Cần Bán Tấm Led Đọc Sách

Thảo luận trong 'Quà Lưu Niệm, Hoa HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi xgiang001vn, 24 Tháng bảy 2010.

 1. xgiang001vn Active Member

  Liên hệ: 0618.612623 - 0909121380 - Nick Chat: huymclucky
  Mt saûn phaåm ñöôïc thiết kế daønh rieâng cho caùc baïn yeâu thích ñoïc saùch,taám led panel ñieän töû ñoïc saùch ban ñeâm vôùi keát caáu goàm nhöõng ñeøn led ñöôïc thieát keá vôùi ñoä phaân taùn aùnh saùng hôïp lyù vaø dòu giuùp baïn coù theå ñoïc saùch trong maøn ñeâm maø khoâng laøm phieàn ñeán nhöõng ngöôøi thaân xung quanh.Moät saûn phaåm thaät thuù vì ñeå baûo veä ñoâi maét cuûa baïn trong ñieàu kieän thieáu aùnh saùng,vaø ñaëc bieät ñoù laø thieát keá nhoû goïn coù baïn coù theå mang theo baát cöù nôi naøo thaät tieän lôïi…

  [IMG]


  [IMG]


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).