Cần Bán máy photocopy toshiba

Thảo luận trong 'Đồ dùng văn phòng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi muabanraovat, 16 Tháng bảy 2010.

 1. Liên hệ: 0907407344 - Nick Chat: louisngo21@yahoo.com
   

  BAÛNG BAÙO GIAÙ
  MAÙY PHOTOCOPY SECONDHAND
   
  Coâng Ty  THIE^N BĂNG chuyeân cung caáp, söûa chöõa, baûo trì, cho thueâ caùc loaïi thieát bò maùy vaên phoøng vaên phoøng phaåm traân troïng göûi ñeán Quyù Cô Quan Baûng Baùo Giaù caùc loaïi thieát bò vaên phoøng nhö  sau:
   
  STT
  TEÂN HAØNG
  CHI TIEÁT
  ÑÔN GIAÙ
  (USD)
  1
  TOSHIBA E 230/ E 280
  .
  [IMG]
  -Toác ñoä :  23/ 28 tôø/phuùt
  - Phoùng to, thu nhoû: 25-200%
  - Khay ñöïng giaáy : 600 tôø
  - Khay naïp tay: 50 tôø
  - Khoå giaáy : A3 – A5R
  - Hoäc ñöïng giaáy taêng cöôøng: 1500 tôø
  - Baûng ñieàu khieån tröïc tieáp treân maøn hình LCD
  - ADU – töï ñoäng trôû maët photo
  - RADF – Töï ñoäng trôû baûn goác
  - Töï ñoäng choïn khoå giaáy
   
  800/850
   
  TOSHIBA E 232/ E 282
  .
  [IMG]
  -Toác ñoä :  23/ 28 tôø/phuùt
  - Phoùng to, thu nhoû: 25-200%
  - Khay ñöïng giaáy : 600 tôø
  - Khay naïp tay: 50 tôø
  - Khoå giaáy : A3 – A5R
  - Hoäc ñöïng giaáy taêng cöôøng: 1500 tôø
  - Baûng ñieàu khieån tröïc tieáp treân maøn hình LCD
  - ADU – töï ñoäng trôû maët photo
  - RADF – Töï ñoäng trôû baûn goác
  - Töï ñoäng choïn khoå giaáy
   
  850/900
  3
  TOSHIBA E 350/ E 450
  .[IMG]
  -Toác ñoä :  35/ 45 tôø/phuùt
  - Phoùng to, thu nhoû: 25-200%
  - Khay ñöïng giaáy : 600 tôø
  - Khay naïp tay: 50 tôø
  - Khoå giaáy : A3 – A5R
  - Hoäc ñöïng giaáy taêng cöôøng: 1500 tôø
  - Baûng ñieàu khieån tröïc tieáp treân maøn hình LCD
  - ADU – töï ñoäng trôû maët photo
  - RADF – Töï ñoäng trôû baûn goác
  - Töï ñoäng choïn khoå giaáy
   
   
   
   
   
  1.000/1.100
   
   
  TOSHIBA E 352/ E 452
  .[IMG]
  - Toác ñoä :  35/ 45 tôø/phuùt
  - Phoùng to, thu nhoû: 50-200%
  - Khay ñöïng giaáy : 600 tôø
  - Khay naïp tay: 50 tôø
  - Khoå giaáy : A3 – A5R
  - Hoäc ñöïng giaáy taêng cöôøng: 1500 tôø
  - Baûng ñieàu khieån tröïc tieáp treân maøn hình LCD
  - ADU – töï ñoäng trôû maët photo
  - RADF – Töï ñoäng trôû baûn goác
  - Töï ñoäng choïn khoå giaáy
   
   
   
   
  1.100/1.200
  4
   
  TOSHIBA E 550/ E 650
  [IMG]
  - Toác ñoä :  55/65 tôø/phuùt
  - Phoùng to, thu nhoû: 50-200%
  - Khay ñöïng giaáy : 600 tôø
  - Khay naïp tay: 50 tôø
  - Khoå giaáy : A3 – A5R
  - Hoäc ñöïng giaáy taêng cöôøng: 1500 tôø
  - Baûng ñieàu khieån tröïc tieáp treân maøn hình LCD
  - ADU – töï ñoäng trôû maët photo
  - RADF – Töï ñoäng trôû baûn goác
  - Töï ñoäng choïn khoå giaáy
   
   
   
   
   
   
  1250
  5
   
  TOSHIBA E 810

   [IMG].
  - Toác ñoä :  81 tôø/phuùt
  - Phoùng to, thu nhoû: 50-200%
  - Khay ñöïng giaáy : 600 tôø
  - Khay naïp tay: 50 tôø
  - Khoå giaáy : A3 – A5R
  - Hoäc ñöïng giaáy taêng cöôøng: 1500 tôø
  - Baûng ñieàu khieån tröïc tieáp treân maøn hình LCD
  - ADU – töï ñoäng trôû maët photo
  - RADF – Töï ñoäng trôû baûn goác
  - Töï ñoäng choïn khoå giaáy
   
   
   
   
  1300
   
  Ghi chuù:
  -          Giao haøng mieãn phí taän nôi .
  -         Bảo hành 1000.000 bản hoặc 1 năm – Bảo trì miễn phí 02 năm
   
  Lieân heä:
        Phat 0937555640


   


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).