơn chín khi quý khách hàng yêu cầu.Giá nấu chín rất bình dân.

  * Khi khách hàng cần sản phẩm sơ chế sẵn để tặng cho người thân, bạn bè công ty sẽ có thùng giữ lạnh để bảo quản cho bạn.

  * Giao hàng tận nơi cho quý khách hàng. Miễn phí giao hàng trong phạm vi bán Kính 5km.

  * Thông tin chi tiết về các thực đơn như: Thành phần thực đơn, thành phần dinh dưỡng, công dụng của sản phẩm được công ty trình bày chi tiết trên website: www.thucduong.com.vn

  * Ghé website quý khách sẽ được tham khảo nhiều thông tin hữu ích về các bệnh: tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp, dạ dày, phong thấp, bệnh bất lực…các thông tin cho bà mẹ đang mang thai hoặc cho con bú, trẻ em, người bệnh sau phẫu thuật…

   
  PHAÂN TÍCH:
  - Nhaân saâm taàn vôùi gaø laø ñaïi boå nguyeân khí, oån ñònh taâm thaàn, maïnh tyø vò, tieâu hoùa toát, haáp thuï naêng löôïng toát, boå tinh tuûy, ích khí, sinh huyeát, thaân theå khoûe maïnh.
  - Ñöông quy döôõng maùu, hoaït huyeát , nhaát laù coâng duïng thuùc ñaåy coâng naêng taïo maùu.
  - Caùc vò treân hôïp duøng chöõa tyø vò hö toån, thieáu khí huyeát raát nhanh choùng vaø hieäu löïc. Cô theå phuïc hoài roõ raøng.
  - Theo dinh döôõng y hoïc coå truyeàn, gaø aùc vò ngoït, tính bình, coù coâng duïng boå can thaän, ích khí huyeát, döôõng aâm thoaùi nhieät, thöôøng ñöôïc duøng ñeå chöõa caùc beänh hö nhöôïc, tieâu khaùt ( ñaùi ñöôøng ), ñi taû laâu ngaøy do tyø hö, lî laâu ngaøy, chaùn aên, ñôùi haï ( khí hö ), di tinh, hoaït tinh, coát chöng ( noùng aâm æ trong xöông ), ñaïo haõn ( ra moà hoâi troäm ), kinh nguyeät khoâng ñeàu.  
  Thòt gaø aùc ít lipid, raát giaøu protid, coù chöøng 18 loaïi acid amin, nhieàu vitamin nhö A,B1,B2,B6,B12,E,PP....vaø caùc nguyeân löôïng nhö K,Na,Ca,Fe,Mg,Mn,Cu.... Cöù trong 100g thòt gaø aùc coù chöøng 22,3g protid ( thòt gaø ta chæ soá naøy laø 18,2-20,3g), 2,3g lipid ( thit gaø ta chæ soá naøy laø 7,5-10,5g), 17mg Ca, 2,3mg Fe....
  Keát quaû nghieân cöùu cuûa caùc nhaø dinh döôõng cho thaáy, thòt gaø aùc coù taùc duïng phoøng choáng meät moûi, taêng cöôøng khaû naêng chòu ñöïng cuûa cô theå trong ñieàu kieän thieáu döôõng khí, caûi thieän coâng naêng mieãn dòch, naâng cao naêng löïc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng voõng maïc noäi moâ, taêng cöôøng khaû naêng choáng ñôõ beänh taät cuûa cô theå.
  - Nhaân saâm coù taùc duïng gia taêng quaù trình öùc cheá vaø höng phaán voû naõo, laøm phuïc hoài bình thöôøng khi hai quaù trình naøy bò roái loaïn, saponin trong nhaân saâm chæ vôùi moät löôïng nhoû, chuû yeáu duøng ñeå laøm höng phaán trung khu thaàn kinh, coøn vôùi löôïng lôùn coù taùc duïng öùc cheá. Nhaân  saâm coù taùc duïng taêng söùc lao ñoäng trí oùc vaø chaân tay, choáng meät moûi, laøm taêng hieäu suaát hoaït ñoäng tö duy vaø theå löïc. Noù coù theå choáng laõo hoùa, caûi thieän chöùc naêng cuûa naõo ôû ngöôøi lôùn tuoåi, taêng khaû naêng taäp trung trí tueä, taêng trí nhôù.
  Nhaân saâm giuùp cô theå taêng khaû naêng thích nghi, phoøng veä ñoái vôùi nhöõng kích thích coù haïi. Noù vöøa laøm hoài phuïc huyeát aùp ôû cô theå choaùng do maát maùu, vöøa coù theå laøm haï huyeát aùp cao, choáng ACTH laøm tuyeán thöôïng thaän phì ñaïi, choáng corticiod laøm teo thöôïng thaän.
  Nhaân saâm vöøa coù theå laøm haï ñöôøng huyeát cao do aên uoáng, vöøa coù theå naâng cao traïng thaùi ñöôøng huyeát haï do insulin gaây neân. Nhaân saâm taêng cöôøng khaû naêng mieãn dòch cuûa cô theå, taêng cöôøng khaû naêng thöïc baøo cuûa heä teá baøo voõng noäi bì, taêng hieäu suaát chuyeån hoùa cuûa teá baøo “laâm ba” vaø globulin lgM, do ñoù, naâng cao tính mieãn dòch cuûa cô theå.
  Nhaân saâm coøn coù taùc duïng kích thích hormon sinh duïc nam cuõng nhö nöõ.

  QUÁN ĂN DINH DƯỠNG
  QUỲNH ANH

  Website: http://www.thucduong.com.vn
  Phục vụ các món ăn bồi bổ và thức uống dinh dưỡng hỗ trợ tốt cho sức khỏe. Đặc biệt cung cấp nhiều thực đơn dành riêng cho bà mẹ mang thai và cho con bú, cho em bé, người bệnh tim mạch, tiểu đường, phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật,…
  MÓN ĂN GÀ ÁC
  GÀ ÁC TIỀM THUỐC, NƯỚC CỐT GÀ HẦM : 35.000 đồng
  GÀ ÁC CHƯNG ĐẠI TÁO, NHÃN NHỤC… : 45.000 đồng
  GÀ ÁC TIỀM HẠT SEN, NƯỚC CỐT GÀ HẦM : 38.000 đồng
  GÀ ÁC TIỀM SÂM, NƯỚC CỐT GÀ HẦM : 50.000 đồng
  GÀ ÁC CHƯNG GỪNG, NƯỚC CỐT GÀ HẦM : 35.000 đồng
  GÀ ÁC NƯỚNG MẬT ONG : 35.000 đồng
  GÀ ÁC NƯỚNG LÁ CHANH : 35.000 đồng
  GÀ ÁC TẦN NGẢI CỨU , RỰƠU VANG : 60.000 đồng
  GÀ HẦM TAM THẤT , RỰƠU VANG : 60.000 đồng
  GÀ ÁC CHƯNG BÀO NGƯ, NƯỚC CỐT GÀ HẦM : 129.000 đồng
  GÀ ÁC TIỀM HẢI MÃ , NƯỚC CỐT GÀ HẦM : 150.000 đồng
  CHÁO GÀ ÁC ĐẬU XANH, NƯỚC CỐT GÀ : 15.000 đồng/ tô – 30.000 đồng / phần
  CHÁO GÀ ÁC GẠO LỨT, NƯỚC CỐT GÀ : 18.000 đồng/ tô – 36.000 đồng / phần
  ÓC HEO TIỀM THUỐC, NƯỚC CỐT GÀ : 32.000 đồng
  SÚP ÓC HEO : 32.000 đồng
  MÓN ĂN BỒ CÂU
  BỒ CÂU TIỀM THUỐC, NƯỚC CỐT GÀ HẦM : 78.000 đồng
  BỒ CÂU TIỀM SÂM, NƯỚC CỐT GÀ HẦM : 98.000 đồng
  BỒ CÂU TIỀM HẠT SEN, NƯỚC CỐT GÀ HẦM : 88.000 đồng
  BỒ CÂU NƯỚNG LÁ CHANH : 75.000 đồng
  BỒ CÂU NƯỚNG MẬT ONG : 75.000 đồng
  BỒ CÂU HẦM RƯỢU VANG : 98.000 đồng
  BỒ CÂU CHƯNG BÀO NGƯ : 159.000 đồng
  BỒ CÂU TIỀM HẢI MÃ : 180.000 đồng
  CHÁO BỒ CÂU ĐẬU XANH, NƯỚC CỐT GÀ : 25.000 đồng/ tô – 75.000 đồng / phần
  CHÁO BỒ CÂU GẠO LỨT, , NƯỚC CỐT GÀ : 28.000 đồng/tô– 84.000 đồng / phần
  MÓN ĂN BABA

  BABA TIỀM THUỐC : 210.000 đồng
  BABA HẦM CHUỐI : 210.000 đồng
  BABA HẦM SẢ : 210.000 đồng
  BABA HẤP NẤM , BẮP HEO : 250.000 đồng
  BABA NƯỚNG SẢ, GỪNG : 210.000 đồng
  BABA HẦM RƯỢU VANG : 320.000 đồng

  LẨU NẤM DINH DƯỠNG

  LẨU NẤM THIÊN NHIÊN : 60.000 đồng
  LẨU NẤM GÀ ÁC : 90.000 đồng

  - Thịt bò : 20.000 đồng/ đĩa
  - Tôm sú : 20.000 đồng/ đĩa
  - Gà ác : 26.000 đồng/ đĩa
  - Nấm : 20.000 đồng/ đĩa

  CÁ CHÉP HẤP NẤM : 75.000 đồng

  THỨC UỐNG
  RƯỢU VANG ĐỎ - TRẮNG ĐÀ LẠT : 12.000 đồng / ly
  RƯỢU CHÁT ĐÀ LẠT : 8.000 đồng / ly
  RƯỢU SAKE : 16.000 đồng / ly
  RƯỢU SHOCHU : 16.000 đồng / ly
  NƯỚC TRÁI CÂY NHO GRAPEHILL : 16.000 đồng / ly
  NƯỚC ÉP TÁO VFRESH : 6.000 đồng / ly
  NƯỚC ÉP CAM VFRESH : 6.000 đồng / ly
  TRÀ GIẢO CỔ LAM : 5.000 đồng / ly
  TRÀ ATISO LA HÁN QUẢ : 5.000 đồng / ly
  TRÀ KHỔ QUA : 5.000 đồng / ly
  TRÀ GỪNG : 5.000 đồng / ly
  TRÀ RÂU BẮP : 5.000 đồng / ly
  BIA LON 333 : …… đồng / lon
  BIA LON HENIKEN : ……. đồng / lon
  TRÀ ĐÁ – TRÀ NÓNG MIỄN PHÍ :

  ĐỊA CHỈ : SỐ 003 Đường BÀU CÁT 7 – F14 – Q Tân Bình – TPHCM
  ĐT: 01222.75.39.26
  Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng ! Giao hàng miễn phí trong bán Kính 2km.
  GHI CHÚ:
  1. Qúy khách hàng vui lòng điện thoại đặt hàng trước 1 - 1.5 giờ khi yêu cầu chúng tôi giao hàng tận nhà.
     [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).