Cần tuyển gấp nhân viên kĩ thuật sửa máy photocopy

Thảo luận trong 'Tuyển dụng Kinh doanh HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi deche, 1 Tháng tám 2010.

 1. deche New Member

  [FONT=.VnTimeH]
  [FONT=.VnTimeH]

  [FONT=.VnTimeH]
  [FONT=.VnTimeH] C«ng ty TNHH ®Çu tshy; ph¸t triÓn c«ng nghÖ Th¸i B×nh Dshy;uong [/FONT]
  [/FONT][FONT=.VnTime]CÇn tuyÓn gÊp 05 Nam nh©n viªn kÜ thuËt söa ch÷a m¸y photocopy RICOH. Yªu cÇu th¹o nghÒ, cã > 1.5 n¨m kinh nghiÖm (Söa ®uoc tÊt c¶ c¸c dßng m¸y tõ Analog, kü thuËt sè …)- cã Xe M¸y ( kh«ng giíi h¹n tu«i t¸c) [/FONT]
  [FONT=.VnTime] Liªn hÖ: Anh §Æng Gia B×nh [/FONT]
  [FONT=.VnTime] Tel: 0438542060/35534888[/FONT]
  [FONT=.VnTime] Mobile: 0936933868.[/FONT]

  [/FONT][/FONT]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).