Cần Bán máy hủy giấy IDEAL 3103CC của Đức

Thảo luận trong 'Điện Tử, Điện Gia Dụng HCM, Hà Nội' bắt đầu bởi anana99, 20 Tháng bảy 2010.

 1. anana99 New Member

  Liên hệ: 0906757489 - 0906757489 - Nick Chat: lxuanthanh84@yahoo.com.vn
  Maùy huûy taøi lieäu huyû vuïn 2 x15mm, coâng suaát lôùn
  Mieäng caét roäng 310mm, caét ñöôïc giaáy A3, giaáy lieân tuïc, Kim keïp ñinh baám
  Maùy ñöôïc baõo veä bôûi heä thoáng “ Safety protection System”
  Thieàt keá mieän caét coù ñoä an toaøn cao
  Töï ñoäng traû ngöôïc vaø ngaét nguoàn khi keït giaáy
  Deã di chuyeån nhôø coù baùnh xe ñaåy phía döôùi
  Huûy ñöôïc 10-12 tôø/laàn,kim kẹp,đinh bấm,CDs,passports.
  Kích thöôùc : H930 x W538 x D470mm
  Troïng löôïng : 50kg
  Dung tích :140lít
  Tốc độ cắt:0,10m/s


 2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

  Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).