Cần Bán Mở công ty mới anh em ghé qua ủng hộ giúp mình với.

Thảo luận trong 'Máy bàn, máy tính để bàn HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi jumper, 3 Tháng tám 2010.

 1. jumper New Member

  [FONT=.VnTime]Bªn m×nh míi më chi nh¸nh bªn Th¹ch Bµn, chuyªn cung cÊp m¸y tÝnh m¸y v¨n phßng, ph©n phèi c¸c lo¹i mùc in, gi¸y in, ®å dïng v¨n phßng kh¸c nhshy;: bót bi, bót d¹ b¨ng dÝnh giÊy, …..[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Nãi chung vÒ tÊt c¶ c¸c lo¹i cã liªn quan ®Õn ®å dïng v¨n phßng.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]C¸c b¸c cã nhu cÇu xin vui lßng liªn hª: Mr QuyÒn 0982966674. 0973226611 hoÆc yahoo: conan_892008. Gmail: [/FONT][FONT=.VnTime]luuxuanquyen1989@gmail.com[/FONT][FONT=.VnTime].[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Mong c¸c b¸c vui lßng ñng hé nhÐ[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Thank c¶ nhµ rÊt nhiÒu(Lµm ¬n vui lßng up hé víi nhÐ khi ®· ghÐ qua).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Chóc c¶ nhµ mét ngµy tèt lµnh may m¾n.[/FONT]

  Nguồn: http://muare.vn


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).